Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWL: Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Reklama
Nabór od 30.11.2020 do 07.12.2020 15:00
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Łączny budżet 5,647 mln PLN
Od 85% do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezrobotni, Niepełnosprawni
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20.

Termin składania wniosków

30 listopada 2020 r. – 7 grudnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty/marzec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

a. w wersji papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 8.00 do 15.00 w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra w terminie 30 listopada 2020 r. – 7 grudnia 2020 r.

b. w wersji elektronicznej - za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie https://lsi.rpo.lubuskie.pl/ nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Sposób składania wniosków

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w związku z COVID-19, osobiste złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wymaga wcześniejszego poinformowania IOK (wystarczające będzie poinformowanie telefoniczne pod numerem telefonu 68456 56 04 lub e-mailowe na adres efs@wup.zgora.pl). Zaleca się nadsyłanie wniosków pocztą lub przesyłką kurierską.Zaznacza się, że do kompetencji pracownika sekretariatu nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- organizacje pozarządowe,

  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

  • instytucje rynku pracy,

  • instytucje otoczenia biznesu (IOB),

  • podmioty ekonomii społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ – Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

I. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):

a. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,

b. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

II. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

a. nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),

b. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.

III. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

a. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,

b. wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.

IV. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej:

a. wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,

b. wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania wnowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

V. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

a. niwelowanie barier, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami wzakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria merytoryczne oceniane 0-1, dostępu, merytoryczne, horyzontalnei premiujące, przyjęte przez KM RPO-L2020 uchwałą nr 166/KM RPO-L2020/2020 z dnia 9 września 2020 r.zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO–Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, zamieszczone na stronie internetowej: www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu,tj. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO–L2020 finansowanych z EFS. UWAGA: Kryteria wyboru projektów dla Działania 6.2 RPO-L2020, w tym dla konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20, przeprowadzanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze znajdują się na stronach 349-366 ww. dokumentu (wczęści 4)

Finanse

Procent dofinansowania projektu

maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi - 85%, - maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi – 95%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20 wynosi: 5647058,82 PLN, ­w tym wsparcie finansowe EFS7: 4800000,00 PLN,­w tym na procedurę odwoławczą zabezpieczone zostanie 10% kwoty przeznaczonej na konkurs: 564705,88 PLN,

Reklama