Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na zadanie pn. ,,Organizacja konkursów poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów lub przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym o zasięgu powiatowym (ponadgminnym)"
Nabór od 19.11.2020 do 11.12.2020 15:00
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Łączny budżet 5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na zadanie pn. ,,Organizacja konkursów poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów lub przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym o zasięgu powiatowym (ponadgminnym)".

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 5 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057), uchwały Nr XXIII/194/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2020r.w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” oraz projektu budżetu powiatu wągrowieckiego na rok 2021

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

                                                                                                    

 

I. Rodzaj zadania / zakres współpracy / wysokość przeznaczonych środków

 

1. Zadanie pod nazwą: „Organizacja konkursów poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów
lub przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, o zasięgu powiatowym (ponadgminnym)”.

 

 1. Celem zadania jest: stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i zdobycia nowej wiedzy.

 

 1. Termin realizacji zadania: od 1 lutego 2021r. do 30 listopada 2021r.

 

 1. Oczekiwane rezultaty zadania: organizacja konkursów lub innych przedsięwzięć
  o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów; sposób monitorowania: lista obecności, ankieta, dokumentacja fotograficzna.

 

Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i muszą być uwzględnione w składanej ofercie, dodatkowo organizacja może przedstawić własne rezultaty zadania.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie
  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020r. poz. 1057).

 

 1. Zadanie zlecone jest w formie wsparcia. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu powiatu wągrowieckiego nie może przekroczyć 95% wartości finansowej zadania.

 

 1. Wkład własny oferenta finansowy nie może być mniejszy niż 5% wartości finansowej zadania.

 

 1. Wkład oferenta może pochodzić z:
  1. wkładu własnego finansowego,
  2. wkładu własnego osobowego,
  3. wkładu własnego rzeczowego,
  4. świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

 

 1. W wyniku postępowania konkursowego może być wybrana więcej niż jedna oferta.

 

 1. Wysokość środków finansowych przydzielonych na dane zadanie może zostać podzielona pomiędzy kilku oferentów.

III. Terminy i warunki realizacji zadania

 

 1. Powiat wągrowiecki wspiera realizację zadania publicznego w okresie od dnia podpisania umowy
  o wsparcie zadania do dnia 30 listopada 2021r.

 

 1. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
  przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

 

 1. z oferty zajęć, imprez lub innych przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu będą mogli korzystać uczniowie szkół z terenu powiatu wągrowieckiego;
 2. zajęcia dla odbiorców oferty powinny być realizowane w miejscach łatwo dostępnych,
  w tym dostosowanych do specyfiki grupy docelowej;
 3. zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie
  z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie. W przypadku przeprowadzenia imprezy należy zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy i publiczności;
 4. koszty administracyjne nie mogą przekroczyć więcej niż 10 % łącznie wartości dotacji przekazanej przez powiat wągrowiecki na wsparcie realizacji zadania;
 5. dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i w zawartej umowie;
 6. dotacja nie będzie udzielana na:
  • zakup gruntów,
  • działalność gospodarczą,
  • działalność polityczną,
  • pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
  • realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią  realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana.

 

 1. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zamiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogram po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu
  do umowy.

 

 1. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeśli osiągnięty zostanie poziom 80 %  rezultatów.

 

 1. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów zadania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 20% wymagają uprzedniej, pisemnej zgody zarządu powiatu.  Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji budżetowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany budżet oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu
  do umowy.

 

 1. Przesunięcia o których mowa w punkcie 5 są możliwe pod warunkiem zachowania procentowego udziału środków własnych oraz procentowego podziału na koszty administracyjne realizowanego zadania.

 

 1. Nie jest wymagane przedstawienie w ofercie w punkcie III ppkt. 3 opisu komplementarności
  z innymi działaniami  podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty.

 

 1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu powiatu wągrowieckiego. Informacja, wraz z logotypem powiatu powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną
  w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców
  w następującym brzmieniu: ,,Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu powiatu wągrowieckiego”.

 

 1. Logotyp dostępny jest na stronie https://www.wagrowiec.pl/.

 

 1. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.).

 

 1. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości,
  w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.  

 

IV. Termin składania ofert

 

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 

 1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy – generatora Witkac.pl w terminie do 11 grudnia 2020r. do godziny 15.00.
 2. Wydrukowaną w systemie Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec do dnia 14 grudnia 2020r. do godziny 15.00. – (obowiązuje data wpływu do urzędu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji,
oświaty i wychowania

 

pod nazwą

 

,,Organizacja konkursów poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów lub przedsięwzięć
o charakterze edukacyjnym, o zasięgu powiatowym (ponadgminnym)

 

 1. Po upływie terminu składania ofert określonego w pkt. IV.1. system Witkac.pl automatycznie blokuje możliwość złożenia oferty.

 

 1. Oferty złożone poza systemem Witkac.pl lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Oferty powinny być złożone na drukach określonych w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).

 

 1.   Do oferty należy dołączyć:

 

 1. aktualny odpis z rejestru - odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym
  i prawnym (dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym)
  lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,  dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 3. w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych;
 4. wyciąg ze statutu/regulaminu zawierający cele statutowe i sposób ich realizacji,
 5. pełnomocnictwo - w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę
  oraz w przypadku gdy w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie ma informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu należy dołączyć
  do oferty pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych
  oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna,
 6. w przypadku spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133) - oświadczenie, że nie działają
  w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych i nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
   i pracowników (załącznik nr 1).

 

 1. Oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach    Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

 

 1. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach. W przypadku gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika powinna zawierać:

 

 1. potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,
 2. datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
 3. podpis osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania oferenta zgodnie ze statutem  (z pieczątką lub wpisaną funkcją).

 

 1. W przypadku osób nie dysponujących pieczątkami imiennymi, powinny podpisywać się one pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

 1. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie. W takim przypadku każdy z podmiotów składa tylko jeden komplet powyższych załączników
  bez względu na ilość składanych ofert w odrębnej kopercie z napisem:
  ,,Załączniki do złożonych ofert”
  oraz nazwą podmiotu ubiegającego się o dotację.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich  wyboru

 

 1. Wyboru ofert oraz wysokość dotacji na realizację zadania publicznego dokona Zarząd Powiatu najpóźniej do dnia 21 stycznia 2021r.

 

 1. Oferty niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.

 

 1. Ocena formalna jest dokonywana do momentu stwierdzenia pierwszego braku formalnego powodującego odrzucenie oferty.

 

 1. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodne ze statutem. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.

 

 1. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne
  z terminami określonymi w I części ogłoszenia o konkursie.

 

 1. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:

 

 1. złożenie oferty po terminie,
 2. niezłożenie oferty w systemie Witkac.pl,
 3. złożenie oferty w niezamkniętej kopercie,
 4. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
 5. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w ogłoszeniu
  o konkursie,
 6. złożenie na niewłaściwym formularzu,
 7. złożenie przez podmiot nieuprawniony,
 8. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
 9. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz powiatu wągrowieckiego lub jego mieszkańców,
 10. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu,
 11. wysokość wkładu własnego finansowego oferenta nie spełnia kryterium określonego
  w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 1. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te,
  w których:

 

 1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty,
 2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym
  lub złożono je niekompletnie.

 

 1. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 7 mogą zostać usunięte w terminie
  5 dni roboczych następujących po dniu zamieszczenia informacji o brakach formalnych
  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

 

 1. Nie ma możliwości wymiany ofert.

 

 1. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową.

 

 1. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 10 pkt.
 2. doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym (0 - 5 pkt.),
 3. zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania (0 - 5 pkt.),
 4. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu
  do jego zakresu rzeczowego –  od 0 do 15 pkt.
 5. racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań (0 - 5 pkt.),
 6. prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów (0 - 2 pkt.),
 7. szczegółowy opis pozycji kosztorysu (0 - 3 pkt.),
 8. adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek (0 - 5 pkt.),
 9. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne –  od 0 do 30 pkt.
 10. uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym przeprowadzona diagnoza sytuacji

i potrzeb odbiorców zadania (0 - 5 pkt.),

 1. zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym
  (0 - 5 pkt.),
 2. opis odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich rekrutacji (0 - 5 pkt.),
 3. spójność, realność zaplanowanych działań oraz realność harmonogramu (0 - 5 pkt.),
 4. zgodność założonych rezultatów przedstawionych dodatkowo przez oferenta z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie, ich realność i sposób ich monitoringu (0 - 5 pkt.),
 5. kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie publiczne (0 - 5 pkt.),
 6. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych
  lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 5 pkt.
 7. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
  i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt.
 8. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od 0 do 15 pkt.

 

 1. Ocena łączna danej oferty jest sumą wystawionych ocen cząstkowych wszystkich członków Komisji Konkursowej, podzielonej przez liczbę członków biorących udział w posiedzeniu Komisji.

 

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 80 pkt.

 

 1. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 44 punkty.

 

 1. Do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przedstawione zostają oferty, które uzyskały największą liczbę punktów.

 

 1. Komisja konkursowa może zmienić wysokość dotacji w stosunku do złożonej oferty. Oferty, których zmiana wysokości dotacji jest większa niż 45 % w stosunku do przedstawionej w ofercie kwoty dofinansowania podlegają odrzuceniu. Przed podpisaniem umowy zmiana wysokości dotacji wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta. Zmiana zakresu realizacji zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie.

 

 1. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Wągrowieckiego. Komisja Konkursowa opiniuje wszystkie te oferty, które otrzymały pozytywną ocenę formalną.

 

 1. Komisja przedkłada Zarządowi do zatwierdzenia propozycje ofert, na które zaproponuje udzielenie dotacji. 

 

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Wągrowieckiego.

 

 1. O wynikach konkursu Zarząd Powiatu poinformuje pisemnie poprzez umieszczenie informacji
  na stronie internetowej powiatu www.wagrowiec.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wagrowiec.pl (organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

 

 1. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty,
  2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

 1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych,
  bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.

 

 1. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

 

 1. Wypłata dotacji nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Wągrowieckiego a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

 

VI. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku  ogłoszenia konkursu i w poprzednim

 

W 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty
i wychowania
przekazano z budżetu powiatu środki finansowe w wysokości 6.454 zł (w tym konkurs ofert 1.954 zł i tryb pozakonkursowy tzw. „Małe Granty” 4.500 zł). Natomiast w 2020 roku na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przekazano kwotę 7.000 zł (w konkursie ofert).

 

VII. Informacje dodatkowe

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać telefonicznie pod nr tel.(67) 26 80 551, sprawę prowadzi pani Justyna Krysztofiak.

Ponadto informacje w sprawie konkursu są dostępne na stronie internetowej powiatu www.wagrowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wagrowiec.pl (Organizacje Pozarządowe).

 

       VIII. Załączniki do ogłoszenia:

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie oferenta, że nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych i nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników - w przypadku spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz. 1133)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Przedstawiciel administratora danych: Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl. Więcej na www.bipwagrowiec.pl.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama