Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st...

Reklama
Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy w 2021 roku
Nabór od 18.11.2020 do 10.12.2020 16:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy w 2021 roku.

Beneficjenci:

Osoby starsze zamieszkujące bądź przebywające na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Oczekiwania, formy realizacji zadania:

Przygotowanie i realizacja kompleksowych programów z zakresu edukacji/sportu/rekreacji/kultury
na rzecz osób starszych.

Realizacja działań edukacyjnych m.in. z zakresu nowoczesnych technologii.

Realizacja działań integrujących, wyzwalających aktywność własną osób starszych.

Zaangażowanie wolontariuszy w programy na rzecz osób starszych oraz w bezpośrednie wspieranie seniorów w ich środowisku.

Organizowanie wydarzeń -  spotkań dostosowanych do potrzeb osób starszych, wymiany informacji, samopomocy, budowania więzi, integracji międzypokoleniowej.

Umożliwienie dostępu do poradnictwa, pomocy psychologicznej, specjalistycznej oraz prawnej.

Dostarczanie wsparcia dla osób starszych, które mają trudności z opuszczeniem miejsca zamieszkania.

Tworzenie społecznych sieci wsparcia (np. wolontariat seniorski).

Realizacja działań może odbywać się w miarę możliwości i potrzeb w trybie online. 

 

W ramach realizacji zadania:

 - możliwy jest zakup środków ochrony osobistej dla osób, które wykonują pracę związaną
z bezpośrednimi kontaktami z innymi osobami,

- możliwe jest wykonywanie zdalnej pracy poprzez udzielanie porad i konsultacji telefonicznych, mailowych lub z wykorzystaniem komunikatorów i narzędzi internetowych,

- możliwy jest zakup sprzętu potrzebnego do pracy zdalnej (laptopy, telefony komórkowe, mikrofony, słuchawki itp.),

-  możliwa jest zapłata za oprogramowanie i pracę informatyka, który przygotuje stanowiska niezbędne do realizacji pracy zdalnej.

 

Wszystkie opisane powyżej elementy powinny znaleźć się w ofercie, jeśli Oferent przewiduje
ww. działania i koszty realizacji zadania.

Zakupy materiałów powinny odnosić się do poszczególnych rodzajów działań określonych w ofercie.

Zakupy materiałów nie powinny przekraczać 20% wartości kosztów planowanych na realizację zadania.

 

W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie innych środków finansowych możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama