Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie Klubu Seniora dla mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 22.10.2020 do 12.11.2020 16:00
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 135 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ochota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Klubu Seniora dla mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. .

            Opis zadania:

 1. zadanie adresowane jest do mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
 2. Oferent realizujący zadanie powinien posiadać doświadczenie w pracy z seniorami oraz doświadczenie w realizacji działań podobnego typu,
 3. zadanie zakłada prowadzenie w okresie od 16 grudnia  2020 r.  – do  30 listopada 2023 roku klubu dostępnego dla beneficjentów zadania nie mniej niż przez pięć dni w tygodniu, przez co najmniej 6 godzin dziennie dla nie mniej niż 35 osób,
 4.  w ramach realizacji zadania oferent może zorganizować w czerwcu, lipcu lub sierpniu wypoczynek letni np. w ośrodku turystycznym, na terenie ogrodu działkowego lub  w obiekcie równoważnym z zapewnieniem lokalu umożliwiającego przebywanie seniorów w razie niepogody i podczas podawania posiłków,  
 5. miejsce realizacji zadania przeznaczone na klub, miejsce organizacji wypoczynku letniego oraz oferta programowa muszą być dostosowane do wieku, możliwości i potrzeb osób starszych,
 6. Oferent zobowiązany jest umieścić w ofercie realizacji zadania publicznego, w pkt.  III. 3 syntetyczny opis zadania informację o posiadaniu dokumentów poświadczających prawo do posiadania, dysponowania, udostępnienia, użyczenia lub wynajmu lokalu przeznaczonego na działania klubu, na czas realizacji zadania potwierdzającego możliwość realizacji zadania (celem dokonania merytorycznej oceny oferty),
 7. Oferent zobowiązany jest przedłożyć dokumenty poświadczające prawo do posiadania, dysponowania, udostępnienia, użyczenia, wynajmu lokalu,  na czas realizacji zadania przed podpisaniem umowy,
 8. Oferent zobowiązany jest do określenia potencjalnej liczby odbiorców realizacji zadania,                
 9. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednio przygotowanej kadry – tj. specjalistów posiadających kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami (do wglądu w siedzibie organizacji),         
 10. przy realizacji zadania nie dopuszcza się używania naczyń  i sztućców jednorazowego użytku wykonanych z materiałów opisanych w paragrafie 3 ust. 5 ogłoszenia
 11. w ramach realizacji zadania i zagospodarowania czasu wolnego seniorów rekomenduje się następujące formy działań:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 1. spotkania np. międzypokoleniowe, sąsiedzkie, towarzyskie, itp.,
 2. grupy wsparcia,
 3. programy rozbudzające zainteresowania i aktywność życiową wynikające z potrzeb i umiejętności uczestników,
 4. zajęcia rozwijające umiejętności osobiste,
 5. warsztaty oraz spotkania psychoedukacyjne,
 6. działania i konsultacje prozdrowotne,
 7. działania promujące zdrowy styl życia i odżywiania osób starszych (typu   prelekcje, warsztaty kulinarne),
 8. zajęcia sportowe, rekreacyjne,
 9. działania wzmacniające tożsamość, lokalność i poczucie identyfikacji seniorów z miejscem zamieszkania,
 10. spotkania plenerowe w ramach turystyki miejskiej (projekty varsavianistyczne),
 11. działania zwiększające  wiedzę i umiejętności przydatnych w życiu codziennym,
 12. działania partnerskie i rozwijanie współpracy z organizacjami, pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym oraz wolontarystycznym.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama