Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

1. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz rodzin i...

Reklama
1. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz rodzin i osób w trudnych sytuacjach życiowych będących mieszkańcami Białegostoku. 2. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany, mającym trudności w integracji ze społeczeństwem
Nabór od 17.11.2020 do 08.12.2020 15:30
Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 120 tys. PLN
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 1. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz rodzin i osób w trudnych sytuacjach życiowych będących mieszkańcami Białegostoku. 2. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany, mającym trudności w integracji ze społeczeństwem..

WARUNKI KONKURSU OFERT

ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku

na realizację zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej

dla podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w formie wspierania wykonania zadań.

 

Warunki konkursu opracowano na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej ustawą.

 

§ 1

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

 

 

 1. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz rodzin i osób w trudnych sytuacjach życiowych będących mieszkańcami Białegostoku.

 

Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom Białegostoku, którzy mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych możliwości korzystania z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy w postaci specjalistycznego poradnictwa.

 

a) W ramach realizacji zadania oczekiwane są działania polegające na zapewnieniu mieszkańcom Białegostoku możliwości korzystania z pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, psychologicznych, prawnych i pedagogicznych w postaci specjalistycznego  poradnictwa w zakresie przewidzianym w art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876),

b) Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie powinna posiadać w statucie zapis o działalności z zakresu pomocy społecznej, w  tym  pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz łagodzenia skutków ubóstwa rodzin.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 60 000  zł  (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł).

 

2. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany, mającym trudności w integracji ze społeczeństwem.

a.) W ramach realizacji zadania oczekiwane są działania na rzecz cudzoziemców, w szczególności:

- wsparcie asystentów uchodźców,
- wsparcie prawnika,
- dopłaty do najmu mieszkań.

b.) Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie powinna posiadać w statucie zapis o działalności w zakresie pomocy cudzoziemcom.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł).

 

3. Planowane kwoty dotacji przeznaczone na wsparcie realizacji zadań mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia konieczności zmiany budżetu miasta w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu oraz w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub wówczas, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji.

 

4. Ostateczna kwota dotacji przeznaczonej na wsparcie realizacji zadań zostanie ustalona na podstawie budżetu na 2021 rok, po jego uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok oraz po złożeniu ofert, dokonaniu oceny Komisji Konkursowej i zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

§ 2

Zasady przyznawania dotacji

 

 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz innych właściwych przepisów.

 

2. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli prowadzą działalność w zakresie pomocy społecznej i ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.

 

3. Dwa lub więcej podmiotów, o których mowa w ust. 2, mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

a.) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty;

b.) sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.

 

4. Umowę zawartą między ww. podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o realizację zadania publicznego.


5. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


6. Oferent ubiegający się o dotację powinien:

 1. ) realizować zadanie na terenie Miasta Białystok,
 2. ) posiadać zasoby lokalowe i rzeczowe umożliwiające realizację zadania,
 3. ) posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań w obszarze objętym konkursem, w tym kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 4. ) posiadać możliwość realizowania zadań z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość (w przypadku zawieszenia działalności stacjonarnej przez właściwe służby   i instytucje).

 

7. Dotacja Prezydenta Miasta Białegostoku nie może być wyższa niż 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania wskazanego w § 1.

 

8. Minimalny wkład własny oferenta wynosi 10% całkowitych kosztów projektu. Koszty realizacji zadania, które nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne do objęcia dotacją oferent ponosi w całości.

 

Wkład własny może mieć formę:

 1. ) wkładu finansowego – środki finansowe własne oferenta lub pozyskane przez niego ze źródeł innych niż budżet Miasta Białystok, np. dotacje z budżetu państwa,
 2. ) wkładu osobowego - nieodpłatne, dobrowolne prace, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne członków organizacji odpowiednio udokumentowane z zachowaniem następujących warunków:
 1. ) zakres, sposób i czas wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 2. ) wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,
 3. ) wartość pracy jednego wolontariusza wyliczona jest w oparciu o maksymalną stawkę za jedną godzinę pracy nieprzekraczającą 25 zł/godz.

     W zadaniu nie przewiduje się wkładu rzeczowego.
 

9. Kwotę minimum 10% wkładu własnego powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł) - nie może to być wyłącznie tzw. wkład osobowy rozumiany jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

 

10. W zestawieniu przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić rodzaje kosztów, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowy, faktury, rachunki) oraz wycenę pracy wolontariuszy udokumentowaną zawartymi umowami (porozumieniami) i kartami czasu pracy wolontariuszy.

 

11. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy umieścić wszystkie koszty realizacji zadania publicznego niezależnie od źródła finansowania w podziale na:

 1. ) koszty realizacji działań rozumiane jako koszty bezpośrednio związane z celem zadania, np. wynagrodzenie specjalistów świadczących usługi poradnictwa specjalistycznego,
 2. ) koszty administracyjne rozumiane jako koszty obsługi zadania publicznego, np. wynagrodzenie personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie lub prowadzenie innych działań administracyjnych w zadaniu, obsługa księgowa, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe.

 

12. Dofinansowanie z dotacji kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 15% wartości dotacji.

 

13. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tyko wtedy, gdy:

 1. ) są uwzględnione w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, w pozycji w ramach której są rozliczane,
 2. ) powstaną i zostaną poniesione w okresie realizacji zadania, w okresie obowiązywania umowy,
 3. ) są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
 4. ) są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
 5. ) są wykazane w kosztorysie proporcjonalnie do terminu realizacji zadania wskazanego w umowie,
 6. ) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 7. ) odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla przedsięwzięcia objętego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania, niezwiązane z obsługą projektu),
 8. ) koszty osobowe i bezosobowe mogą być ponoszone w następującym zakresie:
 1. ) wynagrodzenia za realizację zadań wraz z przewidzianymi prawem narzutami płatne zgodnie z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty należy określić wymiar etatu oraz wynagrodzenie dla każdego stanowiska pracy (wynagrodzenie miesięczne lub stawka za godzinę pracy),
 2. ) zaangażowanie lub oddelegowanie pracowników do realizacji zadania publicznego musi być odpowiednio udokumentowane (np. w formie aneksu do umowy o pracę lub w zapisach w zakresie obowiązków),
 3. ) premie, nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne mogą być wypłacone, o ile są spełnione łącznie następujące warunki:

- zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania Zleceniobiorcy lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,

- obejmują wszystkich pracowników Zleceniobiorcy, a zasady ich przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji zadania oraz pozostałych pracowników,

- są przyznane w związku z realizacją zadań w ramach stosunku pracy,

      d) koszty bezosobowe – wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji projektu na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. W kosztorysie należy określić liczbę godzin pracy w miesiącu oraz stawkę za   godzinę pracy. Zleceniobiorcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji godzin pracy.

9) są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej  dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

 

14. Dotacja na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 nie może być wykorzystana na:

 1. ) zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji oraz wydatki poniesione przed dniem zawarcia umowy,
 2. ) koszty niezwiązane z realizowanym zadaniem publicznym,
 3. ) koszty nie uwzględnione w złożonej ofercie realizacji zadania lub aktualizacji kosztorysu,
 4. ) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta Białegostoku,
 5. ) następujące składniki związane z zatrudnieniem osób zaangażowanych do realizacji zadania: nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pracownicze, świadczenia realizowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do wypoczynku, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, składka na grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie,
 6. ) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
 7. ) nabycie lub dzierżawę gruntów,
 8. ) pokrycie kosztów utrzymania biura oferenta starającego się o przyznanie dotacji (w tym także wydatków na wynagrodzenie z pochodnymi pracowników biura zajmujących się administracją podmiotu), o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadania w ramach projektu,
 9. ) zadania inwestycyjne oraz prace remontowe i budowlane,
 10. ) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
 11. ) pokrycie kosztów wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych),
 12. ) opłacenie kar i odsetek,
 13. ) opłaty poniesione po zakończeniu realizacji zadania,
 14. ) podatki, cła i opłaty skarbowe.
   
 15. Koszty realizacji zadania, które nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne do objęcia dotacją mogą być wniesione w formie wkładu własnego tylko w przypadku, gdy służą osiągnięciu celu zadania publicznego.

     16. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może:

 1. ) negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszyć deklarowany wkład własny zawarty w ofercie z tym, że zobowiązany jest do utrzymania proporcji między wkładem własnym a dotacją. Jedynym powodem zmiany tej proporcji może być zwiększenie wkładu własnego.
 2. ) zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie
  to można złożyć po terminie wymienionym wyżej. Oświadczenie powinno być skierowane do Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku i musi zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

 

17. Oferent, który otrzymał dotację zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji harmonogramu działań, aktualizacji rezultatów, aktualizacji charakterystyki oferenta oraz aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w przypadku, o którym mowa w ust. 16 pkt 1. Aktualizacje powinny być złożone w wersji elektronicznej za pomocą platformy www.witkac.pl oraz w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku niezwłocznie po opublikowaniu wyników konkursu.

 

18. Prezydent Miasta Białegostoku może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

 1. ) okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
 2. ) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niż wnioskowana, nie przedstawi przedłożenia aktualizacji harmonogramu działań, aktualizacji rezultatów, aktualizacji charakterystyki oferenta oraz aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, w czasie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie umowy lub nie podpisze przygotowanej umowy w czasie umożliwiającym terminowe przekazanie dotacji na konto oferenta, umożliwiające jej wydatkowanie w terminie określonym w umowie;  
 3. ) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

19. Prezydent Miasta Białegostoku odmawia podpisania umowy i przekazania dotacji w przypadku, kiedy oferent zmniejszy swój wkład własny w stosunku większym niż proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji.

 

§ 3

Termin i warunki realizacji zadania

 

 

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

2. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

3. Wkład własny oferenta, o którym mowa w § 2 ust. 9 powinien być poniesiony w terminie wskazanym w zawartej umowie, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

4. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością gwarantującą jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 

5. Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć, tj. zwiększania oraz zmniejszania wartości pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania publicznego, jednak nie więcej niż 10%. Zmiany powyżej 10% wymagają zawarcia aneksu do umowy i mogą być zgłaszane nie później niż na 30 dni przed dniem zakończenia terminu realizacji zadania publicznego.

 

6. Realizacja zadania publicznego musi odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:

 1. ) zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.),
 2. ) zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

 

7. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, w trakcie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania do aktualnych przepisów prawa i wytycznych dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz współpracy z właściwymi służbami i instytucjami.

 

8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 1. ) prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania potwierdzającej realizację założonych działań i rezultatów, w tym bieżącego monitoringu realizowanych działań (np. liczba uczestników zadania, liczba udzielonych porad) i niezwłocznego przekazywania danych na wezwanie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
 2. ) gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych uczestników zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. ) zaangażowania do realizacji zadania kadry posiadającej kwalifikacje umożliwiające właściwą realizację zaplanowanych działań;
 4. ) informowania Zleceniodawcy o każdej zmianie mającej wpływ na jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo adresatów realizowanego zadania oraz jego ciągłość,
 5. ) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
 6. ) opisywania dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizowanym zadaniem, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych środków finansowych, zgodnie z wytycznymi określonymi w zawartej umowie o realizację zadania publicznego;
 7. ) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.
  poz. 2057);
 8. ) udzielania na wezwanie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w wyznaczonym terminie, dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dostarczenia dowodów do złożonych sprawozdań z wykonania zadania publicznego.

 

9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zrealizowania przedstawionych w ofercie zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Przewidywane rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia. W przypadku nieosiągnięcia założonych rezultatów Zleceniodawca określa wysokość dotacji do zwrotu kierując się zasadą proporcjonalności.

 

10. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi na rzecz Prezydenta Miasta Białegostoku.


11. W przypadku rezygnacji przez Zleceniobiorcę z realizacji zadania po przekazaniu dotacji, środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi na rzecz Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

12. Informacja o dofinansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białegostoku wraz z obowiązującym logotypem Miasta powinna znaleźć się w miejscu realizacji zadania publicznego, na wszystkich materiałach dotyczących realizowanego zadania oraz na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja w sposób zapewniający jej dobrą widoczność.


13. Prezydent Miasta Białegostoku zakłada potrzebę prezentacji rezultatów zadania publicznego na spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez Miasto Białystok, co potencjalni oferenci powinni wziąć pod uwagę podczas składania oferty.

 

 

§ 4

Termin i warunki składania ofert

 

 

1. Oferty zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) należy składać w wersji elektronicznej za pomocą platformy www.witkac.pl oraz przesłać w wersji papierowej na adres Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1 15-370  Białystok.

 

2. Termin składania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej upływa 21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na platformie www.witkac.pl.

 

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Białymstoku w wersji papierowej.

 

4. Za ofertę złożoną w sposób prawidłowy uznaje się ofertę złożoną za pośrednictwem platformy www.witkac.pl oraz dostarczoną w wersji papierowej z jednakową sumą kontrolną.

 

5. Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 1 ofertę na każde zadanie.

 

6. Ofertę oraz załączniki należy złożyć w jednym egzemplarzu.

 

7. W formularzu oferty nie wolno dokonywać żadnych skreśleń i poprawek. Na pierwszej stronie oferty należy wskazać rodzaj zadania publicznego określony w § 1. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu i podpisy osoby lub osób upoważnionych.

 

8. Oferent zobowiązany jest do:

 1. ) określenia celu szczegółowego (celów szczegółowych) zadania publicznego – informacja taka winna znaleźć się w części III pkt 3 oferty: "Syntetyczny opis zadania",
 2. ) określenia liczby odbiorców zadania publicznego oraz odpowiednio: liczby porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych, rodzinnych lub liczby godzin pracy asystentów uchodźców, liczby udzielonych porad prawnych, liczby rodzin, którym udzielono pomocy w formie dopłat do mieszkań, liczby dopłat do mieszkań, które planuje wykonać w przypadku otrzymania dotacji na realizację zadania - informacja taka winna znaleźć się części III pkt 5 oferty: „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”,
 3. ) określenia ryzyka nieosiągnięcia zakładanych rezultatów wraz ze wskazaniem sposobów jego zniwelowania - informacja taka winna znaleźć się części III pkt 5 oferty: „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”,
 4. ) dokładnego określenia liczby osób zaangażowanych do realizacji zadania oraz uszczegółowienia opisu kosztów osobowych i bezosobowych o opis dotyczący formy zatrudnienia, ilości godzin/wymiaru etatu oraz stawki wynagrodzenia - informacja taka winna znaleźć się w części V pkt V A oferty: „Zestawienie kosztów realizacji zadania”.

 

9. Wymagane dokumenty:

1. ) formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
2. ) wygenerowane z platformy www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
3. ) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących - dotyczy oferentów, którzy nie podlegają wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym,
4. ) kopia aktualnego statutu (w przypadku oferty wspólnej kopia aktualnego statutu każdej organizacji),
5. ) oświadczenie oferenta o nieubieganiu się o inne środki budżetowe Miasta Białegostoku, stanowiące załącznik nr 1 do warunków konkursu,
6. ) inne dokumenty np. rekomendacja dla organizacji, umowa zawarta między partnerami (w przypadku złożenia oferty wspólnej) lub oświadczenie partnera itp.

 

10. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

 

11. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. ) realizowane poza granicami administracyjnymi Miasta Białystok,
 2. ) których suma kontrolna wersji papierowej oferty nie jest zgodna z wersją elektroniczną złożoną za pomocą platformy www.witkac.pl,
 3. ) złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu,
 4. ) złożone po terminie,
 5. ) których termin realizacji zadania nie mieści się w terminie wskazanym w warunkach konkursu ofert,
 6. ) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,
 7. ) złożone przez podmiot nieuprawniony,
 8. ) podpisane przez osoby nieupoważnione,
 9. ) przy braku pieczątki imiennej podpisane w sposób nieczytelny,
 10. ) do których nie dołączono wymaganych załączników wskazanych w warunkach konkursu ofert,
 11. ) zawierające dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby do tego upoważnione,
 12. ) w których wnioskowana kwota dotacji przekracza 90 % kosztów finansowych realizacji całego zadania,
 13. ) w których wkład własny oferenta nie spełnia wymaganego minimum wskazanego w ogłoszeniu.

 

12. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

 

13. Złożenie oferty przez podmiot uprawniony nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji we wskazanej wysokości.

 

14. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonych ofert.

 

§ 5

Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert

 

 

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

 

2. Ocena merytoryczna oferty zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących kryteriów punktowych:

Lp.

Przyjęte kryteria

 oceny oferty

Punkty kontrolne oceny

Skala ocen

Liczba przyznanych punktów

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego

 1. Ocena opisu planowanych działań w kontekście osiągnięcia celu zadania.
 2. Ocena zasobów rzeczowych przewidywanych
  w realizacji zadania.
 3. Ocena spójności zakładanych celów z rezultatami.
 4. Ocena dostępności przedsięwzięcia dla jego potencjalnych odbiorców.
 5. Ocena doświadczenia oferenta w obszarze działalności objętym konkursem, w tym terminowość i rzetelność realizacji zadań finansowanych z budżetu Miasta Białystok.                         

0-25 pkt

 

2.

Zasięg pomocy oferowanej przez pomiot

 1. Ocena skali realizowanego zadania tj. liczba odbiorców zadania oraz liczba wykonanych
  w jego ramach usług.

0-25 pkt

 

3.

Kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie

 1. Kwalifikacje kadry, przy udziale której realizowane będzie zadanie.
 2. Zadeklarowany wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

0-15 pkt

 

4.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

 1. Ocena adekwatności wysokości wnioskowanej dotacji w stosunku do planowanych działań.
 2. Ocena zasadności planowanych wydatków 
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 3. Ocena spójności kalkulacji kosztów z opisem rzeczowym/merytorycznym.
 4. Wkład finansowy oferenta.

0-25 pkt

 

5.

Staranność
w przygotowaniu oferty

 1. Ocena spójności poszczególnych elementów oferty.

0-10 pkt

 

Razem

max. 100

 

 

 

3. Komisja konkursowa powołana w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku rekomenduje dofinansowanie ofert, które uzyskają co najmniej 70 punktów po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej.

 

4. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji oraz ich wysokości podejmuje Prezydent Miasta Białegostoku w formie zarządzenia.

 

5. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji oraz wysokość przyznanej dotacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na platformie www.witkac.pl.

 

6. Od decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji oraz ich wysokości nie stosuje się trybu odwołania.

 

§ 6

Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztach

 

 

W 2020 r. Miasto Białystok realizowało zadanie pn. „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz osób w trudnych sytuacjach życiowych będących mieszkańcami Białegostoku”. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przy udziale podmiotów uprawnionych wyniosły 55 020 zł.

 

W 2020 r. Miasto Białystok realizowało zadanie pn. „Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany, mającym trudności w integracji ze społeczeństwem”. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przy udziale podmiotów uprawnionych wyniosły 60 000 zł.

 

W 2019 r. Miasto Białystok realizowało zadanie pn. „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz osób w trudnych sytuacjach życiowych będących mieszkańcami Białegostoku”. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przy udziale podmiotów uprawnionych wyniosły 17 000 zł.

 

W 2019 r. Miasto Białystok realizowało zadanie pn. „Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany, mającym trudności w integracji ze społeczeństwem”. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przy udziale podmiotów uprawnionych wyniosły 60 000 zł.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do warunków konkursu

 

Białystok, dnia …………………………..

 

…………………………………..

        (pieczątka oferenta)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z budżetu Miasta Białegostoku realizacji zadania publicznego pn: ………………………..…………..……...…………………………………………..………………………………………….., niżej podpisane osoby, posiadające prawo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, informują, iż oferent nie ubiegał się i nie ubiega się, poza ww. konkursem, o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania z innych środków Miasta Białegostoku.

 

Osoby składające oświadczenie:

 

 

…….…………………………                                                    ….……………………………..

         pieczątka i podpis                                                                           pieczątka i podpis

(ew. czytelny podpis i funkcja)                                                    (ew. czytelny podpis i funkcja)

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama