Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie...

Reklama
Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie miasta/gminy Radzymin
Nabór od 12.11.2020 do 07.12.2020 23:59
Wydział Spraw Obywatelskich
Łączny budżet 570 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 570 tys. do 570 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Spraw Obywatelskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie miasta/gminy Radzymin.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do prowadzenia środowiskowego domu samopomocy w oparciu o statut domu, regulamin określający szczegółowo jego organizację i zasady działania, program działalności domu i plan pracy domu.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie w trakcie trwania umowy do prowadzenia dokumentacji uczestników zgodnie z § 24 powołanego niżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Program terapeutyczny powinien być prowadzony przez wykwalifikowany zespół wspierająco-aktywizujący (wymagane jest doświadczenie w realizacji podobnego zadania) przy współudziale uczestników.

Podstawą działania placówki są odpowiednie przepisy:

 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685),
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 249) dla typu domu B  – treść rozporządzenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

 • prowadzenie przez okres 12 miesięcy jednego środowiskowego domu samopomocy.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

klasyfikacja budżetowa:

dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środki przeznaczone na realizację zadania 1 w roku 2021 (określone w projekcie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2021): 570.000,00 zł, w tym środki w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 44.100,00 zł.

Wysokość dotacji przeznaczona przez Powiat Wołomiński na realizację zadania w roku 2021 jest prognozowana i może ulec zmianie. Ostateczna kwota dotacji uzależniona jest od wysokości środków przekazanych na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego stosownie do art. 51c ust. 2 – 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Środki na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy przekazywane będą na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie w miesięcznych transzach w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok budżetowy, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, z wyłączeniem kwoty w ramach Programu „Za życiem”, która przekazywana będzie w terminie do 30 dni od dnia przekazania na rachunek bankowy Powiatu Wołomińskiego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja przyznana zostanie na zasadach określonych w:

 1. ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 3. „Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” przyjętych uchwałą Nr VI-13/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2020 r.

Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem ofert. Podmioty składające ofertę nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Nieposiadające osobowości prawnej terenowe jednostki organizacyjne mogą złożyć ofertę wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia (pełnomocnictwa) udzielonego przez zarząd główny organizacji.

Termin realizacji zadań: 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Termin realizacji zadania jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze środków dotacji.

Uwaga:

 • na pierwszej stronie oferty należy podać dzień, miesiąc, rok rozpoczęcia realizacji zadania oraz dzień, miesiąc, rok zakończenia realizacji zadania.

Termin realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty od dnia przekazania dotacji na rachunek bankowy organizacji do określonego umową czasu zakończenia realizacji zadania.

Zlecenie zadania publicznego odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania.

W ramach udziału własnego podmiot składający ofertę ma możliwość wniesienia wkładu własnego niefinansowego osobowego (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy).

Koszty realizacji zadania:

 1. Koszty, które nie mogą być dofinansowane z dotacji: Z dotacji nie pokrywa się wydatków, które nie są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji, w tym w szczególności: rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, wydatki już finansowane z innych źródeł niż określone przez organizację, nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania, wydatki związane z działalnością polityczną lub religijną, pomoc finansowa udzielana osobom fizycznym, wydatki związane z realizacją przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Powiatu Wołomińskiego na podstawie odrębnych przepisów, wydatki związane z działalnością gospodarczą organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć.
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) jest uznany za koszt realizacji zadania, jeśli oferent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Jeżeli istnieje prawna możliwość odzyskania podatku  naliczonego  na  zasadach  wynikających  z  ustawy  z  dnia  11   marca   2004   r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), to VAT nie może być uznany za koszt kwalifikowany.
 3. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się zwiększenie wydatków w poszczególnych pozycjach kosztów realizacji zadania do 10 % kosztów, z zastrzeżeniem, że proporcje pomiędzy kosztami merytorycznymi, a kosztami administracyjnym nie mogą ulec zmianie. Zwiększenie wydatków w poszczególnych pozycjach kosztów realizacji zadania powyżej 10 % wymaga złożenia pisemnego, uzasadnionego wniosku oraz uprzedniej zgody Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
 4. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się utworzenie nowej pozycji kosztów lub likwidację pozycji kosztów, jednak wprowadzona zmiana nie może zmienić istoty zadania. Utworzenie nowej pozycji kosztów lub likwidacja pozycji kosztów wymaga złożenia pisemnego, uzasadnionego wniosku oraz uprzedniej zgody Zarządu Powiatu Wołomińskiego.

Z podmiotem, który będzie realizował zadanie zostanie podpisana umowa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2057).

Termin i miejsce składania ofert:

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Ofertę należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora ofert w systemie Witkac.pl dostępnego na stronie https://www.witkac.pl/Account/Login. Procedura uzyskania dostępu do generatora oraz przygotowania i złożenia oferty opisana została w:

 1. Instrukcji tworzenia konta w systemie Witkac.pl;
 2. Instrukcji obsługi kreatora składania wniosków po 01.03.2019,

które opublikowano wraz z ogłoszeniem konkursu ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. (poniedziałek) termin dotyczy złożenia oferty za pośrednictwem generatora.

Po złożeniu oferty w generatorze należy wydrukować POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY (za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się wyłącznie druk wygenerowany przez system Witkac.pl), które – podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta – należy złożyć w zamkniętej kopercie, z zastrzeżeniem punktu 2, w jednym z niżej wskazanych sposobów:

 1. osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w godzinach: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – czwartek 08:00 – 16:00, piątek 8.00 – 15.00 lub za pośrednictwem WRZUTNI ustawionej przed wejściem A do budynku Starostwa dostępnej przez całą dobę;
 2. drogą elektroniczną – opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
  1. za pośrednictwem e-PUAP lub
  2. na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl;
 3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,

w terminie do dnia 9 grudnia 2020 r. (środa) do godz. 8.00. O zachowaniu terminu złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa.

Oferta złożona za pośrednictwem generatora, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, nie będzie oceniana merytorycznie.

Na kopercie zawierającej potwierdzenie złożenia oferty należy umieścić informacje:

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zakres: POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj zadania: np.: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie miasta/gminy Radzymin.

Dopuszcza się złożenie w jednym konkursie jednej oferty przez ten sam podmiot. Oferta może dotyczyć realizacji jednego zadania. Dwie lub więcej organizacje działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego:

 1. oferent ma obowiązek opisania w części III. „Opis zadania” pole 3 „Syntetyczny opis zadania” sposobu realizacji zadania w przypadku obowiązywania w dniu złożenia oferty stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
 2. oferent ma obowiązek wypełnienia w części III. „Opis zadania” tabeli 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”;
 3. w części IV. „Charakterystyka oferenta” pole 2 „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystywane do realizacji zadania” nie należy podawać danych osobowych kadry;
 4. oferent nie ma obowiązku wyceny wkładu własnego niefinansowego rzeczowego (część V. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” tabela V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2.).

Do oferty należy załączyć:

 1. projekt statutu lub statut domu;
 2. projekt regulaminu lub regulamin organizacyjny domu;
 3. program działalności domu i plan pracy domu;
 4. dokument potwierdzający prawo zajmowania lokalu, w którym będzie realizowane zadanie (np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia);
 5. jeśli wymagane np.: upoważnienia osób do reprezentowania organizacji (jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności organizacji) – nieposiadające osobowości prawnej terenowe jednostki organizacyjne mogą złożyć ofertę wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia (pełnomocnictwa) udzielonego przez zarząd główny organizacji.

W przypadku załączników składanych w formie kserokopii – załącznik winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione; jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi – załącznik winien być podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji, należy podać także liczbę potwierdzanych stron oraz datę potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte do dnia 9 grudnia 2020 r. do godziny 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 012 (przyziemie / wejście B).

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

Określono w § 6 – 9 „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

Ocena formalna oferty:

Procedura oceny ofert rozpoczyna się niezwłocznie po wpływie do Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Ocena formalna, polegająca na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących kompletności i poprawności ofert, dokonywana jest przez pracownika/-ów Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa.

Oferta uznana jest za kompletną jeżeli:

 1. dołączone zostały wszystkie wymagane ogłoszeniem konkursu ofert załączniki;
 2. załączniki spełniają wymogi ważności tzn. są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji;
 3. w przypadku załączników składanych w formie kserokopii – załącznik winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione; jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi – załącznik winien być podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji, należy podać także liczbę potwierdzanych stron oraz datę potwierdzenia zgodności z oryginałem;
 4. wypełnione zostały wszystkie pola oferty.

Oferta uznana jest za poprawną gdy:

 1. oferta oraz załączniki są opracowane w języku polskim;
 2. jest czytelna tzn. wypełniona została maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym jednolicie w całości;
 3. została przygotowana na właściwym formularzu;
 4. jest zgodna z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert;
 5. organizacja jest statutowo uprawniona do złożenia oferty;
 6. oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.

Oferta, nie spełniająca wymogów kompletności podlega uzupełnieniu przez organizację ją składającą w terminie 3 dni od daty powiadomienia o zaistniałych brakach. Powiadomienia dokonuje pracownik Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie za pośrednictwem telefonu, e-maila lub faxu.

Uzupełnienie niewypełnionych pól oferty dopuszczalne jest poprzez uzupełnienie w części  II oferty pola 1 zgodnie z wymogami wskazanymi w tytule pola, pozostałych pól oferty w postaci przekreślenia pola lub wpisania w polu „nie dotyczy”.

Oferta nie będzie poddawana ocenie merytorycznej, a tym samym zostanie wykluczona, w sytuacji, gdy nie spełnia wymogów poprawności lub nie została uzupełniona w wyznaczonym terminie.

Ocena merytoryczna projektu:

Oferta, która przechodzi ocenę formalną z wynikiem pozytywnym, jest poddawana ocenie merytorycznej. Oceny merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powoływana w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

Komisja konkursowa, przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje;
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne;
 4. uwzględnia planowany wkład osobowy oraz rzeczowy;
 5. uwzględnia planowaną liczbę odbiorców projektu;
 6. uwzględnia planowany przez organizacje udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 7. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne z Powiatem, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Kryteria oceny merytorycznej projektu oraz maksymalna liczba punktów:

 1. możliwość  realizacji   projektu  przez   oferenta,  w   tym   komplementarność   zadania z innymi działaniami oferenta lub lokalnych instytucji – 10 pkt;
 2. spójność opisu zadania podanego w ogłoszeniu konkursu ofert z zakresem rzeczowym projektu, w tym z założonymi rezultatami, planem i harmonogramem oraz kalkulacją kosztów – 10 pkt;
 3. zasięg terytorialny projektu – 5 pkt;
 4. adresaci projektu (charakterystyka grupy docelowej, w tym liczba odbiorców, sposób pozyskiwania uczestników) – 5 pkt;
 5. zasoby kadrowe, które będą wykorzystywane do realizacji projektu (świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków, kwalifikacje osób, przy udziale których realizowany będzie projekt) – 10 pkt;
 6. zasoby rzeczowe, które będą wykorzystywane do realizacji projektu – 5 pkt;
 7. kalkulacja kosztów realizacji projektu, w tym realność i klarowność kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu (opis pozycji kalkulacji kosztów, prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii, realność przyjętych w kalkulacji stawek) – 10 pkt;
 8. doświadczenie organizacji w realizacji zadań we współpracy z administracją publiczną (w tym ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia realizacji zadań zleconych dotychczas przez Powiat) – 5 pkt.

Oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Wybór oferty:

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Wołomińskiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z Protokołem posiedzenia komisji konkursowej oraz Zestawieniem ofert ocenionych merytorycznie zawierającym liczbę punktów przyznanych ofertom przez komisję konkursową.

Zarząd Powiatu nie udzieli dotacji na realizację zadania, w przypadku gdy oferta uzyskała mniej niż 40 punktów.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu ofert przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego nastąpi nie później niż w ciągu 35 dni od ostatniego dnia terminu wyznaczonego dla przyjmowania ofert.

Decyzja o wykluczeniu oferty, odrzuceniu oferty lub odmowie udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Organizacja ma obowiązek zawiadomić o przyjęciu dotacji, w terminie 14 dni od uzyskania informacji o rozstrzygnięciu konkursu ofert, do zawiadomienia winna załączyć:

 1. kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji;
 2. umowę pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Jeżeli mimo otrzymania niższej od wnioskowanej kwoty dotacji, organizacja decyduje się na realizację zadania, w terminie 14 dni od uzyskania informacji o rozstrzygnięciu konkursu ofert, zobowiązana jest dostarczyć do Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie, jeśli wymagane:

 1. zaktualizowany  plan i harmonogram działań;
 2. opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego;
 3. zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, uwzględniającą przyznaną kwotę dotacji.

Niedostarczenie  dokumentów,  o  których  mowa powyżej, w podanych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania.

Uwaga:

W przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana możliwe jest uzgodnienie zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania adekwatnie do przyznanej dotacji i posiadanych środków własnych bądź odstąpienie przez organizację od zawarcia umowy;

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach 2019 – 2020:

Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie miasta/gminy Radzymin

W roku 2019 przyznano dotację na realizację zadania w kwocie 566.150,00 zł, w tym w ramach programu „Za życiem” w kwocie 31.500,00 zł. 

W roku 2020 przyznano dotację na realizację zadania w kwocie 578.750,00 zł, w tym w ramach programu „Za życiem” w kwocie 44.100,00 zł.

Informacje dodatkowe:

Wzory druków oferty realizacji zadania publicznego wraz z instrukcją wypełnienia oferty, umowy o realizację zadania publicznego, załączników do umowy oraz „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy” także Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl oraz Instrukcja obsługi kreatora składania wniosków po 01.03.2019 – dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka OGŁOSZENIA podstrona Konkursy ofert na realizację zadań publicznych lub na stronie www.powiat-wolominski.pl zakładka ORGANIZACJE POZARZĄDOWE podstrona KONKURSY OFERT.

Szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Dorota Romańczuk – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 012 (przyziemie / wejście B) tel.: 22 346-11-04, e-mail: wso@powiat-wolominski.pl.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołomiński, z siedzibą w Wołominie 05-200 przy ul. Prądzyńskiego 3.
 • Podanie danych jest niezbędne w celu zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,   usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo uzyskania kopii danych, do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.: komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, na wniosek sądu, prokuratury).
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c), i zgodnie z treścią RODO.
 • Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest Jarosław Franczuk, kontakt: iod@powiat-wolominski.pl.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (kat. archiwalna BE10).
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.         

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama