Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, lub nieodpłatna mediacja

Reklama
Nabór od 03.11.2020 do 24.11.2020 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 190,08 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2021 r. organizacjom pozarządowym realizacji w Opolu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, lub nieodpłatnej mediacji.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, prowadzących statutową działalność z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji i wpisanych na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia ww. punktów na obszarze danego województwa, prowadzonej przez właściwego Wojewodę, zwanej dalej: „listą Wojewody”.

Rodzaj zadania publicznego

Priorytet: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa. 

Cele i działania: 

1) prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;

2) prowadzenie 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub zgodnie zart. 11 ust. 2b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,zwanych łącznie dalej: „zadaniem publicznym”.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmują - każdy -nieodpłatną mediację w zakresie ustalonym w art. 4a ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną.

Jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie - zgodnie z art. 8 ust. 13 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej -punktem specjalizacyjnym w zakresie nieodpłatnej mediacji, prowadzącym mediację w pełnym zakresie, tj. zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Beneficjenci: osoby uprawnione na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oczekiwane zmiany społeczne: Zwiększenie świadomości prawnej mieszkańców Opola, w tym cudzoziemców zamieszkujących w Opolu.

Termin i zasady składania ofert

1. Oferty należy składać według wzorów określonych w rozporządzeniu w sprawie wzorów.

2. Kserokopie dokumentów, dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem(każda strona).

3. Na każdy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Organizacja składa odrębną ofertę. 4.Oferty należy składać w teczce umożliwiającej dopięcie ich do segregatora (z wykluczeniem sposobu trwałego spinania dokumentów–bindowanie, zszywanie itp.) z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym w 2021r. realizacji w Opolu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji”;

5. Oferty należy składać do Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1 w Opolu 45-064, w pokoju nr 205 w godzinach od 7.30do 15.30 (od poniedziałku do środy), od 7.30 do 17.00 (w czwartki), od 7.30 do 12.00 (w piątki) w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia - tj. do dnia  24 listopada 2020 roku.

6. UWAGA: Oferty, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpatrzenia(liczy się DATA FAKTYCZNEGO WPŁYWU oferty do Centrum Dialogu Obywatelskiego, A NIE DATA NADANIA w placówce pocztowej lub kurierskiej). 

7. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w oficjalnym serwisie internetowym Miasta Opola(www.opole.pl)oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.

Reklama