Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

PS./1578/V. Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Osiedle Sitowie”

Reklama
Nabór od 18.11.2020 do 09.12.2020 17:00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 2,099 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PS./1578/V. Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Osiedle Sitowie”..

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi 2 099 160,00 zł w tym:
w 2021 roku: 740 880,00 zł,
w 2022 roku: 740 880,00 zł,
w 2023 roku: 617 400,00 zł.
(stawka przeznaczona na osobę – 1 470,00 zł/m-c).

 1. Cel zadania: wsparcie w usamodzielnieniu uczestników Projektu poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową oraz zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych.
 2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
 • miesięczna liczba miejsc zapewnionych w mieszkaniu dla osób kierowanych przez MOPR w Gdańsku;
 • liczba godzin zapewnionego wsparcia w ciągu miesiąca;
 • liczba dni w tygodniu, w których będzie zapewnione wsparcie;
 • % wzrostu umiejętności uczestników umożliwiających samodzielne i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie (skala oceny);
 • % uczestników, którzy podjęli/utrzymali zatrudnienie;
 • inne – zaproponowane przez Oferenta.
 1. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2021 r. – 31 października 2023 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: lokale będące w zasobach Gminy Miasta Gdańska (w dyspozycji Organizatora konkursu położone przy ul. Sitowie).
 3. Adresaci: bezdomne matki z dziećmi lub osoby z zaburzeniami psychicznymi lub osoby z niepełnosprawnością i przewlekle chore.
 4. Zakres zadania:
  1) zasady funkcjonowania projektu „Osiedle Sitowie” określono w załączniku do zarządzenia Nr 2051/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2018 r.;
  2) zapewnienie miejsc oraz prowadzenie mieszkań wspomaganych dla:
  a) 8 bezdomnych matek z dziećmi oraz prowadzenie na rzecz uczestników projektu punktu pedagogiczno-konsultacyjnego dla matek z dziećmi i poradnictwa pedagogicznego - domek 25,
  b) 8 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzenie na rzecz uczestników projektu pracowni rozwijającej kompetencje społeczne i/lub zawodowe oraz zatrudnienie asystenta osobistego - domek 45,
  c) 8 bezdomnych matek z dziećmi oraz prowadzenie na rzecz uczestników projektu pracowni rozwijającej kompetencje społeczne i/lub zawodowe oraz zatrudnienie pracownika socjalnego - domek 47,
  d) 6 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzenie na rzecz uczestników projektu poradnictwa psychologicznego oraz pracowni rozwijającej kompetencje społeczne i/lub zawodowe oraz zatrudnienie psychologa - domek 29,
  e) 6 osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych oraz prowadzenie na rzecz uczestników projektu pracowni rozwijającej kompetencje społeczne i/lub zawodowe - domek 31,
  f) 6 bezdomnych matek z dziećmi oraz prowadzenie na rzecz dzieci z projektu „Osiedle Sitowie” Klubu Malucha i zatrudnienie specjalisty ds. poszukiwania miejsc pracy - domek 35;
  3) charakter mieszkań oraz standardy świadczonych usług określone są w uchwale Nr XXXI/867/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023 oraz zarządzeniu Nr 700/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji modeli wynikających z Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023, zm. Zarządzeniem Nr 209/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05 lutego 2018 r.;
  4) kandydaci do udziału w projekcie rekomendowani są przez Organizację pozarządową lub/i pracownika socjalnego MOPR w Gdańsku; decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmuje MOPR w Gdańsku na podstawie opinii Komisji Kwalifikującej do mieszkań wspomaganych, w skład której wchodzą przedstawiciele MOPR w Gdańsku i NGO;
  5) do zadań podmiotu prowadzącego mieszkania należeć będzie:
  a) opracowywanie diagnozy – zapoznanie z uczestnikiem i poznanie jego oczekiwań,,
  b) zawarcie trójstronnej umowy cywilnoprawnej (pomiędzy uczestnikiem, podmiotem prowadzącym mieszkanie i MOPR w Gdańsku) oraz opracowywanie, zawarcie i realizacja trójstronnego kontraktu dot. pobytu w mieszkaniu wspomaganym,
  c) prowadzenie min. 120 h/m-c działań wspierających na rzecz uczestników (świadczonych min. 5 dni w tygodniu),
  d) realizacja potrzeb bytowych adresatów zadania (wyposażenie w niezbędny sprzęt, środki higieny osobistej oraz częściowe zapewnienie wyżywienia),
  e) udzielenie adresatom zadania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
  f) umożliwienie adresatom zadania udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie ich sprawności oraz aktywności, zabezpieczenie potrzeb kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności, rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem oraz prowadzenie innych formy aktywizacji,
  g) prowadzenie z uczestnikami treningu samodzielności (wraz z treningiem ekonomicznym, porządkowym i ogrodniczym) przy udziale odpowiednich specjalistów m.in. w ramach utworzonej pracowni znajdującej się na terenie Osiedla,
  h) określenie zasad prowadzenia i prowadzenie poradnictwa/pracowni dla uczestników projektu,
  i) opracowanie godzinowego harmonogramu wsparcia na każdy miesiąc, składanego do MOPR w Gdańsku do 3-go dnia każdego miesiąca,
  j) przedstawianie comiesięcznej ewidencji mieszkańców oraz przypisów odpłatności (przekazywanie do MOPR w Gdańsku do 3 dnia każdego miesiąca),
  k) weryfikacja wywiązywania się mieszkańca z odpłatności za pobyt w mieszkaniu,
  l) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (kart pracy z uczestnikiem, kart oceny postępów, wykazu kadry realizującej zadanie),
  m) monitoring oraz ocena postępów uczestnika (średnio raz na 6 miesięcy i na zakończenie wsparcia);
  6) w ramach poszczególnych domków prowadzone powinny być:
  a) punkt pedagogiczno-konsultacyjny dla matek z dziećmi:
  - diagnoza problemów wychowawczych,
  - pomoc we wprowadzaniu pożądanych zmian w procesie wychowawczym,
  - kontakt ze szkołą i monitorowanie procesu edukacyjnego dzieci,
  - organizacja czasu wolnego dzieci,
  - inne - zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez radę Osiedla,
  b) Klub Malucha:
  - organizacja czasu wolnego dzieci,
  - zajęcia edukacyjne i animacja,
  - działania poza terenem Osiedla Sitowie,
  - inne - zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez radę Osiedla,
  c) inne - zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Radę Osiedla pracownie (adekwatne do zasobów lokalowych oraz możliwości uczestników projektu, np. gospodarstwa domowego, rękodzieła):
  - rozwijanie kompetencji społecznych,
  - nabywanie i rozwijanie kompetencji osobistych: życia codziennego, zaradności osobistej i psychofizycznej,
  - nabywanie i trening umiejętności zawodowych,
  - inne - zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez radę Osiedla.
 5. Wymagana dodatkowa dokumentacja: projekt funkcjonowania pracowni/Klubu Malucha.
 6. Wymagania kadrowe: wykształcenie kierunkowe, minimum dwuletnie doświadczenie kadry w prowadzeniu wsparcia z wybraną grupą adresatów.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama