Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 20.10.2020 do 31.12.2020 23:59
Departament Edukacji i Nauki
Łączny budżet 13,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Informacja w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie tzw. „małych grantów” w roku 2020

1. PODSTAWA PRAWNA

·         Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057), zwanej dalej Ustawą

·         Uchwała nr XII/230/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” ze zm.

·         Uchwała nr 1558/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia procedury obowiązującej przy zlecaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań publicznych w trybie małych grantów

 

2.     RODZAJ ZADAŃ

·         Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE

·         Zadania zwłaszcza z zakresu:

1.         Wspierania projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego

2.         Wspierania przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski wśród dzieci i młodzieży Wspieranie realizacji projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka, ortografii polskiej i literatury

3.         Wspierania działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, z uwzględnieniem roli lidera grupy

4.         Wspierania inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe

5.         Działań związanych z rozwijaniem talentów, pasji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich

6.         Wspierania projektów edukacyjnych z zakresu wiedzy o samorządzie terytorialnym, ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego

7.         Wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej

·         Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie powyższych zadań zleconych organizacjom pozarządowym wynosi w sumie 13 800,00 zł.

 

3.     KRYTERIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ PODMIOTY SKŁADAJĄCE OFERTĘ

a)     Prowadzić działalność pożytku publicznego:

Ø  na terenie Województwa Wielkopolskiego,

Ø  w dziedzinie objętej konkursem,

Ø  zgodnie z zakresem zleconego zadania publicznego.

b)    Posiadać status organizacji pozarządowej lub być podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy.

c)     Nie posiadać zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

d)    Posiadać własne konto bankowe.

e)    Posiadać numer NIP i REGON.

 

4.     ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

a)     Wysokość jednorazowego dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł.

b)    Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 Ustawy w roku kalendarzowym 2020 w trybie „małych grantów” nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł.

c)     Zadanie publiczne musi być zrealizowane w całości w 2020 roku w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

d)    Zadanie musi posiadać charakter lokalny lub regionalny oraz odbywać się na terenie Województwa Wielkopolskiego.

e)    Złożenie prawidłowej pod względem formalnym oferty wraz z załącznikami w wersji papierowej lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą UMWW w ePUAP winno nastąpić co najmniej 40 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego.

f)      Zgłoszone zadanie nie może być tożsame z tematyką zadań realizowanych w trybie otwartych konkursów ofert. Poprzez „zadanie tożsame” rozumie się zachodzącą spójność w następujących obszarach:

Ø  termin realizacji zadania,

Ø  cele zadania konkursowego,

Ø  adresaci zadania.

g)     Obowiązują następujące zasady, o których należy pamiętać podczas przygotowywania szacunkowej kalkulacji kosztów oraz podczas realizacji zadania:

Ø  Wysokość środków wydatkowanych ze źródeł innych niż dotacja może się zmieniać względem wartości podanych w szacunkowej kalkulacji kosztów, o ile nie zmniejszy się udział tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji. Niniejszy warunek uważa się za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niż 3 punkty procentowe.

Ø  Jeżeli wartość danego wydatku pokryta z dotacji wykazana w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego jest wyższa niż wartość danego kosztu określona w szacunkowej kalkulacji kosztów
w ofercie, to dany wydatek uznaje się za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie ww. wartości wydatku z dotacji o więcej niż 15% względem ww. kosztu określonego w ofercie, pod warunkiem, że zwiększeniu nie uległa całkowita kwota dotacji.

h)    Każda oferta musi zawierać opis jak realizowane zadanie będzie promowane, nawet jeśli promocja zadania nie będzie generować żadnych kosztów.

i)      Wymaga się, by oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

j)      W przypadku złożenia przez oferenta nieprawidłowej pod względem formalnym oferty, najpóźniej
w terminie 14 dni od daty jej wpływu do siedziby Departamentu Edukacji i Nauki, Departament wezwie oferenta do korekty oferty w terminie 7 dni.

k)     Nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie określonym w niniejszej informacji, nie spełniające wymogów formalnych, złożone na niewłaściwych drukach, niezawierające kompletu dokumentów, bądź zawierające inne braki formalne, w przypadku nieusunięcia tych braków we wskazanym w wezwaniu 7 dniowym terminie do ich usunięcia

l)      Za datę faktycznego złożenia oferty uznaje się dzień, w którym wpłynęła ona do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w formie papierowej lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą UMWW w ePUAP, a nie dzień, w którym została ona złożona elektronicznie w generatorze ofert „Witkac”.

m)  W przypadku uzyskania przez ofertę pozytywnej oceny formalnej, ocena merytoryczna oferty (ocena celowości realizacji proponowanego zadania) będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria:

Ø  Wpisywanie się proponowanego zadania w priorytetowe rodzaje zadań wskazane w punkcie 2 niniejszej informacji,

Ø  Jakość, efektywność kosztowa i wartość dodana proponowanego zadania,

Ø  Doświadczenie oferenta w realizacji zadań podobnych do proponowanego,

Ø  Ocena realizacji i rozliczenia przez oferenta jego zadań dofinansowanych w przeszłości w programie prowadzonym przez Departament Edukacji i Nauki UMWW.

ł)  O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Departament Edukacji i Nauki zastrzega, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji Departamentu zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

 

5.     WYMAGANE DOKUMENTY

a)     Oferta

Ø  Warunkiem ewentualnego otrzymania dotacji jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055).

Ø  Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu generatora ofert „Witkac”, dostępnego za pośrednictwem portalu Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl, zakładka „Konkursy”) po zarejestrowaniu się w Bazie Organizacji Pozarządowych. Wypełnienie oferty w generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty (w przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”). Obok wypełnienia oferty, w Generatorze należy załączyć w wersji elektronicznej wszystkie wymagane dokumenty określone w punkcie 5 lit. b)-j) niniejszej informacji.

Ø  Wypełnienie oferty w generatorze kończy się utworzeniem plików „Oferta w PDF” oraz „Potwierdzenie w PDF” z przypisaną sumą kontrolną, które należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą UMWW w ePUAP wraz z kompletem dokumentów określonych w punkcie 5 niniejszej informacji, w terminie do trzech dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w generatorze (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ø  Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam nr kontrolny co oferta zapisana w generatorze ofert.

Ø  Powyższe zasady dot. generatora ofert stosuje się również w przypadku potrzeby korekty oferty,a także w sytuacji uzyskania dotacji i konieczności złożenia zaktualizowanego harmonogramui przewidywanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego – należy przygotować je w generatorze w oparciu o złożoną ofertę.

b)    Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

Ø  Dla fundacji i stowarzyszeń: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, który bezpłatnie można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl), lub odpis z Rejestru Starostwa.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1500 t.j.), za dokument tożsamy z odpisem uznaje się pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Rejestru, dokonany za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego  (https://ems.ms.gov.pl).

Ø  W przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną.

Ø  W przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.

c)     Aktualny statut lub inny akt regulujący status podmiotu:

Ø  Dokument przedkładany przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2-4 Ustawy, zawierać winien adnotację o jego przyjęciu przez organ rejestrowy (pieczęcie organu rejestrowego).

Ø  Alternatywnie, dokument powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie wraz z datą tego potwierdzenia przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i dodatkowo zawierać dopisek na ostatniej stronie dokumentu „Poświadczam aktualność i autentyczność dokumentu” z podpisem i pieczątką tej osoby. Osoby uprawnione niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Ø  W przypadku zadeklarowania w ofercie pobierania wpłat i opłat od adresatów zadania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, stosowna informacja o zakresie prowadzonej działalności odpłatnej winna znaleźć swoje potwierdzenie w statucie lub w innym akcie wewnętrznym, zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy.

d)    Ewentualne pełnomocnictwo:

W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

e)    Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

f)      Oświadczenie o zgodności składanej oferty z ofertą wygenerowaną przy wykorzystaniu generatora ofert.

g)     Oświadczenie o ubieganiu/nieubieganiu się z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w roku 2020 o środki finansowe w trybie „małych grantów”.

h)    Oświadczenie o Numerze Identyfikacji Podatkowej.

i)      Oświadczenie o numerze REGON.

j)      Oświadczenie o numerze rachunku bankowego.

 

6.    TERMIN SKŁADANIA OFERT

a)     Oferty należy składać od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia publikacji informacji o wyczerpaniu środków przeznaczonych na zlecenie niniejszych zadań publicznych.

b)    O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Punktu Kancelaryjnego Urzędu (nie decyduje data stempla pocztowego).

c)     Za datę faktycznego złożenia oferty przyjmuje się dzień, w którym oferta wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w formie papierowej, lub poprzez ePUAP, a nie dzień, w którym została ona zatwierdzona w generatorze ofert Witkac.

 

7.    MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w formie elektronicznej poprzez generator Witkac.pl jak i w formie papierowej:

Ø  w formie papierowej można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, kod pocztowy 61-714, w Punkcie Kancelaryjnym (na parterze), w zaklejonej
i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Departament Edukacji i Nauki”.

Ø  Alternatywnie, ofertę można złożyć poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą UMWW w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP

Ø  sekretariat Departamentu Edukacji i Nauki nie przyjmuje ofert.

 

8. SZANOWNI PAŃSTWO W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH INFORMUJEMY, ŻE:

 

1)         Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

2)         Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

a)       wyboru oferty, a także zawarcia i rozliczenia umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego
w trybie „małych grantów” w roku 2020, ;

b)       archiwizacji.

3)         Państwa dane osobowe przetwarzamy:

a)       w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której organizacja pozarządowa lub podmiot są stroną.

b)       w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4)         W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, listownie pod adresem: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl

5)         Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres  5 lat  licząc od roku następnego w którym rozstrzygnięto niniejszy otwarty konkurs ofert, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

6)         Złożenie oferty w celu realizacji zadania publicznego w trybie „małych grantów” jest dobrowolne, natomiast podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy lub podjęcia działań niezbędnych przed jej zawarciem.

7)         Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy dane są przetwarzane w związku wykonaniem umowy i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8)         Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

9)         Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)      Państwa dane osobowe będą udostępniane:

a)       podmiotom świadczącym usługi na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych;

b)       na stronie internetowej Urzędu;

c)       na stronie internetowej www.wielkopolskiewici.pl;

d)       w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie informacji ww. przedmiocie;

e)       na BIP.

11)      Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama