Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r
Nabór od 26.11.2020 do 21.12.2020 15:30
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy
Łączny budżet 184 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Żninie, Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r..

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

I. Podmioty uprawnione

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Koła Gospodyń Wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 553 z późn. zm.), prowadzące działalność w dziedzinie objętej konkursem. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

II. Rodzaje zadań:

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań publicznych w 2021 roku.
 2. Ogólna pula środków przeznaczonych na  realizację zadań publicznych (przeznaczona na ww. konkurs) określona w projekcie budżetu gminy Żnin na 2021 rok wynosi  184 000,00 zł.

Lp.

Zakres tematyczny

Kwota

1.

Edukacja: w powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na  celu:

 1. organizowanie czasu wolnego dla dzieci i  młodzieży w formach stacjonarnych i wyjazdowych;
 2. działania wychowawcze  i edukacyjne na rzecz  dzieci i  młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych, rozwijanie aktywności obywatelskiej;
 3. wspieranie działań edukacyjnych integrujących  dzieci i  młodzież z terenu gminy Żnin (np. konkursy, programy edukacyjne).

12 000,00 zł

2.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w szczególności:

 1. organizowanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla rodzin i osób ubogich;
 2. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;
 3. realizacja inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

5 000,00 zł

3.

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności:

 1. integracje i aktywizacje środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji;
 2. twórczość osób niepełnosprawnych  – droga do  nawiązania kontaktu ze społeczeństwem;
 3. wspomaganie rozwoju, rehabilitacja osób niepełnosprawnych;
 4. organizacja zajęć sportowych jako jednej z  form rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

7 000,00 zł

 

4.

Ochrona i promocja zdrowia, w szczególności: 

 1. upowszechnianie,  promowanie  i  wspieranie  idei  dobrowolnego oddawania krwi poprzez  integrację środowisk krwiodawców oraz pozyskiwanie nowych honorowych dawców krwi, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;          
 2. upowszechnianie, promowanie i wspieranie idei dawstwa szpiku kostnego i pośmiertnego dawstwa organów;
 3. upowszechnianie, promowanie i wspieranie zdrowego stylu życia.

12 000,00 zł

 

5.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności:

 1. organizacja wydarzeń  artystycznych  i  kulturalnych: festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw, koncertów, plenerów, spektakli;
 2. organizacja warsztatów,  kursów,  szkoleń  dla  dzieci, młodzieży, dorosłych        celem wdrożenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze i świadomego odbioru oraz konferencji, seminariów, sesji naukowych popularyzujących wiedzę z  zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego;
 3. inne inicjatywy i przedsięwzięcia promujące  tożsamość regionalną, kulturę i sztukę ludową oraz jej twórców;
 4. projekty i przedsięwzięcia wspierające amatorski ruch artystyczny oraz popularyzujące twórczość i osiągnięcia twórców nieprofesjonalnych;
 5. promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną gminy, ochronę dóbr kultury i tradycji polskiej;
 6. promocja działań i dokonań lokalnych twórców, wspieranie jubileuszy i edukacji kulturalnej;
 7. wspieranie międzynarodowej wymiany kulturalnej.

36 000,00 zł

6.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności:

 1. wspieranie organizacji  imprez  i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym,  wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym dostępnych dla mieszkańców gminy Żnin;              
 2. promocja gminy poprzez wsparcie udziału zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu, ogólnopolskim i międzynarodowym;
 3. podejmowanie działań   w     zakresie rozwoju fizycznego i młodzieży poprzez uczestnictwo w organizowanych formach szkolenia sportowego;          
 4. propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia poprzez współorganizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup społecznych;
 5. organizacja obozów sportowych.

56 000,00 zł

7.

Krajoznawstwo i turystyka, w szczególności:

 1. wspieranie organizacji  imprez  o charakterze turystycznym i  innych popularyzujących krajoznawstwo i turystykę dla  różnych grup społecznych w tym m.in. organizowanie rajdów pieszych i rowerowych, spływów kajakowych na terenie gminy Żnin;
 2. organizacja przedsięwzięć adresowanych do dzieci i  młodzieży mających na celu propagowanie wiedzy krajoznawczej o regionie;
 3. odnowienie oznakowania szlaków turystycznych na terenie gminy Żnin;
 4. wydawanie niekomercyjnych wydawnictw i publikacji  promujących gminę Żnin w zakresie krajoznawstwa i turystyki.  

20 000,00 zł

 

8.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności:

 1. realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży z zakresu nauk przyrodniczych i współczesnej techniki, wykraczających poza program szkolny;
 2. organizowanie różnych form pozalekcyjnych o tematyce ekologicznej;
 3. wyznaczenie i opisanie ścieżek ekologicznych;
 4. organizowanie akcji promujących ochronę środowiska, w tym konkursów, wystaw, happeningów ekologicznych;
 5. działanie w zakresie ochrony zwierząt.

6 000,00 zł

9.

 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w szczególności:

 1. aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w tzw. „złotym wieku” poprzez wspieranie między innymi organizacji wykładów i prelekcji oraz promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
 2. utrzymanie samodzielności seniorów;
 3. podejmowanie działań edukacyjnych przeciwdziałających możliwości występowania dyskryminacji ze względu na wiek.

8 000,00 zł

10.

Ratownictwo i ochrona ludności, w szczególności:

 1. organizacja zawodów sportowo-pożarniczych o zasięgu minimum gminnym;
 2. organizacja szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 3. organizacja wspólnych ćwiczeń symulujących akcję prewencyjną, PSP-OSP;
 4. podnoszenie wiedzy pożarniczej poprzez organizowanie konkursów związanych tematycznie z ochroną przeciwpożarową.

20 000,00 zł

11.

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:

 1. organizacja udziału grup mieszkańców miasta w projektach zagranicznych, głównie w projektach organizowanych w miastach partnerskich lub z udziałem miast partnerskich gminy Żnin;
 2. organizacja w mieście oraz, w uzasadnionych przypadkach, poza miastem, projektów z udziałem grup mieszkańców gminy Żnin oraz grup zagranicznych;
 3. zapraszanie do współpracy organizacji pozarządowych z miast partnerskich.

2 000,00 zł

 3. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania.

4. Kwota wsparcia na poszczególne zadania może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Żnin na 2021 rok w części przeznaczonej na realizację ww. zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. Wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań może ulec zmianie z uwagi na ilość złożonych ofert w konkursie.

5. W przypadku niewykorzystania w całości środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w priorytetach Burmistrz Żnina może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert, przeznaczyć zabezpieczone środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert (zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub przekazać środki na inne cele.

6. Organizacja ubiegająca się o wsparcie realizacji zadania publicznego może złożyć dwie oferty, w tym jedną ofertę wspólną z innymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub Kołami Gospodyń Wiejskich wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia  9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Złożenie przez oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w 2021 roku. Rozpoczęcie realizacji zadania powinno nastąpić nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy, a zakończenie nie później niż 31 grudnia 2021 r.
 2. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, przyjętymi standardami oraz zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie zawartej ze zwycięzcą konkursu.
 3. W ramach realizacji zadania Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy zgodnie z zapisem §1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Zadanie może realizować Oferent, który prowadzi działalność statutową nieodpłatną lub odpłatną w sferze zadań objętych konkursem.
 5. Realizacja zadania następuje od dnia podpisania umowy.
 6. Wszelkie zmiany umowy; merytoryczne, finansowe, związane z terminem i harmonogramem realizacji zadania, muszą być zgłoszone w formie pisemnego wniosku i uzyskać akceptację Burmistrza Żnina.

IV. Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 26 listopada 2020 r.   do 21 grudnia 2020 r. do godz. 15:30.
 2. Ofertę należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w Generatorze wniosków WITKAC znajdującym się na stronie internetowej www.witkac.pl następnie wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert” i podaniem numeru konkursu:
 1. osobiście w sekretariacie Burmistrza Żnina, pokój nr 26, Urząd Miejski w Żninie,   ul. 700-lecia 36; 88-400 Żnin lub
 2.  przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin

3. Warunkiem złożenia ofert w sekretariacie Burmistrza Żnina jest wcześniejsze złożenie jej w Generatorze wniosków WITKAC.

4. Procedura uzyskania dostępu do Generatora wniosków WITKAC oraz przygotowanie złożenia oferty określają:

 1. Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl
 2. Instrukcja obsługi kreatora składania wniosków po 01.03.2019, które opublikowano wraz z ogłoszeniem konkursu ofert

5. Suma kontrolna oferty złożonej w wersji papierowej musi być taka sama jak suma kontrolna oferty złożonej w Generatorze wniosków WITKAC.

6. Ostatecznym terminem złożenia dokumentów w wersji papierowej tożsamej z wersją elektroniczną jest dzień 21 grudnia 2020 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu ofert do Urzędu Miejskiego w Żninie.

7. Oferta musi być opieczętowana i podpisana czytelnie przez osoby, które zgodnie    z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu                        i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

8. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

9. Do oferty składanej w wersji papierowej należy załączyć:

 1. aktualny odpis z właściwego organu rejestracyjnego (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany):

- w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny (tj. zgodny ze stanem faktycznym   i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany)  odpis z KRS lub wydruk odpisu pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl,

- w przypadku stowarzyszeń zwykłych, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.) i zawierają w regulaminie działalności wymagane w rozdziale 6 ww. ustawy informacje - regulamin działalności stowarzyszenia lub statut,

- w przypadku kościelnych osób prawnych – dekret biskupa powołujący kościelną osobę prawną oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych,

- w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie- tzw. spółką non profit - kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia,

- pozostałe podmioty inny aktualny dokument (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) właściwy dla podmiotu, potwierdzający status prawny oferenta  np. aktualny wypis z ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu,

- w przypadku kół gospodyń wiejskich - wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 553 z późn. zm.).

    b. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych osobowych

10. Podstawą rozpatrzenia oferty jest jej złożenie w formie elektronicznej i papierowej w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.

11. Oferta nie może dotyczyć działań, których realizacja już się rozpoczęła.

V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryteria określone w Karcie oceny formalnej i Karcie oceny merytorycznej stanowiące załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Żnina Nr 228/2020 z dnia 26.11.2020 r.
 2. Ocena formalna (zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 2) dokonywana będzie przez pracowników Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie. Z oceny formalnej sporządza się kartę oceny oraz protokół, który przekazywany jest Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Żnina.
 3. Na etapie badania ofert pod względem formalnym dopuszcza się możliwość jednorazowego uzupełnienia braków, gdy w złożonej ofercie papierowej brakuje podpisów lub nie zostały załączone wszystkie załączniki. Uzupełnienie braków musi nastąpić w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia Oferenta przez pracownika dokonującego oceny formalnej (telefonicznie, email, Generator Witkac.pl).
 4. Oferta, której wad nie usunięto lub usunięcie wad nie nastąpiło w wyznaczonym terminie podlega odrzuceniu.
 5. Oferty podlegające odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia to w szczególności oferty, które:
 1. zostały złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu,
 2. zostały złożone tylko w wersji papierowej lub elektronicznej,
 3. zostały złożone z inną sumą kontrolną na którejkolwiek stronie oferty w wersji papierowej niż suma kontrolna w wersji elektronicznej,
 4. dotyczą zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
 5. zostały złożone przez podmiot nieuprawniony;
 6. nie dotyczą pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu;
 7. zostały podpisane przez osoby nieupoważnione do składania podpisów;
 8. nie spełniają wymogu posiadania finansowego wkładu własnego na poziomie minimum 10% wartości wnioskowanej kwoty dotacji.

6. Oferty podlegające odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia dotyczą także sytuacji, gdy oferent złoży więcej niż jedną ofertę lub oferent składający ofertę wspólną złoży więcej niż dwie oferty.

7. Oceny merytorycznej oferty dokonuje Komisja Konkursowa powoływana Zarządzeniem Burmistrza Żnina po zakończeniu naboru ofert.

8. Komisja konkursowa, przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje;
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne;
 4. uwzględnia planowany wkład osobowy oraz rzeczowy;
 5. uwzględnia planowaną liczbę odbiorców projektu;
 6. uwzględnia planowany przez organizacje udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 7. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne z Gminą Żnin, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

9. Członkowie Komisji Konkursowej, analizując indywidualnie poszczególne części składowe wniosku przyznają odpowiednio punkty, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 3.

10. Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania wynosi 114, do dalszego etapu konkursu przechodzą oferty które uzyskały minimum 57 punktów.

11. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

 1. przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Żninie desygnowani przez Burmistrza Żnina;
 2. nie mniej   niż 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[P1]  niebiorących udziału konkursie;
 3. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f  powyższej ustawy;
 4. na wniosek Burmistrza Żnina w skład Komisji Konkursowej mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

12. Członkowie dokonują oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszonego konkursu.

13. Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący.

14. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji Konkursowej określa Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji. Dopuszcza się dokonywanie indywidualnej oceny ofert przez członków Komisji Konkursowej za pośrednictwem Generatora wniosków WITKAC.

15. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

16. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

17. Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. sporządzenie listy rankingowej ocenionych ofert;
 3. propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

18. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert na formularzu Karta oceny merytorycznej.

19. Ocena merytoryczna ofert odbywa się w oparciu o kryteria wcześniej ustalone i podawane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu konkursowym.

20. Z prac Komisji sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności:

 1. wskazanie liczby ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert w terminie oraz ofert zgłoszonych po terminie;
 2. wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem przyczyn odrzucenia (w załączniku do protokołu);
 3. informację o wyłączeniu się członków Komisji z oceny ofert z powodów, o których mowa w art.15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f powyższej ustawy;
 4. zestawienie ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i propozycją kwot dotacji (w załączniku do protokołu).

21. Protokół podpisują członkowie Komisji.

22. Protokół przedstawiony zostanie Burmistrzowi Żnina łącznie z projektem Zarządzenia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji.

23. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Żnina w formie zarządzenia.

24. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

25. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 60 dni od dnia zakończenia naboru ofert. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.

26. Wyniki konkursu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.umznin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

27. Otwarty konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty;
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym.

28.Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.umznin.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

VI. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W konkursie oferent może złożyć jedną ofertę, a oferenci składający oferty wspólne mogą złożyć maksymalnie dwie oferty (w tym jedną ofertę wspólną).
 2. Organizacje mogą złożyć ofertę wspólną. Szczegółowe uregulowania zawarte są w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. W ofercie wymagany jest wkład własny finansowy nie mniejszy niż 10% całkowitej wartości dotacji.
 4. Wkład własny finansowy mogą stanowić środki finansowe własne i/lub środki finansowe pozyskane z innych źródeł.
 5. W ofercie wymagany jest wkład osobowy nie mniejszy niż 10%  całkowitej wartości zadania. Wkład pozafinansowy mogą stanowić świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji.
 6. Wkład osobowy oferenta stanowią świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków. Konieczne jest jednak oszacowanie i udokumentowanie jego wartości. Praca wykonywana przez wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji (nieodpłatnie) może być wykonywana  w ramach wkładu pozafinansowego osobowego pod warunkiem przestrzegania następujących zasad: 

a) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w pisemnym porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) wolontariusz zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy;

c) wolontariusz/członek organizacji powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;

d) jeśli wolontariusz/członek organizacji wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; jeśli wolontariusz/członek organizacji wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji (np. nieodpłatne porady prawnika), to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza/członka organizacji powinna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15 zł za jedną godzinę pracy;

e) wyliczenia wartości pracy dokonuje się na podstawie faktycznego czasu pracy wolontariusza/członka organizacji i stawki godzinowej. Wycena pracy wolontariusza/członka organizacji uwzględnia koszty składek na ubezpieczenie społeczne oraz inne koszty wynikające z charakteru jego pracy.

Udokumentowaniem pracy wolontariusza jest porozumienie zawarte pomiędzy organizacją realizującą projekt, a wolontariuszem oraz karta pracy wolontariusza, zawierającą ilość godzin i rodzaj pracy. Udokumentowaniem pracy społecznej członka jest oświadczenie członka organizacji  zawierające ilość godzin i rodzaj prac.

7. Oferent powinien przedstawić wkład rzeczowy, który będzie wykorzystywany do realizacji zadania, bez podawania wyceny tego wkładu. Opis posiadanych zasobów rzeczowych ma istotny wpływ na realizację zadania, np. lokal, środki transportu, maszyny, urządzenia itp.

8. Oferent powinien przedstawić wysokość wydatków związanych z zakupem produktów żywnościowych lub usług cateringowych, które będą wykorzystywane w trakcie realizacji zadania, ze wskazaniem kalkulacji wyceny tego wydatku (punkt IV.2). Wydatki związane z  zakupem produktów żywnościowych lub usług cateringowych nie powinny przekraczać 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

9. Z dotacji mogą być pokryte koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, w tym między innymi:

 1. koszty związane z uczestnictwem w projekcie bezpośrednich adresatów zadania, np.: noclegi,  wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem pomieszczeń i niezbędnego sprzętu, materiałów warsztatowych, koszty transportu, nagród;
 2. przygotowanie i druk publikacji;
 3. koszty materiałów promocyjnych;
 4. koszty osobowe merytoryczne, w tym np.: wynagrodzenia dla wykonawców,  szkoleniowców, trenerów, ekspertów, sędziów sportowych i innych osób zatrudnionych do realizacji zadania;

10. Z dotacji nie mogą być pokryte  następujące koszty:

 1. prac remontowych lub budowlanych,
 2. nabycia lub dzierżawy gruntów,
 3. wydatki z tytułu opłat i kar umownych,
 4. podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
 5. wydatki nieuwzględnione w ofercie (niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania),
 6. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
 7. wydatki związane z działalnością polityczną i gospodarczą,
 8. wydatki związane z bieżącą działalnością podmiotu,
 9. wydatki przekraczające poszczególne kwoty w pozycjach kosztorysu, z zastrzeżeniem § 5 ust.1 umowy o realizację zadania publicznego, jeżeli nie nastąpiło zwiększenie sumy wydatków o więcej niż 10 %.

11. Oferenci przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

12. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

13. Wysokość przyznanego dofinansowania może być niższa, niż wnioskowana.

14. Podmiot, który otrzyma dofinansowanie w wysokości niższej niż wnioskowana zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Żninie:

 1. oświadczenie o podjęciu realizacji zadania pomimo otrzymania kwoty dofinansowania niższej niż kwota wnioskowana;

         b. korekty kosztorysu oraz jeśli zachodzi taka potrzeba aktualizacji harmonogramu i opisu poszczególnych działań i rezultatów realizacji zadania. Korekta kosztorysu i harmonogramu dokonywana jest w Generatorze wniosków WITKAC a następnie po wydrukowaniu dostarczana do Urzędu Miejskiego w Żninie w wersji papierowej.

15. Burmistrz Żnina ma prawo wskazać te pozycje w kosztorysie, które zostaną docelowo dofinansowane.

16. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.

17. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Żnin reprezentowaną przez Burmistrza Żnina, a organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) lub Kołami Gospodyń Wiejskich, wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 553 z późn. zm.), którego oferta została wybrana.

18. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok budżetowy.

19. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

20. Oferent realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, po przez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Żnin. Na dokumentach potwierdzających wydatkowanie środków należy umieścić adnotację, że zostały „sfinansowane z dotacji budżetowej gminy Żnin”.

21. Gmina może dokonać kontroli prawidłowości wykonywania zadania publicznego w trakcie jego realizacji oraz po jego zakończeniu.

22.Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Żninie wyznaczeni przez Burmistrza Żnina.

23. W przypadku kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji zadania publicznego, o zamiarze przeprowadzenia kontroli Burmistrz Żnina zawiadamia Oferenta, co najmniej 3 dni przed terminem planowanej kontroli.

24. Kontrole mogą być przeprowadzone w siedzibie Oferenta, miejscu realizacji zadania publicznego lub w Urzędzie Miejskim w Żninie.

25. W ramach kontroli  osoby upoważnione przez Burmistrza Żnina mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania publicznego oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadnia publicznego. Oferent na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

26. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

27. Po zakończeniu realizacji zadania Oferent składa sprawozdanie finansowe i merytoryczne z jego wykonania w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania określony jest w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

28. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

29. Niewykorzystane przez Oferenta środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie określonym w umowie.

30. Burmistrz Żnina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Burmistrz Żnina zastrzega sobie prawo do: odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania.
 2. Organizacje, które chcą uzyskać dodatkowe punkty mają możliwość skonsultowania oferty w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie. Konsultacje odbywają się wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu 523515301 lub mailową: a.ziolkowska@cop.znin.org  Konsultacje będą udzielane do dnia 17 grudnia 2020 r.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy gminą reprezentowaną przez Burmistrza Żnina, a oferentem.
 4. Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizację umowy.
 5. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Dariusz Karabasz  – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie, pokój nr 44., tel. 52 30 31 301 wew. 105. Informacje o konkursie umieszczone są na stronie: www.bip.umznin.pl, na stronie internetowej www.umznin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama