Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Kultura Wrażliwa”

Reklama
Nabór od 14.10.2020 do 05.11.2020 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kontakt w sprawie konkursu: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, Zespół ds. Wspierania Uczestnictwa w Kulturze, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Zacisze 5, 31-156 Kraków, tel.: 12 / 63 03 283, 63 03 404, 63 03 340, fax: 63 03 341.
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 r. pn. „Kultura Wrażliwa”.

Zarząd Województwa Małopolskiego, zgodnie z uchwałą nr 1435/20 z dnia 13 października2020 r., określił zasady zlecania zadań publicznych z budżetu Województwa Małopolskiego na działania znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami w Województwie Małopolskim.

Zlecenie zadania, polegającego na realizacji projektu pn. „Kultura Wrażliwa”, odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

a)     znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez dostosowanie do potrzeb tego typu publiczności i dostępie do dzieł literackich, teatralnych, filmowych oraz eksponatów, obiektów i zajęć warsztatowych;

b)    aktywizujące środowisko osób z niepełnosprawnościami i zwiększające ich udział w obiegu kulturalnym;

c)     utrwalające i zachowujące zasoby dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej, która umożliwia ich odbiór przez szerokie grono publiczności (w tym równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami);

d)    zachęcające do tworzenia dostępnych treści kultury;

e)     wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturowe Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne;

f)     edukujące z zakresu dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 15.09.2020 r., a kończyć nie później niż 31.12.2020 r.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Każda kolejna oferta złożona przez ten sam podmiot będzie traktowana jako oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie.

Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej Oferenta. Oferent nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW mogą złożyć ofertę wspólną, a ich prawa i obowiązki wynikające ze złożenia oferty wspólnej określa UoDPPioW.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 5% wszystkich kosztów zadania dla projektów. Udział wkładu własnego finansowego w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania nie może być niższy niż 1%.

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl.

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważnione wersję papierową oferty (tożsamą z wersją elektroniczną) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kultura Wrażliwa” do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego najpóźniej w terminie do 6 listopada 2020 roku, do godz. 16.00.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Każda kolejna oferta złożona przez ten sam podmiot będzie traktowana jako oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 10 000 złotych.

Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania – natomiast informację o wkładzie rzeczowym Oferenta należy wpisać w cz. IV pkt. 2 oferty. Poziom kosztów obsługi zadania publicznego nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wszystkich kosztów realizacji zadania publicznegoZe środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

"Kultura Wrażliwa"

Termin składania wniosków:

2020-11-05

O terminowym złożeniu wniosków decyduje data wpływu do Urzędu. W przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Terminy składania ofert w konkursie upływają:

  1. wersję  elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 5 listopada 2020 roku do godz. 16.00.
  2. wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji oferty, złożonej uprzednio w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych w terminie do 6 listopada 2020 roku należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po wyborze ofert.

Reklama