Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Powierzenie realizacji zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego...

Reklama
Powierzenie realizacji zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni w 2021 roku
Nabór od 22.10.2020 do 11.11.2020 23:59
Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych
Łączny budżet 320,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Gdyni, Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie realizacji zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni w 2021 roku.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań polegających na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej.

.

§1. Obsługa merytoryczna konkursu – przedstawiciel ogłaszającego konkurs:

Urząd Miasta Gdyni – Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych

ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia, tel.: 58/662 36 78, e-mail: ngo@gdynia.pl

 

§2. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a, art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057), oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 poz. 294 ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz innych przepisów prawa.

 

§3. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferty oraz załączniki w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 11 listopada 2020 r., godz. 23:59:59.

 

2. Po złożeniu oferty oraz załączników w generatorze, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 12 listopada 2019 r., godz. 16:00:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.

 

3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 ogłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

 

§4. Rodzaj zadania, termin i warunki jego realizacji oraz cele zadania:

 

1. Planowane do powierzenia zadania polegają na:

1) prowadzeniu na terenie miasta Gdyni dwóch punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w rozumieniu, na postawie oraz zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 poz. 294 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w miejscach określonych w §4 ust. 8 pkt 1 ogłoszenia oraz w terminach określonych w §4 ust. 2 i 3 ogłoszenia;

2) prowadzeniu na terenie miasta Gdyni trzech punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w rozumieniu, na postawie oraz zgodnie z ustawą oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w miejscach określonych w §4 ust. 8 pkt 2 ogłoszenia oraz w terminach określonych §4 ust. 2 i 3 ogłoszenia;

3) prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Gdyni – Miasta na prawach powiatu – działań z zakresu edukacji prawnej, określonych w art. 3b ustawy, realizowanych w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt z punktów powierzonych organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

 

2. W każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w każdym punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pomoc udzielana jest w przeciętnym wymiarze przynajmniej 5 dni w tygodniu przez przynajmniej 4 godziny dziennie (przynajmniej 20 godzin tygodniowo), przy czym w ofercie należy podać proponowany przez organizację rozkład dni i godzin trwania dyżuru. Realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dopuszcza się w przedziale godzinowym od 8:00 do 20:00 w dniach od poniedziałku do soboty.

 

3. Złożona oferta musi zawierać zobowiązanie oferenta do wydłużenia na żądanie starosty czasu trwania dyżuru w poszczególnym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt, zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia kwoty dotacji.

 

4. Jedna oferta może zakładać zorganizowanie:

 

1) dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, określonych w §4 ust. 8 pkt 1 ogłoszenia i udzielanie w nim nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 2 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz realizacja działań z zakresu edukacji prawnej, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3 ogłoszenia, albo

2) zorganizowanie trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, określonych w §4 ust. 8 pkt 2 ogłoszenia i udzielanie w nim nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w okresie od 2 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz realizacja działań z zakresu edukacji prawnej, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3 ogłoszenia.

 

5. Dopuszcza się złożenie dwóch ofert przez jednego oferenta.

 

6. Dodatkowo składana oferta musi zakładać i opisywać sposób realizacji działań służących realizacji celu zadania zgodnie z zapisami ustawy, w szczególności:

 

1) musi zakładać i opisywać koszty obsługi administracyjno-biurowej zadania, koniecznej do zapewnienia sprawnego działania punktów;

2) musi zawierać zobowiązanie Oferenta do obsługi osób, które dokonały zgłoszenia za pośrednictwem linii telefonicznej, wskazanej przez Ogłaszającego na postawie art. 8 ust 5 ustawy lub za pośrednictwem aplikacji on-line, wskazanej i udostępnionej przez Ogłaszającego;

3) musi zawierać zobowiązanie Oferenta do realizacji na żądanie Ogłaszającego poszczególnych elementów zadania (w szczególności: zgłoszeń na porady i przekazywania Ogłaszającemu kart nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) za pośrednictwem aplikacji elektronicznej wskazanej przez Ogłaszającego;

4) musi uwzględniać i opisywać sposób postępowania w przypadkach określonych w art. 8 ust. 8 ustawy;

5) musi uwzględniać i opisywać sposób postępowania w sytuacji określonej w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy (w szczególności określać czas oczekiwania przez osobę uprawnioną na zorganizowanie pierwszego spotkania z mediatorem w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 oraz czas oczekiwania na organizację kolejnych spotkań, jeśli będzie on dłuższy niż czas wynikający z potrzeb stron mediacji lub sugestii mediatora);

6) musi zawierać imienną listę osób wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej albo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a ewentualna zmiana tych osób w trakcie realizacji zadania nastąpić może jedynie za zgodą Ogłaszającego konkurs (lista powinna zostać zawarta w części oferty poświęconej opisowi zasobów kadrowych, rzeczowych i finansowych oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania) i w przypadku radców prawnych i adwokatów zawierać nr wpisu na listę odpowiednio radców prawnych albo adwokatów;

7) musi uwzględniać ryczałtowy udział w zwiększonych kosztach utrzymania lokalu przeznaczonego na punkt nieodpłatnej pomocy prawnej albo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w wysokości 300 zł miesięcznie w lokalu przeznaczonym na punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz w wysokości 300 zł w lokalu przy ul. Widnej 8 (w ramach kosztów administracyjnych);

8) musi opisywać proponowane do realizacji działania z zakresu edukacji prawnej, o której mowa w art. 3b ustawy, w szczególności planowane formy i tematykę tych zadań oraz liczbowe określenie skali planowanych działań, adresatów tych działań oraz ich przybliżony harmonogram – preferowane są takie formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej, które nie powodują konieczności osobistego kontaktu z odbiorcami;

9) musi uwzględniać w kosztorysie zadania środki przeznaczone na działania z zakresu edukacji prawnej, o której mowa w art. 3b ustawy, w odpowiedniej dla wybranej oferty wysokości;

10) musi opisywać wszystkie działania planowane do realizacji;

11) musi wyceniać i uwzględniać w kosztorysie zadania wszystkie merytoryczne działania opisane w odpowiedniej części oferty, chociażby działania te miałby być realizowane w ramach wkładu osobowego oferenta.

12) musi uwzględniać, że w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie decyzji Ogłaszającego może odbywać się w sposób określony w art. 28a ustawy. Na taką okoliczność Oferent może określić w ofercie inne dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z zachowaniem zasady określonej w §4 ust. 2 ogłoszenia.

13) musi zakładać zorganizowanie i utrzymanie w okresie realizacji zadania linii telefonicznej oraz adresu poczty elektronicznej, które mogą zostać wskazane jako przeznaczone do obsługi porad, o których mowa w ust. 12 oraz

14) musi zawierać zobowiązanie, że porady udzielane w sposób określony w ust. 12 ogłoszenia udzielane będą zgodnie z kolejnością określoną w art. 8 ust. 4 ustawy, a czas oczekiwania na otrzymanie porady jest nie dłuższy, niż czas wynikający z zasad określonych w ww. przepisie.

 

7. Miejscem realizacji zadania jest miasto Gdynia, a adresatami zadania osoby uprawnione, określone w art. 4 ust. 1 ustawy.

 

8. Działania w ramach zadania, z wyłączeniem edukacji prawnej, będą realizowane w następujących lokalach gminnych, przy czym miejsce realizacji zadania może ulec zmianie na inny lokal gminny wskazany przez ogłaszającego (zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie realizacji zadania), z zastrzeżeniem §4 ust. 6 pkt 12 ogłoszenia:

 

1) punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP):

 

a) punkt NPP nr 1: 3 dni w tygodniu przez przynajmniej 4 godziny dziennie w lokalu miejskim przy ul. Komandora Śmidowicza 49 w Gdyni (81-126), oraz dwa dni w tygodniu przez przynajmniej 4 godziny dziennie w lokalu miejskim przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni (81-211);

b) punkt NPP nr 2: 3 dni w tygodniu przez przynajmniej 4 godziny dziennie w lokalu miejskim przy ul. Widnej 8 w Gdyni (81-649) oraz jeden dzień w tygodniu przez przynajmniej 4 godziny dziennie w lokalu miejskim przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni (81-211) i jeden dzień w tygodniu przez przynajmniej 4 godziny dziennie w jednym z lokali miejskich, o których mowa w punkcie a lub b w zależności od liczby zgłoszeń (zmiana miejsca udzielania porad może być dokonywana nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym);

 

Przy czym:

-w każdym ze wskazanych lokali pomoc prawna musi być udzielana w wymiarze przynajmniej 3 dni w tygodniu przez przynajmniej 4 godziny dziennie (przynajmniej 12 godzin tygodniowo) wg stałego grafiku;

-w każdym z lokali przynajmniej raz w tygodniu pomoc prawna musi być udzielana nie wcześniej niż od godziny 16:00;

-w którymś z lokali pomoc prawna musi być udzielana w każdą sobotę;

 

2) punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO):

 

a) punkt NPO nr 1: 5 dni w tygodniu w lokalu przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni (81-388);

b) punkt NPO nr 2: 5 dni w tygodniu w lokalu przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni (81-388);

c) punkt NPO nr 3: 5 dni w tygodniu w lokalu przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni (81-388).

 

9. Składane oferty muszą zawierać opis konkretnego przedsięwzięcia, którego realizacja rozpoczyna się 2 stycznia 2021 r. i zakończy dnia 31 grudnia 2021 r.

 

11. Oferent musi wykazać, że dysponuje zasobami rzeczowymi i kadrowymi oraz wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą.

 

12. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:

 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych (partycypacja w kosztach utrzymywania lokalu gdzie jest już realizowane inne zadanie finansowane z budżetu miasta, nie stanowi naruszenia tego punktu);

 2. koszty inwestycji, w tym zakup środków trwałych;

 3. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;

 4. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;

 5. działalność gospodarczą;

 6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym;

 7. działalność polityczną i religijną.

 

13. Oferta powinna zawierać i opisywać działania mające na celu promocję zadania wśród potencjalnych beneficjentów. Promocja powinna obejmować zarówno promocję systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jako całości, jak i promocję konkretnych punktu nieodpłatnej pomocy prawnej albo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mającą na celu efektywne wykorzystanie czasu otwarcia punktu odpowiednio nieodpłatnej pomocy prawnej albo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

14. Celem zadania jest zapewnienie osobom uprawnionym dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zgodnie z zapisami ustawy.

 

§5. Wysokość środków publicznych przewidzianych na sfinansowanie realizacji zadania oraz zasady dokonywania przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków:

 

 1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na sfinansowanie realizacji zadań objętych niniejszym konkursem wynosi 320.100 zł, w tym:

 1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na sfinansowanie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną wynosi 128.040 zł.

 2. Wysokość środków publicznych przewidzianych na sfinansowanie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną wynosi 192.060 zł.

 

 1. Bez zgody ogłaszającego konkurs dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w będącej załącznikiem do umowy kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w danym roku budżetowym, zgodnie z następującymi zasadami:

 1. dopuszcza się przesunięcia z poszczególnych pozycji kosztów realizacji działań do poszczególnych pozycji kosztów administracyjnych, o ile przesunięcia nie spowodują zwiększenia sumy kosztów administracyjnych w danym roku budżetowym o więcej niż 5%, a suma kosztów realizacji danego działania w danym roku budżetowym nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 10% i suma kosztów realizacji wszystkich działań w danym roku budżetowym nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 5%;

 2. dopuszcza się przesunięcia z poszczególnych pozycji kosztów administracyjnych do poszczególnych pozycji kosztów realizacji działań w dowolnej wysokości, o ile przesunięcia te nie spowodują zakłóceń w realizacji zadania;

 3. dopuszcza się przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów realizacji danego działania w danym roku budżetowym w dowolnej wysokości, o ile nie zmieni się suma kosztów danego działania w danym roku budżetowym;

 4. dopuszcza się przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami z różnych działań w danym roku budżetowym, o ile suma kosztów poszczególnych działań nie zwiększy się o więcej niż 5%, ani nie zmniejszy o więcej niż 10%;

 5. dopuszcza się przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów administracyjnych w danym roku budżetowym, o ile nie zmieni się ich suma;

 6. dopuszcza się tworzenie nowych pozycji kosztorysu oraz zwiększanie pozycji istniejących, o ile pozycje lub ich wzrost finansowane są ze środków innych niż dotacja.

3. Przesunięcia wykraczające poza ramy określone w ust. 2 i 3, w tym tworzenie nowych pozycji budżetowych, wymagają podpisania aneksu do umowy.

 

§6. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

 

2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

3. Oferta musi być złożona przez organizację pozarządową albo podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą(y) działalność pożytku publicznego, w zakresie o którym mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która(-y) spełnia następujące warunki:

 

1) w przypadku oferty, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 1 ogłoszenia w dniu złożenia oferty wpisana jest na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy, prowadzoną przez Wojewodę Pomorskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;

2) w przypadku oferty, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 2 ogłoszenia w dniu złożenia oferty wpisana jest na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy, prowadzoną przez Wojewodę Pomorskiego, w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

4. Oferta (potwierdzenie złożenia oferty oraz odpowiednia strona oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).

 

5. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go/(ich) do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.

 

6. Załączniki wymagane do oferty:

 1. umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie);

 2. ankieta/ankiety Gdyńskiego Banku o Organizacjach Pozarządowych;

 3. dokumenty (odpowiednie do składnej oferty) wykazujące i dokumentujące poziom doświadczenia organizacji – jego aspekt czasowy oraz zakres przedmiotowy (m.in. zaświadczenia o udzielaniu porad lub realizowaniu zadań publicznych polegających na ich udzielaniu wystawione przez Zleceniodawców, kserokopie umów realizacji zadań publicznych, kserokopie umów dotyczących udzielania porad);

 4. w przypadku uwzględnienia na liście osób przeznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 – dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień lub doświadczenia oraz właściwe oświadczenia;

 5. w przypadku oferty, o której mowa w w §4 ust. 4 pkt 2 ogłoszenia dokumenty potwierdzające spełnianie przez osoby przeznaczone do udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymagań określonych w art. 11 ust. 3a ustawy

 6. inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie.

7. Wszystkie załączniki należy dołączyć do oferty w wersji zdigitalizowanej w generatorze, o którym mowa w §3 ust. 1.

8. Wszystkie załączniki muszą być dołączone niezależnie do każdej oferty.

9. Po rozstrzygnięciu konkursu Ogłaszający ma prawo do żądania dostarczenia lub okazania wybranych przez niego załączników w oryginale.

 

§7. Tryb i kryteria wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie przewidzianym dla otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi obowiązującego w dniu ogłoszenia konkursu.

 

2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.

 

3. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

 

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

 

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

 

 

TAK / NIE

 

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).

 

0-5 punktów

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

 

0-15 punktów

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł.

 

 

0-10 punktów

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.

0-30 punktów

 

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów:

Nazwa kryterium

Wartość punktowa

Doświadczenie organizacji w prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz doświadczenie w udzielaniu porad prawnych 4 najmniej doświadczonych osób, z listy osób, które udzielać będą nieodpłatnej pomocy prawnej (w przypadku oferty dotyczącej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej), lub

Doświadczenie organizacji w prowadzeniu punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub świadczeniu poradnictwa obywatelskiego oraz doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego 6 najmniej doświadczonych osób, z listy osób które świadczyć będą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w przypadku oferty dotyczącej punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego);

W obu przypadkach przy uwzględnieniu rodzaju uprawnienia do udzielania pomocy oraz przy uwzględnieniu częstotliwości i zakresu udzielanej dotychczas pomocy prawnej.

0-35 punktów

ocena zaproponowanych przez oferenta form i zakresu promocji zadania oraz form i zakresu (liczbowego i jakościowego) działań edukacyjnych

0-5 punktów

 

4. W przypadku gdy w otwartym konkursie nie wpłynęła żadna oferta określona w §4 ust. 4 pkt 2 ogłoszenia, albo żadna z takich ofert nie spełniła wymogów niniejszego konkursu, organizacji pozarządowej, która otrzymała najwyższą liczbę punktów w ramach oceny ofert, złożonych na postawie §4 ust. 4 pkt 1 ogłoszenia, powierza się prowadzenie pięciu punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

5. W przypadku gdy organizacja pozarządowa, o której mowa w ust. 4 nie wyrazi woli prowadzenia większej niż wnioskowana liczby punktów stosuje się art. 11 ust. 12 ustawy.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 listopada 2020 r.

7. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

 

§8. Realizacja zadań publicznych tego samego rodzaju:

 

1.Na realizację zadania polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe w 2020 roku udzielono dotacji w wysokości 320.100,00 zł

 

2. Na realizację zadania polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe w 2019 roku udzielono dotacji w wysokości 320.100,00 zł

 

3. Na realizację zadania polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe w 2018 roku udzielono dotacji w wysokości 363.629,40 zł

 

4. Na realizację zadania polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe w 2017 roku udzielono dotacji w wysokości 363.617,64 zł

 

5. Na realizację zadania polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe w 2016 roku udzielono dotacji w wysokości 407.145,60 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama