Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 16.10.2020 do 05.11.2020 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16, tel. 17 875 44 72.
Łączny budżet 256,08 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r., polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

I. Rodzaj zadania i oczekiwane rezultaty
1. Zakres przedmiotowy powierzanych zadań:
1) zadanie nr 1 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, ul. Rynek 7, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki oraz soboty w godz. 8.00-12.00;
2) zadanie nr 2 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w budynku przy ul. Widokowej 1,od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00;
3) zadanie nr 3 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w budynku przy ul. Langiewicza 15, od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-15.30;
4) zadanie nr 4 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2020 r. punktu, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 16.00-20.00 oraz soboty w godz. 12.00-16.00.

2. W przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierzy się prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. W zadaniach określonych w pkt I.1.3 i I.1.4 ogłoszenia, organizacja pozarządowa może złożyć ofertę na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W sytuacji, gdy w otwartym konkursie ofert nie będzie miał zastosowania tryb wskazany w pkt I.2 ogłoszenia, oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

4. Oferty należy składać odrębnie na każde z zadań, o których mowa w pkt I.1 ogłoszenia.

5. W przypadku, gdy po zastosowaniu trybu określonego w pkt I .2 niniejszego ogłoszenia nie zostanie wyłoniona organizacja pozarządowa do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie prawo do zaproponowania realizacji zadania publicznego oferentowi:
1) który, złożył najlepiej ocenioną ofertę na inne z zadań określonych w pkt I. 1 i oferta ta nie została odrzucona przez Komisję Konkursową z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych oraz
2) którego oferta nie została wybrana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa do realizacji na zadanie, na które została złożona.

6. Oferent, któremu zostanie zaproponowana realizacja zadania publicznego w wyżej wskazany sposób otrzyma pisemną informację o możliwości realizacji zadania publicznego w zmieniony sposób. Oferent akceptuje przedstawioną przez Prezydenta Miasta Rzeszowa zmianę poprzez złożenie aktualizacji oferty realizacji zadania publicznego.

7. Oczekiwane rezultaty zadania
1) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz udzielanie nieodpłatnej mediacji, zgodnie z harmonogramem właściwym dla danego zadania, określonym w pkt. I.1 (z zastrzeżeniem pkt VI.20 ogłoszenia).
2) Zrealizowanie zadań z zakresu edukacji prawnej polegających na m.in.: opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami
1. Wysokość środków na każdy z punktów wynosi 64 020,00 zł.
2. Łączna wysokość środków na wszystkie zadania wskazane w pkt I.1. ogłoszenia wynosi 256 080,00 zł.
3. Ostateczna wysokość środków, o których mowa w pkt II.1 i II.2 ogłoszenia jest uzależniona od wysokości dotacji celowej przekazanej Miastu z budżetu Państwa i może ulec zmianie.
4. W 2019 r. na zadania polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2014 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Miasto Rzeszów poniosło koszty w wysokości 256 080,00 zł.
5. W 2020 r. na zadania polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2014 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Miasto Rzeszów poniosło koszty w wysokości 128 040,00 zł.

III. Podmiot uprawniony
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. O powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się Oferent, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) został wpisany na listę prowadzoną przez Wojewodę Podkarpackiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
2) prowadzi działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
4) posiada umowę zawartą z mediatorem;
5) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

  • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
  • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
    6) opracował i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. O powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się Oferent, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) został wpisany na listę prowadzoną przez Wojewodę Podkarpackiego w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
2) prowadzi działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
4) posiada umowę zawartą z mediatorem;
5) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

  • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
  • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
    6) opracował i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Termin i warunki składania ofert
1. Oferty należy składać osobiście:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);
2) w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16 pok. 5
albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od 16 października 2020 r.

2. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym mowa w pkt 1., nie będą brane po uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić pieczęć lub nazwę podmiotu składającego ofertę oraz numer zadania zgodny z pkt I.1 ogłoszenia i dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna” lub „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” – zgodnie z treścią składanej oferty.

Reklama