Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID -19 - edycja jesienna

Reklama

Nabór dotyczy wspierania działań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia mieszkańców Poznania, uczestniczących w zadaniach/projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach naboru oferenci mogą ubiegać się o środki finansowe na następujące działania:

1) dofinansowanie do zakupu środków i materiałów ochronnych dla pracowników i beneficjentów, niezbędnych przy realizacji zadań;

2) dofinansowanie do zakupu lub wypożyczenia sprzętu potrzebnego do pracy zdalnej;

3) dofinansowanie usług niezbędnych do wdrożenia pracy zdalnej;

4) dofinansowanie do opracowania materiałów i projektów autorskich, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu pracy zdalnej lub udostępniane oraz realizowane on-line (np. broszury, pakiety profilaktyczne, prozdrowotne, kursy, wykłady, webinaria, szkolenia, etc.);

5) dofinansowanie innych, nie wskazanych powyżej działań, których celowość wynika z zagrożeń epidemiologicznych COVID-19.

Wnioski złożone w naborze będą podlegały ocenie w zakresie celowości zadań wynikających z identyfikacji potrzeb oraz w powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art.15zzm ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, realizację zadań publicznych na szczególnych zasadach związanych z zapobieganiem skutkom epidemii oraz ograniczeniem szkód wynikających z epidemii COVID-19, określając dla nich następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania przedsięwzięcia/projektu nie może przekraczać kwoty 2 500 zł;
  • przedsięwzięcia/ projekty muszą być realizowane zgodnie z celami statutowymi organizacji lub zadaniami zleconymi do realizacji przez Miasto Poznań;
  • projekt/przedsięwzięcie uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych decyduje każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Organizator naboru zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już wyczerpane.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. i wszelkie informacje dotyczące jej statusu będą dostępne wyłącznie na platformie Witkac.pl

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama