Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wsparcie procesów konsultacji społecznych na terenie gminy Wrocław w latach 2020–2022

Reklama
Nabór od 02.11.2020 do 24.11.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego
Łączny budżet 640 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Wsparcie procesów konsultacji społecznych na terenie gminy Wrocław w latach 2020–2022.

Forma: wsparcie.

Rozpoczęcie od 30.11.2020 roku, zakończenie do 15.12.2022 roku.

Uwaga! W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w przeprowadzeniu minimum 2 ponadlokalnych procesów konsultacji społecznych w roku 2020, minimum 20 ponadlokalnych procesów konsultacji społecznych w roku 2021 i minimum 20 ponadlokalnych procesów konsultacji społecznych w roku 2022.

2. Jako równoważne dla 1 ponadlokalnego procesu konsultacyjnego traktowane będą 2 procesy lokalne (ograniczone np. do jednego podwórka, małego skweru). Decyzja o zaszeregowaniu procesu konsultacyjnego do jednej lub drugiej grupy będzie należała do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

3. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w przeprowadzaniu innych spotkań konsultacyjnych (w ich ramach przede wszystkim: kontakt koordynatora zadania z jednostką Urzędu Miejskiego lub Gminy Wrocław, przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami, sporządzenie notatki ze spotkań z zestawieniem zebranych opinii wraz z odpowiedziami do
nich jednostki merytorycznej) wskazanych przez Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

4. Przy minimum 5 procesach konsultacji społecznych w roku 2021 i minimum 5 – w 2022 należy zorganizować formy konsultacji umożliwiające aktywny udział dzieci i młodzieży.

Procesy te wybrane zostaną we współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Kompleksowe wykonanie zadania obejmuje przede wszystkim niżej wymienione elementy:

1. We współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ustalenie planu, przedmiotu, zakresu i harmonogramu procesu konsultacji społecznych.

2. Przygotowanie, informowanie, promowanie i realizowanie procesów konsultacji społecznych oraz sporządzanie z każdego procesu konsultacyjnego raportu z informacją o przebiegu konsultacji zgodnie z Kanonem konsultacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, zawartym w Załączniku nr 2. Dodatkowo z każdego procesu przekazanie notatki i zbiorczej
tabeli zebranych podczas konsultacji opinii, które niezwłocznie dostarczane są w formie elektronicznej do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

3. Przy planowaniu każdego procesu konsultacji społecznych korzystanie realizującego zadanie z posiadanego doświadczenia w tym zakresie oraz dostępnych rekomendacji, w szczególności:
a. Siedem zasad konsultacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013;
b. Kanon lokalnych konsultacji społecznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, wydanie drugie, Warszawa 2015;
c. Konsultacje okiełznane, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2015.

4. Przy planowaniu i realizacji każdego procesu konsultacji społecznych współpracowanie z co najmniej jednym partnerem lokalnym takim jak: Rada Osiedla, Centrum Aktywności Lokalnej, organizacja pozarządowa, partnerstwo, grupa nieformalna, koordynator konteneru prowadzonego w ramach programu Parki Emocje-Sport-Kultura.

5. Każdy proces konsultacji społecznych poprzedza się kompleksową informacją i promocją wykorzystując przede wszystkim poniższe kanały dotarcia:

a. media społecznościowe: strona Facebook „Wrocław Rozmawia”, strona Facebook „Wrocławski Budżet Obywatelski” (w przypadku konsultacji projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego); strona miejska www.wroclaw.pl/rozmawia; utworzenie we współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej dla każdego z procesów konsultacyjnych wydarzenia oraz publikacja postów zapowiadających, relacjonujących i podsumowujących przebieg konsultacji;
b. plakaty; przygotowanie plakatu, jego kolportaż, a następnie demontaż, np. na tablicach osiedlowych zarządzanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, tablicach w bramach (po uzyskaniu zgody właściciela lub/i zarządcy); w konsultacjach ponadlokalnych – w liczbie minimum 50 plakatów, w konsultacjach lokalnych – minimum 20;
c. informacja pocztą elektroniczną do Rad Osiedli, Centrów Aktywności Lokalnej, koordynatorów Kontenerów Emocje-Sport-Kultura oraz rozpoznanych lokalnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, partnerstw lub liderów społeczności lokalnych; wysyłka informacji do wymienionych adresatów odbędzie się przy współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia;
d. informacja do mediów lokalnych; przygotowanie takiej informacji, jej wysyłka po stronie Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

6. Każdy proces konsultacji społecznych powinien zostać zaplanowany tak, aby przyczyniał się do aktywnego uczestnictwa mieszkańców Wrocławia w prowadzonych procesach konsultacji społecznych oraz umożliwiał im nieskrępowany w nich udział przede wszystkim poprzez organizację spotkań blisko miejsca, którego one dotyczą, dobór różnorodnych form konsultacji, dostosowanych do społeczności oraz tematu.

7. Miejsca spotkań ustalane we współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Gmina Wrocław rezerwuje miejsca na konsultacje w lokalach należących do niej i ponosi ich koszty. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy jest najem lokalu poza zasobem komunalnym, jednakże wtedy jego koszt ponoszony jest w ramach realizacji zadania.

8. W czasie trwania obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym spotkania konsultacyjne z mieszkańcami odbywają się poprzez platformy internetowe dedykowane espotkaniom.

9. W miarę możliwości we współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej, podczas każdego procesu konsultacji społecznych oraz w ramach co najmniej jednego spotkania, zapewnić dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz starszych.

10. Harmonogram poszczególnych procesów konsultacji ustalany będzie w odpowiedzi na zgłoszenie zapotrzebowania przez Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

11. Wszystkie działania podejmowane są w sposób kreatywny we współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

12. W pierwszym roku realizacji zadania możliwy jest zakup materiałów i sprzętów niezbędne do jego realizacji – np. elementy mobilnego punktu konsultacyjnego, sprzęt niezbędny do realizacji spotkań konsultacyjnych, sprzęty niezbędne do wykonywania potrzebnych druków i gadżetów, materiały biurowe i papiernicze na potrzeby spotkań konsultacyjnych, inne, które oferent wykaże jako potrzebne.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty
w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

Reklama