Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego w lokalu podmiotu

Reklama
Nabór od 21.10.2020 do 12.11.2020 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 3,292 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, w okresie od 1.12.2020 r. do 31.10.2023 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Tytuł zadania publicznego:

„Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego w lokalu/lokalach Podmiotu/ów”,

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 3 291 750,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)
w tym:

1. w 2020 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania łącznie wynosi: 94 050,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100):

1) dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 7 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej – 34 650,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100),

2) dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 12 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej – 59 400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100).

2. w 2021 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania łącznie wynosi: 1 128 600,00 zł (słownie: milion sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych 00/100):

1) dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 7 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej – 415 800,00 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100),

2) dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 12 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej – 712 800,00 zł (słownie: siedemset dwanaście tysięcy osiemset złotych 00/100).

3. w 2022 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania łącznie wynosi: 1 128 600,00 zł (słownie: milion sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych 00/100):

1) dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 7 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej – 415 800,00 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100),

2) dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 12 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej – 712 800,00 zł (słownie: siedemset dwanaście tysięcy osiemset złotych 00/100).

4. w 2023 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania łącznie wynosi: 940 500,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych 00/100);

1) dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 7 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej – 346 500,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100),

2) dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 12 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej – 594 000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 grudnia 2020 r. do 31 października 2023 r.

Miejsce realizacji zadania: w zasobach lokalowych Oferenta wskazanych w złożonej ofercie.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2019 przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 2 097 600,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Realizacja zadania publicznego obejmuje prowadzenie placówki/-ek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego w okresie od 1.12.2020 r. do 31.10.2023 r. w lokalu/ach Podmiotu/ów:

1) placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 7 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

2) placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 12 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1) Prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 1.12.2020 r. do 31.10.2023 r. zgodnie z zadami wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r, nr 292, poz.1720) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. owspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 82;

2) Zapewnienia dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;

3) Realizowania przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;

4) Umożliwienia kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

5) Podjęcia działań w celu powrotu dziecka do rodziny;

6) Zapewnienia dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

7) Objęcia dziecka działaniami terapeutycznymi;

8) Zapewnienia zajęć zgodnie z art. 105 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

9) Zapewnienia dostępu do opieki medycznej, w tym specjalistycznej opieki medycznej;

10) Zapewnienia dziecku umieszczonemu w placówce:

a. wyżywienia dostosowanego do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia,

b. dostępu do opieki zdrowotnej,

c. zaopatrzenie w produkty lecznicze,

d. zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka — do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

e. dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka,

f. wyposażenie w: odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej.

11) Zaopatrzenia umieszczonych w placówce dzieci w podręczniki, pomoce i przybory szkolne;

12) Zapewnienia kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo- wychowawczej;

13) Zapewnienia dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;

14) Zapewnienia dostępu do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się:

a. w szkołach poza placówką opiekuńczo-wychowawczą,

b. w systemie nauczania indywidualnego,

c. pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.

15) Organizacji uczestnictwa, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych;

16) Pokrywania opłaty za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka opiekuńczo – wychowawcza;

17) Pokrywania kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą;

18) Utrzymania lokalu w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług, posiadającym pomieszczenia, pokoje mieszkalne i warunki sanitarne określone w § 18 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy tj.;

a. pokoi mieszkalnych nie większych niż 5-osobowe;

b. właściwie oświetlonych o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia;

c. łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny;

d. miejsca do nauki;

e. miejsca do przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności;

f. wspólnej przestrzeni mieszkalnej, w której można spożywać posiłki, stanowiącej miejsce spotkań i wypoczynku.

19) Zatrudnienia na określone stanowiska pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 97 oraz art. 98 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

20) Zatrudnienia ww. osób do bezpośredniej opieki nad dziećmi w wymiarze nie mniejszym niż 5,5 etatów;

21) Przedłożenia Realizatorowi w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wydanego przez Wojewodę;

22) Prowadzenia dokumentacji indywidualnej dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, w szczególności:

a. diagnozy psychofizycznej dziecka;

b. planu pomocy dziecku;

c. karty pobytu dziecka;

d. karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga;

e. arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

23) Prowadzenia ewidencji dzieci;

24) Prowadzenia ewidencji obchodów nocnych;

25) Prowadzenia ewidencji dyżurów/czasu pracy wychowawców;

26) Składania Realizatorowi zadania kwartalnego sprawozdania z liczbą i kwalifikacjami zatrudnionej kadry, według wzoru przekazanego przez Realizatora po podpisaniu umowy.

27) Informowania, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, o treści: „Zadanie publiczne finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków”;

28) Składania Realizatorowi sprawozdań częściowych półrocznych i rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia, w terminie wskazanym w zawartej umowie. Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 2851/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS - Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania. sprawozdania należy składać przy wykorzystaniu systemu informatycznego NAWIKUS dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl. Po wypełnieniu sprawozdanie należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i złożyć w siedzibie MOPS.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Zapewnienie całodobowej opieki i wychowywania dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Zapewnienie odpowiednich warunków socjalno-bytowych wszystkim umieszczonym dzieciom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Opracowanie planów pomocy dla wszystkich przebywających w placówce dzieci we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną.

3. Objęcie wszystkich umieszczonych dzieci wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

4. Zapewnienia wszystkim umieszczonym dzieciom dostępu o opieki medycznej, w tym specjalistycznej opieki medycznej.

Podmiot może wskazać dodatkowe możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania publicznego, wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 403/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 12.11.2020 r. o godz. 9:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 pok. nr 004 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

7. Oferta powinna zawierać tytuł zadania oraz wskazywać, której placówki dotyczy np.: „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego w lokalu/lokalach Podmiotu/ów”: zadanie nr 1. Placówka opiekuńczo - wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 7 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej

lub

„Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego w lokalu/lokalach Podmiotu/ów”: zadanie nr 2. Placówka opiekuńczo - wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 12 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Na prowadzenie każdej z placówek należy złożyć osobną ofertę.

Reklama