Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs PARP: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi...

Reklama
Konkurs PARP: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi
Nabór od 05.11.2020 do 25.11.2020 11:00
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łączny budżet 5,846 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
P. o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, z terminem naboru wniosków do 25 listopada 2020r., godz. 11:00.

Zadania konkursowe

Zadanie 1/2021/DRM
Podnoszenie kompetencji realizatorów programów profilaktycznych oraz rozwój programów profilaktycznych opartych na dowodach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem programów z Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego 

Zadanie 2/2021/DRM
Organizacja szkoleń dla terapeutów uzależnień w zakresie profilaktyki FASD wraz z przygotowaniem broszury dla terapeutów uzależnień dotyczącej pracy z kobietami w temacie ich płodności i rozumienia FASD

Zadanie 3/2021/DRM
Szkolenie dla rodziców adopcyjnych na temat pracy z dzieckiem z FASD

Zadanie 4/2021/DRM
Praca z rodzicami dzieci adoptowanych z FASD nad regulacją emocji – trening psychologiczny

Zadanie 5/2021/DRM
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla Lokalnych Liderów Trzeźwości w środowisku kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych – organizacja szkoleń, konferencji oraz prowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych

Zadanie 6/2021/DRM
Wydanie podręcznika dla księży z materiałami edukacyjnymi w zakresie propagowania trzeźwości i jego dystrybucja do wszystkich parafii w Polsce

Zadanie 7/2021/ DRM
Autoewaluacja narzędzia do badania efektywności placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym świetlic socjoterapeutycznych

Zadanie 8/2021/DRM
Organizacja konferencji w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego

Zadanie 9/2021/DPL
Szkolenie nt.zobowiązania do leczenia odwykowego adresowane do członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Zadanie 10/2021/DPL
Szkolenie dla konsultantów lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy

Zadanie 11/2021/DPL
Wyposażenie miejskich przedsiębiorstw transportowych w materiały edukacyjne dotyczące problemu nietrzeźwych kierowców

Zadanie 12/2021/DPL
Organizacja konferencji dla przedstawicieli ruchu abstynenckiego 

Zadanie13/2021/DPL
Edukacja samorządów gminnych w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz podejmowania interwencji w sprawie nielegalnej promocji i reklamy napojów alkoholowych

Zadanie 14/2021/DEA
Adaptacja do realizacji on-line programu rekomendowanego w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Zadanie15/2021/DEA
Implementacja zaleceń dotyczących rozpoznawania spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych opracowanych przez interdyscyplinarny zespół polskich ekspertów oraz ich ocena funkcjonowania w praktyce

Zadanie 16/2021/DEA
Wspieranie badań naukowych dotyczących problematyki związanej z piciem alkoholu 

Zadanie 17/2021/DEA
Implementacja i ewaluacja procesu realizacji programu profilaktyki uniwersalnej w Polsce oraz przynajmniej w dwóch krajach Europy Wschodniej

Zadanie18/2021/DRM
Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym, i możliwości uzyskania pomocy - cykl artykułów w prasie kobiecej

Zadanie 19/2021/DRM
Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie 20/2021/DRM
Edukacja pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Zadanie 21/2021/DLO
Prowadzenie platformy e-terapii oraz aplikacji telefonicznej wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu

Zadanie 22/2021/DLO
Wydawanie czasopisma poświęconego leczeniu uzależnienia od alkoholu i zaburzeń członków rodzin, adresowanego do pracowników placówek leczenia uzależnień (lekarzy, terapeutów, psychologów, psychoterapeutów)

Zadanie 23/2021/DLO
Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym

Zadanie 24/2021/DLO
Szkolenia w zakresie realizowania programów ograniczania picia z wykorzystaniem platformy internetowej e-pop jako narzędzia wspomagającego zmianę zachowania

Zadanie: 25/2021/ DLO
Konferencja szkoleniowa doskonaląca umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym(DDA)

Reklama