Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWP: Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Reklama
Nabór od 27.11.2020 do 11.12.2020 15:30
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl
Łączny budżet 35 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezrobotni
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Termin, od którego można składać wnioski

27.11.2020r.

Termin, do którego można składać wnioski

11.12.2020r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2021r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35 – 055 Rzeszów

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno,

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl

oraz

  1. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Aktywizację zawodową osób oraz poprawę ich sytuacji na rynku pracy  z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku pracy służących:

  • określeniu potrzeb umożliwiających wejście i utrzymanie się na rynku pracy (np. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, IPD),
  • podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
  • zdobyciu doświadczenia zawodowego (np. staże, praktyki zawodowe) .

Wsparcie aktywizacyjne może być uzupełnione o instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35.000.000,00 PLN

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35 – 055 Rzeszów
tel. 17 74 32 866, 17 85 09 223, 17 74 32 870, 17 85 09 233,  17 85 09 234, 17 74 32 873, 17 74 32 868.

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, 
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów
tel. 17 850 92 00

Reklama