Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2021 r
Nabór od 29.10.2020 do 20.11.2020 10:00
Wydział Organizacyjno-Prawny
Łączny budżet 126,06 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 126,06 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Organizacyjno-Prawny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2021 r..

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, które będą prowadzić w Powiecie Bytowskim jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

II. Rodzaj zadania

 1. Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bytowskim w 2021 roku usytuowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej.
 2. Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Bytowskim w 2021 roku wraz z nieodpłatną mediacją, usytuowanego w dwóch lokalach  na terenie powiatu bytowskiego tj. w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 i Oddziale Zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej.

Dyżury w środę będą poświęcone nieodpłatnej mediacji chyba, że nie złożono wniosku
o przeprowadzenie mediacji o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w łącznej wysokości 126.060,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto, w tym:

 1. na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z trzema zadaniami z zakresu edukacji prawnej -  63.030,00 zł (w tym na prowadzenie punktu – 60.060,00 zł, edukacja prawna -  na 2.970,00 zł).
 2. na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z trzema zadaniami z zakresu edukacji prawnej -  63.030,00 zł (w tym na prowadzenie punktu – 60.060,00 zł, edukacja prawna -  na 2.970,00 zł).

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1b lub art. 4 ust. 1 pkt 22a ww. ustawy.
 2. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, która została wpisana na listę organizacji pozarządowej, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa,
  o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 3. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz nieodpłatną mediacją, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która została wpisana na listę organizacji pozarządowej, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 4. Oferent może ubiegać się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:
 1. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo
 2. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

      5. W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert, nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie  prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo
      żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się
      prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W takiej sytuacji oferent jest zobowiązany zamieścić w ofercie oświadczenie o wyrażeniu zgody na
      prowadzenie dodatkowego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

      6. Oferent jest zobowiązany uwzględnić w ofercie trzy zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w szczególności w formie: opracowania informatorów i poradników, prowadzenia otwartych
      wykładów i warsztatów oraz rozpowszechniania informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzenia kampanii
      społecznych.

V. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie ma być zrealizowane w 2021 r., tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 oraz w Oddziale Zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, zgodnie z Zarządzeniem Nr 66/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 22 października 2020 r. określenia wykazu dyżurów oraz powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Bytowskim oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania określonymi w umowie.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Dany wydatek  finansowy uznaje się za zgodny z kosztorysem, wtedy gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 20%.
 3. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż 3 punkty procentowe.

VI. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty konkursowe należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą serwisu WITKAC, na stronie internetowej witkac.pl wybierając, po wcześniejszym zarejestrowaniu i zalogowaniu się, w zakładce „KONKURSY” nabór na odpowiednie zadanie w terminie do dnia 20 listopada 2020 r., do godz. 10:00. Poświadczenia złożenia oferty w wersji papierowej (pobrany ze strony witkac.pl wydruk PDF) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada do godz. 12 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bytowie (pokój 106), bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów.
 2. W przypadku przesłania poświadczenia złożenia oferty pocztą, o terminie złożenia poświadczenia decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego.
 3. Poświadczenie powinno być podpisane przez właściwe osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z dokumentem potwierdzającym upoważnienie do działania w imieniu oferenta. 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
 2. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu przedłoży Zarządowi propozycję oferty najkorzystniejszej, wobec której zaproponuje się udzielenie dotacji.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Zarząd Powiatu, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bytowie www.powiatbytowski.pl (zakładka Pozostałe informacje Nieodpłatna pomoc prawna Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatbytowski.pl (zakładka Nieodpłatna pomoc prawna Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych)  i  w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie (ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2) oraz Oddziale Zamiejscowym w Miastku (ul. Grunwaldzka 1) – na powiatowej tablicy ogłoszeń. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie stosuje się od niej trybu odwoławczego.
 4. Skład komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu Bytowskiego.
 5. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie (od 0 do 4 punktów);
- przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (od 0 do 4 punktów);
- ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane (od 0 do 6 punktów);
- dotychczasowe doświadczenie organizacji w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub poradnictwa obywatelskiego (od 0 do 4 punktów);
- dodatkowo: atrakcyjność i innowacyjność form realizacji zadania (od 0 do 6 punktów).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama