Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z...

Reklama
Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą
Nabór od 20.10.2020 do 13.11.2020 15:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 650 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą.
 • Odbiorcy zadania:

Opiekunki, psycholodzy, kierownicy, dyrektorzy oraz pozostałe osoby pracujące w placówkach publicznych oraz placówkach niepublicznych dofinasowanych z budżetu m.st. Warszawy w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, z terenu m.st. Warszawy.

 • Treść działań wraz z opisem:

Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą.  Tematyka zajęć powinna być dostosowane do potrzeb szkoleniowych danej grupy.

Zadanie polega na koordynowaniu działań związanych z prowadzeniem kursów e-learningowych, opracowaniu scenariusza, przygotowaniu materiałów szkoleniowych, produkcji kursu e-learningowego, implementacji kursu, umieszczeniu na platformie, udostępnieniu pracownikom placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 kursu, wsparciu technicznym oraz bieżącej ewaluacji kursów.  

Kurs powinien składać się z co najmniej trzech części o tematyce:  

- Rozwój małego dziecka  - wiedza o rozwoju małego dziecka w kontekście ochrony dziecka przed przemocą;

- Przemoc wobec małych dzieci – formy i rodzaje przemocy;

- Jak reagować na przemoc wobec dzieci

oraz cyklu webinariów przeznaczonych dla dziennych opiekunów umożliwiających  kontakt pomiędzy użytkownikami oraz możliwość dyskusji w czasie rzeczywistym.

 

Każdy z użytkowników powinien mieć indywidualny dostęp do platformy e-learningowej, aby można było śledzić na bieżąco postępy użytkowników. Kurs dla użytkownika powinien być udostępniony w określonym przedziale czasowym, a każda z części kursu powinna kończyć się podsumowaniem. 

 • Wskaźniki realizacji zadania:
 • liczba uczestników programu z podziałem na opiekunki, psychologów, kierowników, dyrektorów oraz pozostałe osoby;
 • % beneficjentów programu, którzy osiągnęli zakładane rezultaty;

 

Oferent w ramach oferty powinien przedstawić zakres realizacji powyższych wskaźników.

 

 • Dokumentacja realizacji zadania:
 • program i harmonogram działań;
 • dokument potwierdzający odbycie kursu przez uczestnika programu;

 

 • Szczegółowe warunki realizacji zadania:
 • posiadanie przez oferenta zdolności organizacyjnych, niezbędnych warunków oraz doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu, popartego  rekomendacjami,
 • zaangażowanie do wykonania zadania kompetentnej kadry posiadającej doświadczenie w realizacji oddziaływań o charakterze doradczym, eksperckim, superwizyjnym,
 • przedstawienie w ofercie imiennej listy ekspertów/doradców wraz z ich kwalifikacjami i doświadczeniem,
 • opisanie założeń oraz dołączenie ramowego programu szkoleń lub scenariusza programu,
 • dostosowanie tematyki programu, form pracy, narzędzi oraz czasu oddziaływań odpowiednio do potrzeb odbiorców,
 • program szkoleń powinien obejmować wszystkich pracowników mających w ramach swych obowiązków kontakt z dziećmi,
 • zaplanowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego, merytorycznie uzasadnionych,
 • określenie w ofercie dokumentacji, która będzie prowadzona w ramach realizowanego zadania,
 • określenie w ofercie sposobu ewaluacji wewnętrznej pozwalającej na ocenę jakości świadczonych usług w ramach programu,
 • przedstawienie do akceptacji projektów materiałów informacyjnych, które będą publikowane i rozpowszechniane w ramach realizowanego zadania,
 • określenie w ofercie zakładanych rezultatów realizacji zadania oraz wskaźników produktu w odniesieniu do grup docelowych,
 • po zakończeniu programu oczekuje się podsumowania jego przebiegu oraz przedstawienia  wyników ewaluacji.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama