Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs RPOWW-M: Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Reklama
Nabór od 27.11.2020 do 18.12.2020 15:00
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie
Łączny budżet 5 mln PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Konkurs ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski: 27 listopada 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 18 grudnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2021 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 219.

Sposób składania wniosku

Wnioskodawca w ramach konkursu ma możliwość wyboru formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, bowiem Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) dopuszcza zastosowanie systemu mieszanego.

System mieszany polega na tym, że Wnioskodawca sam dokonuje wyboru formy złożenia wniosku spośród dwóch niżej wymienionych form:

1.         elektroniczna – Wnioskodawca oraz Partner/-erzy (o ile dotyczy) podpisuje/-ą wniosek o dofinansowanie projektu podpisem elektronicznym tylko w wersji elektronicznej. Tak podpisany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami (o ile dotyczy), należy przesłać do IOK za pośrednictwem LSI MAKS2, zgodnie z opisem umieszczonym w załączniku nr 2 do Regulaminu. W przypadku wyboru tej formy Wnioskodawca nie składa już wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu;

2.         tradycyjna – dotychczasowa forma złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy przesłać do IOK za pośrednictwem LSI MAKS2. Wnioskodawca musi wygenerować wersję papierową wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami (o ile dotyczy), następnie podpisaną przez osobę/-y upoważnioną/-e do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Wnioskodawcy oraz Partera/-ów (o ile dotyczy) należy nadesłać pocztą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. W przypadku wyboru tej formy Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu zarówno w wersji elektronicznej (bez podpisu elektronicznego) oraz w wersji papierowej (podpisaną przez osobę/-y upoważnioną/e).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty działające, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1 projektu

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

a)         społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:

 • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
 • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera;

b)        zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 • staży,
 • praktyk zawodowych,
 • uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • kursy i szkolenia zawodowe;

c)         edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);

d)        zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia,
 • promocji zdrowego stylu życia (np. działania z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością, działania z zakresu aktywizacji fizycznej służące zmianie postaw i kształtujące nawyki zdrowego stylu życia).

Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji.

W ramach typu 1, projekty nie mogą być realizowane na terenie MOF Olsztyna i MOF Ełku*.

Oznacza to, iż realizując projekt typu 1, jako miejsce realizacji projektu nie można wskazać gmin należących do MOF Olsztyna i MOF Ełku oraz uczestnikami projektu będą osoby poza MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku.

W skład MOF Olsztyna wchodzą następujące gminy:

 • miasto Olsztyn,
 • gmina Barczewo,
 • gmina Dywity,
 • gmina Gietrzwałd,
 • gmina Jonkowo,
 • gmina Purda,
 • gmina Stawiguda.

W skład MOF Ełku wchodzą: gmina Ełk i miasto Ełk.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację niektórych zadań przewidzianych w projekcie na terytorium MOF Olsztyna lub MOF Ełku. Jest to dopuszczalne, jeśli projekt zakłada korzystanie z usług niedostępnych na obszarze realizacji projektu. W takiej sytuacji Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązany jest zawrzeć szczegółowe uzasadnienie realizacji zadań na terytorium MOF Olsztyna lub MOF Ełku.

Typ 2 projektu

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, klubu integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym odbywać się będzie:

 1. w nowo utworzonych podmiotach,
 2. w istniejących podmiotach.

W ramach typu 2, projekty nie mogą być realizowane na terenie MOF Ełku*.

Oznacza to, iż realizując projekt typu 2 jako miejsce realizacji projektu nie można wskazać gmin należących do MOF Ełku oraz uczestnikami projektu będą osoby mieszkające poza MOF Ełku.

W skład MOF Ełku wchodzą gmina wiejska Ełk i miasto Ełk.

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację niektórych zadań przewidzianych w projekcie na terytorium MOF Ełku. Jest to dopuszczalne jeśli projekt zakłada korzystanie z usług niedostępnych na obszarze realizacji projektu. W takiej sytuacji Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązany jest zawrzeć szczegółowe uzasadnienie realizacji zadań na terytorium MOF Ełku.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 5 000 000,00 złotych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.
Reklama