Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2021 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2021 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej
Nabór od 23.11.2020 do 16.12.2020 14:59
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Łączny budżet 56 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 12 tys. do 44 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Kościanie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2021 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej. .

Na podstawie art. 11 ust. 2, art.13 ust.1-2, 3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057.)

Zarząd Powiatu Kościańskiego  
ogłasza  
otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2021 roku   w formie powierzenia    
zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie   
kultury fizycznej.   

I. Cel konkursu

Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego zadań samorządu powiatowego w formie powierzenia w dziedzinie kultury fizycznej, określonych w Programie współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (uchwała nr XXI/214/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 października 2020 r.).  

II. Cel zadań

1.  Zadania mające na celu organizację igrzysk z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej,  imprez otwartych realizowanych zgodnie z regulaminem i terminami zawartymi w kalendarzach imprez Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” na rok 2021.

2. Zadania mające na celu organizację mistrzostw powiatu, imprez eliminacyjnych na terenie powiatu i udział we współzawodnictwie sportowym wynikającym z kalendarza imprez Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS na rok 2021. 

III. Rodzaje zadań i formy realizacji  

 Zadania wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym obejmujące:  

1. Zadania związane z organizacją i udziałem dzieci i młodzieży w Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Licealiadzie – Mistrzostwach Szkół Ponadpodstawowych, oraz imprezach otwartych realizowanych zgodnie z regulaminem i terminami zawartymi w kalendarzach imprez Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” na rok 2021.

2. Zadania związane z organizacją mistrzostw powiatu, imprez eliminacyjnych na terenie powiatu i udział we współzawodnictwie sportowym wynikającym z kalendarza imprez Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS na rok 2021. 

IV. Forma realizacji zadań:  powierzenie  

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zgodnie z projektem budżetu Powiatu Kościańskiego na 2021 rok – 56 000 zł , z tego na:

᠆ Zadanie nr 1 -  44 000 zł    

᠆ Zadanie nr 2 -  12 000 zł       

Powyższe kwoty określono na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.  

 

 VI. Zasady przyznawania dotacji    

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu kościańskiego.

2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Programem współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (uchwała nr XXI/214/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 października 2020 r.).

3. Zarząd Powiatu Kościańskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przekazania dotacji i podpisania umowy gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.

4. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu z przyczyn opisanych w ust. 3, Zarząd Powiatu Kościańskiego może niewykorzystane środki przeznaczyć na dotacje w nowym konkursie ofert lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Powiatem Kościańskim a Podmiotem wyłonionym w konkursie.

6. Dotacja nie może być wykorzystana na wydatki i zakupy inwestycyjne i niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania. 

VII.  Termin  oraz warunki realizacji zadania    

1. Terminy realizacji zadań: 

Zadanie nr 1 - od 8 stycznia 2021r. do 15 grudnia 2021r.  

Zadanie nr 2 - od 8 stycznia 2021r. do 15 grudnia 2021r.  

2. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

3. Za kwalifikowane uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania określonej w umowie (z tym, że nie wcześniej niż od dnia 8 stycznia 2021r.) do daty zakończenia realizacji zadania określonej w umowie (z tym, że nie później niż do dnia 15 grudnia 2021r.)

4. Od Oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o dotacji otrzymanej ze środków budżetu powiatu kościańskiego, a po zakończeniu zadania złożenia sprawozdania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

5. Zadanie winno być realizowane zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie oraz w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy powiatu kościańskiego. 

6. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania aktualnych obostrzeń w związku z epidemią COVID-19.

7. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany, w zakresie sposobu jego realizacji oraz założonych celów i rezultatów spowodowane sytuacją epidemiologiczną. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej oraz uzyskania zgody Zleceniodawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego.

 

 

VIII.  Termin i  sposób wypełniania oraz składania ofert    

1. Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać w wersji elektronicznej w terminie do dnia 16 grudnia 2020 r. godz. 15:00 przy wykorzystaniu Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl.   Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się złożeniem oferty w systemie witkac.pl oraz utworzeniem pliku pdf z przypisaną „sumą kontrolną”. Ofertę należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kościanie) w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. 

2. Generator Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl zawiera obowiązujący wzór  oferty, zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). Wypełnienie oferty w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną  przesłanki prawidłowego złożenia oferty.

3. Oferty oraz wygenerowany w formacie pdf wydruk, złożone po terminach określonych w pkt VIII ust. 1  oraz złożone na innych drukach niż wskazane w ust. 2  będą rozpatrzone negatywnie.

4. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w ofercie, określonego w punkcie V. "Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego" Va i Vb ppkt 3.2.

5. W części III pkt. 5 i 6 oferty należy wskazać mierzalne zakładane rezultaty realizacji zadania. Wskazanie rezultatów jest obligatoryjne, należy wpisać przynajmniej jeden zakładany rezultat oraz sposób monitorowania ww. rezultatu lub źródło informacji o jego osiągnięciu.

6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Przesunięcia uznaje się za zgodne z umową, gdy dany wydatek nie zwiększa się oraz nie zmniejsza się o więcej niż 30% .

7. Załączniki do oferty (załączniki do oferty należy składać tylko w wersji papierowej)

Do wygenerowanego i podpisanego przez właściwą osobę wydruku oferty należy załączyć:

᠆ aktualny odpis lub kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; w przypadku kościelnych osób prawnych – zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

᠆ w przypadku wyboru przez podmioty składające ofertę wspólną innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

᠆ kopię umowy i statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego można bezpłatnie pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl  )  

Wszystkie kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz formułą „  za zgodność z oryginałem”  i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na każdej stronie dokumentu).  

8. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie w punkcie III.4 „Plan i harmonogram działań…” w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”

9. Wydruk oferty wygenerowanej w formacie pdf w Generatorze Ofert i Sprawozdań witkac.pl, winien być złożony oddzielnie, w zamkniętej kopercie wraz z wymaganymi załącznikami, na której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz z odpowiednią adnotacją określającą nazwę wybranego zadania:

 „KULTURA FIZYCZNA – POWIERZENIE” i numer wybranego zadania (1 lub 2).

 

 

IX.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert    

1. Oceny formalnej ofert dokonają pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie.

2. Dopuszcza się możliwość uzupełniania błędów formalnych w złożonych ofertach wyłącznie w elektronicznym Generatorze Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl, w terminie do 23 grudnia 2020r.

3. Pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonają oceny formalnej ofert wraz z wymaganymi załącznikami według następującej karty: 

Ocena formalna oferty oraz załączników

 

tak

nie

uwagi    

1.  

Oferta złożona w Generatorze Ofert i Sprawozdań witkac.pl we właściwym terminie

 

 

 

2.  

Wygenerowany wydruk oferty w formacie pdf złożony we właściwym terminie (w zamkniętej oraz z odpowiednim opisem)

 

 

 

3.  

Oferta złożona przez właściwy podmiot i podpisana przez upoważnione osoby  

 

 

 

4.  

Kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem  

 

 

 

5.  

Zgodność celów statutowych oferenta z zadaniami objętymi konkursem  

 

 

 

6.  

Dołączono aktualny odpis lub jego kopię z ewidencji albo inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących  

 

 

 

4. Oferty, które spełniły wszystkie wymogi formalne zostają przekazane Komisji Konkursowej celem dokonania dalszej oceny.

5. Komisja Konkursowa zostanie powołana uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert określa pkt XIII Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (uchwała nr XXI/214/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 października 2020r.).

6. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się zasadami wskazanymi w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

7. Oferty, które spełniły wymogi formalne Komisja Konkursowa ocenia w oparciu o następujące kryteria i skalę punktową (max. liczba punktów do uzyskania – 50):  

 

l.p.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna do uzyskania liczba punktów

Liczba przyznanych punktów    
(dotyczy II i III)    

I.

Charakter zaproponowanego zadania jest zgodny z ogłoszeniem Zarządu Powiatu Kościańskiego (tak/nie)

 

 

II. Ocena merytoryczna realizacji zadania

 

 

1.  

Atrakcyjność, różnorodność planowanych działań w ramach realizacji zadania

5

 

2.

Możliwość realizacji zadania

2

 

3.  

Rzetelność przedstawionego harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania

10

 

4.  

Zasoby kadrowe, którymi dysponuje oferent w realizacji zadania (kwalifikacje) oraz jakość proponowanego zadania  

3

 

5.  

Doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadań lub zadań o podobnym charakterze  

3

 

6.  

Ocena dotychczasowej współpracy z powiatem kościańskim (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków na realizację zadań publicznych)  

3

 

7.  

Liczebność i charakterystyka odbiorców, opis grupy docelowej

3

 

8.

Przewidywane rezultaty realizacji zadania

8

 

III. Ocena kosztów realizacji zadania

 

 

1.  

Rzetelność, przejrzystość oraz adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego.

10

 

2.  

Proponowany wkład rzeczowy organizacji (np. lokale, sprzęt, materiały) oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków  

3

 

Razem  

50

 

8. Komisja Konkursowa przedkłada Zarządowi Powiatu Kościańskiego oferty, na które proponuje udzielenie dotacji. Propozycję otrzymania dotacji uzyskają organizacje, których oferty zdobyły co najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów, przy czym nie wszystkie oferty, które uzyskają co najmniej 50 % punktów otrzymają  dotację.

9. Zarząd Powiatu Kościańskiego na podstawie propozycji Komisji Konkursowej dokona wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisze z wybranymi Oferentami umowy na realizację zadań.

10. Rozstrzygnięcia konkursu Zarząd Powiatu Kościańskiego dokona w terminie do 7 stycznia 2021r., a następnie poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Zarządu Powiatu Kościańskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu kościańskiego http://www.powiatkoscian.pl.  

11. Nie przewiduje się oddzielnego powiadomienia oferentów o wynikach konkursu.

X.  Zrealizowane przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w latach 2019 i 2020 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.    

1. W roku 2019 –  56 000 zł  przekazanych dotacji  

2. W roku 2020 –  56 000 zł  przekazanych dotacji 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama