Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wydłużenie czasu trwania III naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Reklama
Nabór od 01.09.2020 do 10.01.2021 23:59
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Wobec utrzymującej się pandemii COVID-19, rzutującej na proces przeprowadzania działań projektowych w sektorze edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych w ramach prowadzonego obecnie III naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność  uczniów”. Nowy termin składania formularzy zgłoszeniowych w systemie online FRSE trwa od 1 września 2020 r. do 10 stycznia 2021r. (godz. 23.59). Pozostałe zasady naboru pozostają bez zmian.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Skierowany jest on do uczniów polskich szkół publicznych i niepublicznych od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej. Umożliwia wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej, gdzie wraz z uczniami szkoły goszczącej realizują przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu podstawy programowej w celu wzmocnienia kompetencji kluczowych.

Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową i stanowić silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań. 

Przedsięwzięcia powinny np.:

  • proponować sposoby poprawy przyswajania podstawowych umiejętności, umożliwiać skuteczne rozpoznawanie trudności w tych obszarach oraz wspierać uczniów z takimi trudnościami w systemie szkolnym;
  • wskazywać i rozwijać podejścia lub metody nauczania i uczenia się, które efektywnie wspierają rozwój przekrojowych kompetencji kluczowych;
  • rozwijać metody i praktyki oceniania, które poprawiają jakość nabywania umiejętności podstawowych i wspierają rozwój wspomnianych wyżej przekrojowych kompetencji kluczowych;
  • identyfikować i rozwijać element integracji europejskiej w ramach nauczania i uczenia się.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 30 listopada 2020 r. o godz. 23.59.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim i wysłać w systemie online, dostępnym na stronie:online.frse.org.pl wraz z wymaganymi załącznikami:

A. Skan podpisanego przez prawnego reprezentanta/-ów instytucji ubiegającej się o dofinansowanie przedsięwzięcia załącznika Oświadczenie do zgłoszenia. Wymagane Oświadczenie do zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Przewodnika do projektu.

B. W przypadku podpisania Oświadczenia przez osobę inną niż prawny reprezentant instytucji ubiegającej się o dofinansowanie przedsięwzięcia (wójt, burmistrz, starosta, prezydent itp.), należy załączyć skan Pełnomocnictwa do podpisania formularza zgłoszeniowego do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Pełnomocnictwo powinno zostać wystawione z datą nie starszą niż termin ogłoszenia rekrutacji na dany nabór do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, realizacja przedsięwzięć może rozpocząć się nie wcześniej niż w kwietniu 2021 r. i nie później niż w czerwcu 2021 r. i trwać 6 lub 12 miesięcy, w zależności od liczby zaplanowanych wyjazdów zagranicznych grup uczniów.

Warto skorzystać z szansy, jaką daje projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”! Zapraszamy do aplikowania!

Jesteś zainteresowany? Szczegółowe informacje, w tym zasady naboru oraz przewodnik dla wnioskodawców dostępne są na stronie projektu.

Reklama