Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon...

Reklama
Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Dickmana i inż. Śmidowicza
Nabór od 30.10.2020 do 28.01.2021 23:59
Laboratorium Innowacji Społecznych
Łączny budżet 33 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 33 tys. PLN
Urząd Miasta Gdyni, Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Dickmana i inż. Śmidowicza w 2021 roku.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar realizacji zadania jest objęty Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026.

W ramach zadania finansowana będzie działalność dotycząca zaprojektowania i wykonania, w oparciu o proces partycypacji społecznej, elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie - rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza, realizująca cele, o których mowa poniżej, na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 oraz projektem pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie powinno zostać zrealizowane i być adresowane do mieszkańców rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Dickmana i Śmidowicza Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 roku oraz objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, przyjętym Uchwałą nr XXX/721/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 roku.

Realizacja zadania polegać będzie w szczególności na:

  1. włączeniu lokalnej społeczności w realizowane działania poprzez indywidualnie zaproponowane narzędzia i formy partycypacji, adekwatne do założonych celów;
  2. wykonaniu w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej elementów, instalacji lub form wizualnych/przestrzennych na podstawie autorskiej koncepcji podpartej  przeprowadzonym przez Oferenta procesem partycypacyjnym, nawiązujących do historii i tożsamości dzielnicy Oksywie oraz jej mieszkańców i wpływających na poprawę jakości, dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznej w obrębie podobszaru rewitalizacji -– rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Dickmana i Śmidowicza;
  3.  prowadzeniu regularnej akcji informacyjnej, zachęcającej mieszkańców dzielnicy do włączania się w działania na rzecz zmiany swojego najbliższego otoczenia.

Zadanie powinno zostać zrealizowane na terenie gminnym, ogólnodostępnym, którego codziennym użytkownikiem może być w szczególności każdy z mieszkańców podobszaru rewitalizacji. Istnieje możliwość prowadzenia części prac przygotowawczych poza terenem rewitalizacji, jeżeli wynika to z uzasadnionych powodów.

Proponowane lokalizacje i kontekst ważny przy planowaniu i realizacji zadania publicznego:

Trakt pieszy przez Park Leśny

Park Leśny to robocza nazwa obszaru pomiędzy ul. Bosmańską a ul. Żeglarzy, na którym planowane są działania inwestycyjne polegające na zwiększeniu jego dostępności i użyteczności dla mieszkańców. Już dziś las, choć zaniedbany, stanowi miejsce zabaw i spędzania czasu. Przez teren prowadzą dzikie ścieżki. Główna, najkrótsza trasa piesza przez las, łączącą górne i dolne Oksywie, zostanie w ramach działań rewitalizacyjnych przekształcona w wygodny, uporządkowany trakt komunikacyjny. Planowane inwestycje oraz poprzedzający je konkurs architektoniczny na zagospodarowanie Parku uzupełnią działania miękkie. Na dzień dzisiejszy polegają głównie na wspólnym sprzątaniu. Realizacja zadania w tej lokalizacji powinna uatrakcyjniać i „oswajać” obecny, dziki charakter przestrzeni. Działania artystyczne oraz krajobrazowe formy przestrzenne będą kolejnym krokiem prowadzącym do poprawy wizerunku miejsca.

Sąsiedztwo bloku przy ul. Dickmana 38

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Dickmana 38 jest obiektem o charakterystycznej zabudowie hotelowej zawierającym dużą liczbę niewielkich lokali mieszkalnych. W 2018 r. w obiekcie została przeprowadzona modernizacja energetyczna mająca na celu ograniczenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie przez najemców lokali. Otoczenie budynku, zwłaszcza strefa przed budynkiem, jest zaniedbane i brak w nim elementów zagospodarowania i małej architektury, które mogłyby służyć mieszkańcom obiektu. W bliskim sąsiedztwie zrealizowany zostanie nowy komunalny budynek mieszkalny, wokół którego wprowadzone zostaną atrakcyjne formy zagospodarowania terenu. Dla uniknięcia podziałów sąsiedzkich wskazane jest zatem podjęcie działań mających na celu poprawę funkcjonalności i estetyki w otoczeniu budynku przy Dickmana 38. Zadanie powinno być realizowane przy dużym zaangażowaniu mieszkańców.

Sąsiedztwo bloku przy ul. Arciszewskich 23

W bliskim sąsiedztwie budynku w ramach działań rewitalizacyjnych opracowywane są projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych (w tym drogowych) mających zwiększyć bezpieczeństwo oraz dostępność tej części Oksywia dla pieszych i uatrakcyjnić je dla turystów. Budynek stoi na trasie do najstarszych gdyńskich zabytków architektury sakralnej i ruralistycznej. Budynek jest obiektem o wartościach architektonicznych. Realizacja zadania w tej lokalizacji powinna polepszyć istniejącą przestrzeń publiczną oraz bezpośrednie otoczenie budynku. Zadanie powinno być realizowane przy dużym zaangażowaniu mieszkańców.

Otoczenie przystanku autobusowego Akademia Marynarki Wojennej przy ul. Śmidowicza (w kierunku Obłuże Centrum)

Przestrzeń przy przystanku autobusowym Akademia Marynarki Wojennej, w stronę Obłuża Centrum. Jest tam niewielki park, w którym rosną kasztanowce. Tuż obok Rada Dzielnicy Oksywie na rondzie zrobiła nasadzenia, a w przyszłości planuje wykonać mały plac zabaw. Interwencja w ramach niniejszego zadania byłaby adresowana dla dorosłych (jako uzupełnienie planów Rady Dzielnicy). Zadanie w tej lokalizacji może dotyczyć m.in. poprawy funkcjonalności i zagospodarowania terenu dookoła. Zadanie powinno być realizowane przy dużym zaangażowaniu mieszkańców.

Teren przy murze oporowym na ul. Żeglarzy

Okolice ulicy Żeglarzy to osiedle mieszkaniowe położone na dwóch tarasach. Wyższy – pod lasem – to zabudowa wielorodzinna. Niższy to małe domy wielorodzinne. Pomiędzy nimi, ze względu na układ ulicy i różnice wysokości, znajduje się dość potężny mur oporowy. Mur, przyległy zielony skwer oraz sąsiadujące z nimi boisko, znajdują się na uczęszczanej trasie pieszej pomiędzy ul. Śmidowicza, a osiedlem. To często wybierana droga praca/szkoła-dom. Sąsiadujące boisko jest używane przez dzieci i młodzież, a pobliski kościół wojskowy jest charakterystycznym symbolem tej części dzielnicy. Tymczasem zielony skwerek i mur pozostają poza percepcją przechodnia.Położenie skweru - niemal w centrum osiedla bloków - stanowi o potencjale miejsca. Realizacja zadania w tej lokalizacji powinna poprawić wizerunek miejsca (choćby symbolicznie) i zwiększyć jego atrakcyjność dla użytkowników. Zadanie powinno być realizowane przy dużym zaangażowaniu mieszkańców.

Oferent może zaproponować inne miejsce realizacji zadania. Wybór miejsca realizacji zadania powinien zostać poprzedzony w szczególności rozpoznaniem terenowym oraz analizą treści Gminnego Programu Rewitalizacji.

Termin realizacji zadania: 1 marca 2021 r. - 30 listopada 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia w dokumentacji konkursowej oraz na BIP.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama