Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości na zadanie pn. "Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu pomocy prawnej w planowaniu rozwoju kariery zawodowej w ramach poradnictwa zawodowego (...)"
Nabór od 19.11.2020 do 11.12.2020 15:00
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
Łączny budżet 3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości na zadanie pn. "Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu pomocy prawnej w planowaniu rozwoju kariery zawodowej w ramach poradnictwa zawodowego (...)".

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 5 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057), uchwały Nr XXIII/194/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2020r.w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” oraz projektu budżetu powiatu wągrowieckiego na rok 2021 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości


I. Rodzaj zadania / zakres współpracy / wysokość przeznaczonych środków


1. Zadanie pod nazwą:
,,Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu pomocy prawnej w planowaniu rozwoju kariery
zawodowej w ramach poradnictwa zawodowego - organizacja 4 porad grupowych dla osób
chcących podjąć własną działalność gospodarczą (porady w formie zajęć
z grupą w sali szkoleniowej PUP lub zdalnych zajęć z grupą poprzez Internet
- łącznie min. 40 osób)”.


a) Celem zadania jest:
1) Wzmocnienie efektywności i trwałości środków publicznych przyznawanych
na podjęcie działalności gospodarczej.


b) Termin realizacji zadania:
od 1 lutego 2021r. do 30 listopada 2021r.


c) Oczekiwane rezultaty zadania:
1) Upowszechnienie wiedzy i świadomości prawnej wśród osób bezrobotnych
i poszukujących pracy decydujących się na otwarcie własnej działalności
gospodarczej - poprzez zorganizowanie 4 porad grupowych dla łącznie co
najmniej 40 uczestników z tego grona odbiorców [sposób monitowania:
lista uczestników, zdjęcia lub zrzuty z ekranu wykonane podczas zajęć, materiały
szkoleniowe dla uczestników w wersji papierowej lub elektronicznej, ankieta
ewaluacyjna].


Przedstawiony rezultat jest obligatoryjny i musi być uwzględniony w składanej ofercie, dodatkowo
organizacja może przedstawić własne rezultaty zadania.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 3.000,00 zł.

 


II. Zasady przyznawania dotacji

1. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r.
poz. 1057).


2. Zadanie zlecone jest w formie wsparcia. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu powiatu
wągrowieckiego nie może przekroczyć 95% wartości finansowej zadania.

3. Wkład własny oferenta finansowy nie może być mniejszy niż 5% wartości finansowej
zadania.


4. Wkład oferenta może pochodzić z:
a) wkładu własnego finansowego,
b) wkładu własnego osobowego,
c) wkładu własnego rzeczowego.


5. W wyniku postępowania konkursowego może być wybrana więcej niż jedna oferta.


6. Wysokość środków finansowych przydzielonych na dane zadanie może zostać podzielona
pomiędzy kilku oferentów.


7. W ramach zadania oferent nie może pobierać świadczenia pieniężnego od odbiorców zadania.

 


III. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Powiat wągrowiecki wspiera realizację zadania publicznego w okresie od dnia podpisania umowy
o wsparcie zadania do dnia 30 listopada 2021r.


2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:
a) z oferty porad grupowych zgłoszonych do konkursu będą mogły korzystać
osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w PUP Wągrowiec - zamieszkujące
teren powiatu wągrowieckiego;
b) zajęcia dla odbiorców oferty powinny być realizowane w miejscu łatwo dostępnym,
w tym dostosowanych do specyfiki grupy docelowej - najlepiej w siedzibie
PUP Wągrowiec lub za pośrednictwem Internetu;
c) zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie
z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie. W przypadku przeprowadzenia imprezy
należy zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy i publiczności;
d) koszty administracyjne nie mogą przekroczyć więcej niż 10 % łącznie wartości dotacji
przekazanej przez powiat wągrowiecki na wsparcie realizacji zadania;
e) dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i w zawartej
umowie;
f) dotacja nie będzie udzielana na:

  • zakup gruntów,
  • działalność gospodarczą,
  • działalność polityczną,
  • pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
  • realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią
    ​realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana.

 

3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zamiany w zakresie sposobu i terminu
realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej. Zgłoszone zmiany nie mogą
zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres
działań/harmonogram po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do
umowy.


4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeśli osiągnięty zostanie poziom 80% rezultatów.


5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych
pozycji kosztów zadania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 20% wymagają uprzedniej,
pisemnej zgody zarządu powiatu. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji
budżetowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany
budżet oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu
do umowy.


6. Przesunięcia o których mowa w punkcie 5 są możliwe pod warunkiem zachowania procentowego
udziału środków własnych oraz procentowego podziału na koszty administracyjne realizowanego
zadania.


7. Nie jest wymagane przedstawienie w ofercie w punkcie III ppkt. 3 opisu komplementarności
z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty.


8. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób
czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu powiatu
wągrowieckiego. Informacja, wraz z logotypem powiatu powinna być zawarta
w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych,
poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie
do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną
informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: ,,Zadanie (nazwa zadania)
zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu powiatu
wągrowieckiego”.


9. Logotyp dostępny jest na stronie https://www.wagrowiec.pl/.


10. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) oraz wydanych na jego
podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.).


11. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości,
w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

 


IV. Termin składania ofert

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy – generatora
Witkac.pl w terminie do 11 grudnia 2020r. do godziny 15.00.


2. Wydrukowaną w systemie Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć wraz z wymaganymi
załącznikami osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec do dnia 14 grudnia 2020r. do godziny 15.00. –
(obowiązuje data wpływu do urzędu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem:


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości


pod nazwą
 

,,Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Wągrowcu pomocy prawnej w planowaniu rozwoju kariery zawodowej w ramach
poradnictwa zawodowego - organizacja 4 porad grupowych dla osób chcących podjąć własną
działalność gospodarczą (porady w formie zajęć z grupą w sali szkoleniowej PUP lub zdalnych
zajęć z grupą poprzez Internet - łącznie min. 40 osób)”.


3. Po upływie terminu składania ofert określonego w pkt. IV.1. system Witkac.pl automatycznie
blokuje możliwość złożenia oferty.


4. Oferty złożone poza systemem Witkac.pl lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.


5. Oferty powinny być złożone na drukach określonych w Rozporządzeniu Przewodniczącego
Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).


6. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru - odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym
i prawnym (dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym) lub
odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny
oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę
wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
c) w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej
parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania
podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych;
d) wyciąg ze statutu/regulaminu zawierający cele statutowe i sposób ich realizacji,
e) pełnomocnictwo - w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę oraz
w przypadku gdy w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie ma informacji
o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu należy dołączyć do oferty
pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna
ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli
w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania
środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji),
o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna,
f) w przypadku spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i klubów
sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia
25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133) - oświadczenie, że nie działają
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych i nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników (załącznik nr 1).


7. Oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.


8. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach. W przypadku gdy wymienione
załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika powinna zawierać:
a) potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,
b) datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
c) podpis osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania oferenta zgodnie ze statutem
(z pieczątką lub wpisaną funkcją).


9. W przypadku osób nie dysponujących pieczątkami imiennymi, powinny podpisywać się one
pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.


10. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej
kopercie. W takim przypadku każdy z podmiotów składa tylko jeden komplet powyższych
załączników bez względu na ilość składanych ofert w odrębnej kopercie z napisem:
,,Załączniki do złożonych ofert
oraz nazwą podmiotu ubiegającego się o dotację.

 


V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich
wyboru


1. Wyboru ofert oraz wysokość dotacji na realizację zadania publicznego dokona Zarząd Powiatu
najpóźniej do dnia 21 stycznia 2021r.


2. Oferty niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.


3. Ocena formalna jest dokonywana do momentu stwierdzenia pierwszego braku formalnego
powodującego odrzucenie oferty.


4. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodne ze statutem. Za prawidłowe
zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym
podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym
weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.


5. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne
z terminami określonymi w I części ogłoszenia o konkursie.


6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków
formalnych:

a) złożenie oferty po terminie,
b) niezłożenie oferty w systemie Witkac.pl,
c) złożenie oferty w niezamkniętej kopercie,
d) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
e) złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w ogłoszeniu o
konkursie,
f) złożenie na niewłaściwym formularzu,
g) złożenie przez podmiot nieuprawniony,
h) złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej
konkursem,
i) złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz powiatu wągrowieckiego
lub jego mieszkańców,
j) złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale
czasowym wskazanym w ogłoszeniu,
k) wysokość wkładu własnego finansowego oferenta nie spełnia kryterium określonego
w ogłoszeniu konkursowym.


7. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te,
w których:

a) brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty,
b) nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub
złożono je niekompletnie.


8. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 7 mogą zostać usunięte w terminie
5 dni roboczych następujących po dniu zamieszczenia informacji o brakach formalnych
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.


9. Nie ma możliwości wymiany ofert.


10. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową.


11. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące
kryteria:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 10 pkt.
a) doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania
wskazanym w ogłoszeniu konkursowym (0 - 5 pkt.),
b) zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do
realizacji zadania (0 - 5 pkt.),
2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
jego zakresu rzeczowego – od 0 do 15 pkt.
a) racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych
działań (0 - 5 pkt.),
b) prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów (0 - 2 pkt.),
c) szczegółowy opis pozycji kosztorysu (0 - 3 pkt.),
d) adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek (0 - 5 pkt.),
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent
będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 30 pkt.
a) uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym przeprowadzona diagnoza sytuacji
i potrzeb odbiorców zadania (0 - 5 pkt.),
b) zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym
(0 - 5 pkt.),
c) opis odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich rekrutacji (0 - 5 pkt.),
d) spójność, realność zaplanowanych działań oraz realność harmonogramu (0 - 5 pkt.),
e) zgodność założonych rezultatów przedstawionych dodatkowo przez oferenta z celami
zadania i ogłoszeniem o konkursie, ich realność i sposób ich monitoringu (0 - 5 pkt.),
f) kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale, których oferent będzie
realizował zadanie publiczne (0 - 5 pkt.),
4) wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych
lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 5
pkt.
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt.
6) ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich
realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu
rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od 0 do 15 pkt.


12. Ocena łączna danej oferty jest sumą wystawionych ocen cząstkowych wszystkich członków
Komisji Konkursowej, podzielonej przez liczbę członków biorących udział w posiedzeniu
Komisji.


13. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 80 pkt.


14. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 44 punkty.


15. Do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przedstawione zostają oferty, które
uzyskały największą liczbę punktów.


16. Komisja konkursowa może zmienić wysokość dotacji w stosunku do złożonej oferty. Oferty,
których zmiana wysokości dotacji jest większa niż 45 % w stosunku do przedstawionej w ofercie
kwoty dofinansowania podlegają odrzuceniu. Przed podpisaniem umowy zmiana wysokości
dotacji wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
Zmiana zakresu realizacji zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie.


17. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu
Powiatu Wągrowieckiego. Komisja Konkursowa opiniuje wszystkie te oferty, które otrzymały
pozytywną ocenę formalną.


18. Komisja przedkłada Zarządowi do zatwierdzenia propozycje ofert, na które zaproponuje
udzielenie dotacji.


19. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu
Wągrowieckiego.


20. O wynikach konkursu Zarząd Powiatu poinformuje pisemnie poprzez umieszczenie informacji
na stronie internetowej powiatu www.wagrowiec.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.wagrowiec.pl (organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego.


21. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.


22. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia
postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez
podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.


23. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem
terminu składania ofert w konkursie.


24. Wypłata dotacji nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zarządem Powiatu
Wągrowieckiego a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

 


VI. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku
ogłoszenia konkursu i w poprzednim


W 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy przekazano z budżetu powiatu środki
finansowe w wysokości 5.000,00 zł (kwota nie została rozdysponowana). Natomiast w 2020 roku na
realizację zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy przekazano kwotę 3.000,00 zł
(kwota nie została rozdysponowana).


VII. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 67/2621081
wew. 252.
Ponadto informacje w sprawie konkursu są dostępne na stronie internetowej powiatu
www.wagrowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wagrowiec.pl (Organizacje
Pozarządowe).

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama