Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla opiekunów faktycznych

Reklama
Nabór od 16.10.2020 do 06.11.2020 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 7,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego:

„Przeprowadzenie od 1.12.2020 r. do 31.05.2023 r. w lokalu przy ul. Naczelnej 12 A w Krakowie warsztatów edukacyjnych dla opiekunów faktycznych z zakresu pielęgnacji, żywienia, higieny oraz udzielania pierwszej pomocy seniorom – uczestnikom Klubu Samopomocy – Specjalistycznego prowadzonego w ramach Projektu „W sile wieku 2” ”.

Komórka realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego określonego w § 1 wynosi 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 00/100), w tym:

1) w 2020 roku – 1 300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100);

2) w 2021 roku – 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100);

3) w 2022 roku – 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100);

4) w 2023 roku – 1 300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100).

Termin realizacji zadania:

Od 1.12.2020 r. do 31.05.2023 r.

Miejsce realizacji zadania:

Gmina Miejska Kraków, siedziba Klubu Samopomocy – Specjalistycznego prowadzonego w ramach Projektu „W sile wieku 2”, ul. Naczelna 12 A w Krakowie.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Dotychczas nie realizowano zadań tego samego rodzaju.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1) przeprowadzenia w okresie od 1.12.2020 r. do 31.05.2023 r. według harmonogramu ustalonego z Realizatorem (w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Klubu), warsztatów edukacyjnych dla opiekunów faktycznych w wymiarze:

a) w 2020 r. – średnio 10 godzin lekcyjnych (45 minut);

b) w 2021 r. – średnio 20 godzin lekcyjnych (45 minut);

c) w 2022 r. – średnio 20 godzin lekcyjnych (45 minut);

d) w 2023 r. – średnio 10 godzin lekcyjnych (45 minut).

2) Uczestnikami warsztatów będą opiekunowie faktyczni osób objętych wsparciem w ramach Klubu Samopomocy – Specjalistycznego, wskazani przez Realizatora zadania;

3) Warsztaty edukacyjne będą obejmowały zagadnienia z zakresu pielęgnacji, żywienia, higieny oraz udzielania pierwszej pomocy seniorom;

4) informowania, że zadanie jest realizowane na zlecenie Miasta Krakowa i finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z treścią aktualnych „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 -2020”. Informacja na ten temat wraz z logotypami powinna się znaleźć we wszystkich materiałach w szczególności promocyjnych, informacjach, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego o treści: „Zadanie publiczne realizowane na zlecenie Miasta Krakowa, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”.

5) Zleceniobiorca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu zajęć warsztatowych i przedstawienia go do akceptacji Kierownika Placówki w terminie min. 10 dni roboczych przed planowanym 1 spotkaniem warsztatowym, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zajęć organizowanych w roku 2020 harmonogram zostanie przekazany w terminie min. 5 dni roboczych przed planowanym 1 spotkaniem.

6) Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedkładania Kierownikowi Placówek list obecności opiekunów faktycznych uczestniczących w poszczególnych spotkaniach warsztatowych do 3 dni po każdym spotkaniu.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Zwiększenie wiedzy uczestniczących w warsztatach opiekunów faktycznych, w zakresie sprawowania opieki nad niesamodzielnymi osobami po 60-tym roku życia po przebytym udarze mózgu lub ze zdiagnozowanym zespołem otępiennym, w tym typu alzheimerowskiego, poprzez m.in.:

1) poszerzenie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

2) zwiększenie wiedzy na temat specyfiki przebiegu chorób otępiennych, organizacji opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi;

3) zwiększenie wiedzy na temat czynności związanych z opieką i pielęgnacją osób starszych, zasad prawidłowego żywienia seniorów i osób przewlekle chorych – produktów dozwolonych i zabronionych, stosowania diet;

4) edukację w zakresie zapobiegania odleżynom i innym powikłaniom u osób leżących, organizacji aktywności fizycznej osób starszych dostosowanej do ich możliwości deficytów wynikających z wieku i chorób;

5) motywowanie do wcielania w życie własnych pomysłów na wspólne spędzanie czasu z osobami starszymi i integrację międzypokoleniową.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1) Objęcie usługami wspomagającymi w formie warsztatów edukacyjnych wskazanych przez Realizatora zadania opiekunów faktycznych uczestników Klubu Samopomocy – Specjalistycznego prowadzonego w ramach projektu „W sile wieku 2”;

2) Zapewnienie uczestnictwa w warsztatach opiekunom faktycznym wskazanym przez Realizatora zadania;

3) Wzrost kompetencji społecznych osób objętych wsparciem zgodnie z celem zadania zleconego.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 6 listopada br. o godz. 12:00 Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, Dziennik Podawczy z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama