Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs RPOWM: Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej – RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20

Reklama
Nabór od 30.11.2020 do 28.02.2021 15:00
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Łączny budżet 7,153 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezrobotni, Młodzież, Niepełnosprawni
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20, którego celem są świadczenia kompleksowych usług wsparcia ekonomii społecznej.

Mogą je wykonywać  tylko akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) na obszarze dziewięciu podregionów województwa mazowieckiego (żyrardowski, płocki, warszawsko-wschodni, ciechanowski, warszawsko-zachodni, ostrołęcki, siedlecki, radomski, m.st. Warszawa).

Termin, od którego możesz składać wnioski 

od dnia 30.11.2020 r. 

Termin, do którego możesz składać wnioski 

do dnia 28.02.2021 r. do godz. 15:00 

Termin rozstrzygnięcia konkursu 

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2021r. 

Miejsce złożenia wniosków 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Jak przekazać nam wniosek? 

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami przygotuj i złóż za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu, który złożysz w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może przystąpić do konkursu? 

Musisz wiedzieć, że zgodnie z kryterium dostępu nr 1 o dofinansowanie projektu może ubiegać się akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej lub podmiot świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. 

Na co możesz zdobyć dofinansowanie? 

Typy projektów: 

1.Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizowane będą następujące formy wsparcia :

1) udzielanie wsparcia finansowego (na podstawie biznesplanu) na tworzenie miejsc pracy dla:

·         osób bezrobotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·         osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·         osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·         osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

·         osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

·         osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

·         osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych;

·         osób spełniających kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;

·         osób o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·         osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

·         osób ubogich pracujących[1];

na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie. Trzeba pamiętać, że wysokość wsparcia finansowego na stworzenie jednego miejsca pracy, zgodnie z ustaloną stawką jednostkową, wynosi 21 020 złotych. Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla jednego PS stanowi dziesięciokrotność stawki jednostkowej:

• przy tworzeniu PS lub przekształceniu PES w PS,  w związku z utworzeniem miejsc pracy dla osób, o których mowa powyżej lub

• na stworzenie miejsc pracy dla osób, o których mowa powyżej, w istniejących PS w okresie trwałości, zaś po upływie tego okresu PS może ponownie uzyskać wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w wysokości, o której mowa powyżej.

Tworzenie nowych miejsc pracy może odbywać się poprzez:

• tworzenie nowych PS,

• tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących PS,

• tworzenie nowych miejsc pracy w PES, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w PS;

2) usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania PS (np. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne);

3) usługi służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w PS;

4) wsparciu pomostowym, tj. pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania.

5) wsparcie w planowaniu i realizacji zindywidualizowanych działań mających na celu reintegracje społeczną i zawodową pracowników którzy otrzymali wsparcie finansowe bądź wsparcie pomostowe.

Udzielanie wsparcia finansowego jest obligatoryjnie powiązane z ww. usługami towarzyszącymi.

·         Polegają  one na podnoszeniu wiedzy i rozwijają umiejętności potrzebne do założenia, prowadzenia i rozwijania PS.

·         Dostarczają i rozwijają kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w PS.

·         Zapewniają wsparcie zajęć o charakterze reintegracyjnym, wsparcie pomostowe oraz zindywidualizowanie usług w formie usług doradczych/biznesowych w PS.

·         Usługi towarzyszące mogą być świadczone niezależnie od udzielenia wsparcia finansowego przy czym wsparcie pomostowe musi być powiązane z utworzeniem miejsca pracy.

2. Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej.

Realizowane będą następujące formy wsparcia:

1)    animacje lokalne –  umożliwiają tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę  i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania wspierające liderów i animatorów lokalnych;

2)    usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) – służą, nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego, obejmują m.in. szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne;

3)    usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), służą ich profesjonalizacji, obejmują m.in.: dostęp do usług specjalistycznych (prawnych, księgowych, marketingowych), doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

Uwaga!

We wskazanych typach projektu OWES będzie współpracował z właściwymi terytorialnie PUP. Dotyczy to przede wszystkim przyznawania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących PS. Obowiązek współpracy dotyczy każdej ze stron w  równym stopniu!

Wybór projektów wymienionych wyżej typów usług odbędzie się w jednym konkursie.

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu. 

Jakie jest dofinansowanie projektów? 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% (=80%UE+15% BP) – bez uwzględnienia środków na dotacje, które są dofinansowane w 100%.

Jaki jest budżet konkursu? 

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona zgodnie z kursem EURO (wyliczonym na dzień 29.09.2020r.) wynoszącym 4,4705 PLN to 7 152 800,00 PLN

Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek 

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu 

Pytania i odpowiedzi 

Gdzie złożyć wniosek

1.   Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Adres instytucji: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.)

2.   Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – od poniedziałku do piątku:

·       w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt.-pt.);

·       w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt.-pt.);

·       w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt.-pt.);

·       w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13  (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt.-pt.);

·       w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 27 12  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt.-pt.).

Szczegółowe informacje o konkursie możesz uzyskać

telefonicznie:

·       infoliniia 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt.-pt.) – opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika

mejlowo:

Punkt Kontaktowy (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku organizujemy spotkania informacyjne.

W ich trakcie  przedstawiamy założenia Programu  Regionalnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020) oraz zasady składania wniosków w konkursie.

Dla kogo?

Projekty mogą być skierowane bezpośrednio dla następujących grup odbiorców:

·       osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;

·       osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;

·       osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·       osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

·       osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

·       osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

·       osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych;

·       osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

·       osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·       osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

·       osoby ubogie pracujące;

·       PS, PES i ich pracownicy;

·       podmioty zakładające PES;

·       społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

·       jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (np. OPS, PCPR, szkoły);

·       OWES;

·       instytucje rynku pracy;

·       szkoły i uczelnie wyższe, ośrodki badawcze;

·       organizacje pozarządowe;

  • przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe.

Minimalny wkład własny 

Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 5%.

Reklama