Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

„Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”

Reklama
Nabór od 19.10.2020 do 12.11.2020 16:00
Dzielnica Rembertów
Łączny budżet 900 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Rembertów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.

Opis zadania:

1.Adresaci zadania: Dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą oraz dzieci i młodzieży wraz z rodzicami/opiekunami sprawiające problemy wychowawcze, zagrożone demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem z obszarów o koncentracji problemów społecznych.

 

Grupa 1: dzieci i młodzież w wieku 7- 16 lat oraz ich rodzice/opiekunowie z osiedla Nowy Rembertów i osiedla Wygoda- Kawęczyn, minimum 25 dzieci.

Grupa 2: dzieci i młodzież w wieku 7- 16  lat oraz ich rodzice/opiekunowie z osiedla Stary Rembertów, minimum 20 dzieci.

 

2.Forma prowadzenia placówek

 Grupa 1 o której mowa, pkt 4.1 placówka wsparcia dziennego w formie łączonej: opiekuńcza z elementami pracy podwórkowej

 • Forma opiekuńcza  (koła zainteresowań, świetlice, kluby i ogniska wychowawcze), zapewniająca w szczególności:
 • opiekę, wychowanie i bezpieczeństwo,
 • pomoc w nauce,
 • organizację czasu wolnego,
 • zabawę i zajęcia sportowe,
 • rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 • pracę z rodziną i środowiskiem.
 • Forma pracy podwórkowej realizowana przez wychowawcę, zapewniająca                        

w szczególności:

 • aktywizację i organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • działania profilaktyczno-wychowawcze w formie zajęć animacyjnych,       

sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych,

 • doraźną pomoc w rozwiązywaniu trudności i problemów dzieci (szkolnych,   

rodzinnych, psychologicznych),

 • pracę z rodziną i środowiskiem,
 • działania socjoterapeutyczne

Grupa 2 o której mowa , pkt 4.1  placówka wsparcia dziennego w formie  pracy podwórkowej. Forma pracy podwórkowej realizowana przez wychowawcę, zapewniająca w szczególności:

 • aktywizację i organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • działania profilaktyczno-wychowawcze w formie zajęć animacyjnych,       

sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych,

 • doraźną pomoc w rozwiązywaniu trudności i problemów dzieci (szkolnych,   

rodzinnych, psychologicznych),

 • pracę z rodziną i środowiskiem,
 • działania socjoterapeutyczne.

3.Warunki realizacji zadania:

 

1.Placówki wsparcia dziennego należy prowadzić na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zgodnie ze wskazanymi obszarami.

2.W przypadku, gdy oferent prowadzi więcej niż jedną placówkę wsparcia dziennego, ofertę należy złożyć na każdą placówkę oddzielnie.  

3.Oferent może realizować zadanie dla jednej, dwóch  lub trzech grup , w składanej ofercie musi określić wybraną grupę odbiorców i miejsce realizacji.

4.Lokalizacja placówek powinna zapewniać możliwość swobodnego uczestnictwa
w zajęciach jak największej liczbie dzieci i młodzieży z obszarów kumulacji problemów społecznych.

5.Podmioty zobowiązane są do posiadania zezwolenia na prowadzenie placówki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6. Placówka musi spełniać standardy programowe funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy https://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/sites/warszawarodzinna.um.warszawa.pl/files/standardy_programowe_pwd.pdf; http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/standardy-pracy-rodowiskowej-kierowanej-do-dzieci-i-m-odzie-y ; http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/pomoc-rodzinom-zagro-onym-wykluczeniem/plac-wki-wsparcia-zewn :

 

 1. podczas roku szkolnego, w okresie prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkołach co najmniej 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie,
 2. w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych co najmniej 3 dni
  w tygodniu od 4 do 6 godzin dziennie,
 3. w okresie wakacji dopuszcza się przerwę w prowadzeniu placówki, w wymiarze do jednego miesiąca – informację należy uwzględnić w ofercie,
 4. dodatkowo konieczna jest współpraca z rodziną szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami kultury i innymi instytucjami świadczącymi pomoc rodzinie.

7.W ofercie należy wskazać szczegółową informację o funkcjonowaniu placówki – dla każdego roku kalendarzowego oddzielnie, tj. godziny otwarcia, ramowy plan zajęć, harmonogram i kosztorys.

8. W ofercie należy uwzględnić opis placówki – liczbę, rodzaj i wielkość pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadania.

9. W placówce pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci, przy czym w każdej placówce podczas jej działań są obecne co najmniej 2 osoby dorosłe.

10. Należy określić liczbę dzieci, która może jednocześnie brać udział w przebywać w placówce uwzględniając możliwość bezpiecznego i komfortowego prowadzenia zajęć, tj. możliwości lokalowe i wychowawcze oferenta.

11. Preferowaną formą zatrudnienia kierownika i wychowawców placówki jest umowa
o pracę. W przypadku zatrudniania realizatora zadania na podstawie umowy zlecenia, wysokość wynagrodzenia powinna odpowiadać wysokości wynagrodzenia na umowę o pracę. Informację o formie zatrudnienia należy zawrzeć w ofercie. Możliwa jest współpraca z wolontariuszami. Wynagrodzenie powinno być przeliczane na godzinę zegarową. Etat wychowawcy to 40 godzin tygodniowo, a godzina pracy wynosi 60 minut; około 2/3 pracy wychowawcy powinno stanowić pracę z dziećmi i młodzieżą, pozostały czas pracy powinien być poświęcany na pracy z rodziną, przygotowywanie dokumentacji do zajęć, kontakty z instytucjami pracującymi z rodzinami podopiecznych; powinna być prowadzona dokumentacja czasu pracy z wyszczególnieniem czasu pracy z dziećmi i pozostałego czasu pracy.

12. W przypadku, gdy kierownik pełni także funkcję wychowawcy należy precyzyjnie określić wymiar godzin pracy/etatu w ramach każdej z tych funkcji.

13. Organizacja ma obowiązek rejestracji w Bazie Monitorującej i systematyczne uzupełnianie danych.

14. Przed podpisaniem umowy podmiot prowadzący placówkę jest zobowiązany do przedstawienia porozumienia o współpracy z:

 1. min. jedną szkołą na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
 2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów,
 3. instytucjami kultury
 4. innymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

15.Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania i opisać
w ofercie:

 1. tryb naboru uczestników oraz określenie liczby adresatów, którzy będą korzystać z placówki wsparcia dziennego w poszczególnych latach realizacji zadania, przy czym każde dziecko liczone jest jeden raz w danym roku,
 2. zasady i sposób rekrutacji adresatów zadania. Zasady powinny uwzględniać współpracę z jednostkami pomocy społecznej, jednostkami oświaty i innymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy dziecku i rodzinie,
 3. należy uwzględnić propozycję działań naprawczych w przypadku zmniejszającej się frekwencji. Oferent zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań zapewniających frekwencję dzieci i młodzieży w placówce na zadeklarowanym poziomie.

16.Placówka musi dysponować kadrą posiadającą potwierdzone dokumentami kwalifikacje, wymagane ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób będących wykonawcami zadania należy przedstawić w dniu podpisania umowy).

17.Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny.

18.W kosztorysie oferty należy uwzględnić przygotowanie zewnętrznej tablicy informującej o godzinach otwarcia placówki oraz finansowaniu zadania ze środków m.st. Warszawy (w przypadku jeśli organizacja posiada taką tablicę nie jest to konieczne).

19.Kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów.

20.Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość korzystania z dożywiania (jeden posiłek dziennie) opartego na zasadach zdrowego żywienia.

21.Podmiot jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji realizacji zadania publicznego, a w szczególności:

 1. dysponować pisemną zgodą rodziców lub opiekunów na uczestnictwo dziecka
  w zajęciach,
 2. prowadzić listę obecności adresatów w ujęciu dziennym,
 3. prowadzić harmonogram działań w ujęciu tygodniowym,
 4. prowadzić dokumentację pracy z dzieckiem i rodziną/opiekunem,
 5. prowadzić dokumentację o współpracy z instytucjami/placówkami działającymi na rzecz wsparcia rodziny,
 6. posiadać dzienniki zajęć z systematycznie prowadzoną listą obecności realizatorów zadania, harmonogram pracy poszczególnych osób, w przypadku umów zlecenia - ewidencję godzin pracy, dokumentację potwierdzającą poniesione wydatki,

22.Jeżeli w półrocznym rozliczeniu kontrolnym liczba dzieci korzystających z placówki wsparcia dziennego będzie niższa więcej niż o 50% liczby miejsc określonych w umowie, podmiot prowadzący placówkę zobowiązuje się proporcjonalnie dokonać zwrotu części dotacji.

23.Oferent powinien określić w ofercie w jaki sposób zamierza osiągnąć założone cele.

24.Oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionego konta księgowego dedykowanego do realizowanego zadania.

25. Oferent przy realizacji działań powinien uwzględnić bezpieczeństwo realizatorów           i beneficjentów w kontekście pandemii COVID-19.”

26.Warunkiem podpisania umowy będzie dostarczenie następujących dokumentów:

 1. regulamin organizacyjny placówki,
 2. kopię zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny               i systemie pieczy zastępczej,
 3. harmonogram realizacji zadania wraz z planem zajęć dla poszczególnych okresów realizacji zadania, tj. należy dokładnie określić dni i godziny pracy placówki, terminy prowadzenia poszczególnych zajęć oraz godziny pracy osób stanowiących kadrę,
 4. aktualne zaświadczenie o niekaralności każdego pracownika placówki.

4.Dokumentacja.  

Podmiot jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji realizacji zadania publicznego:

- dokumentowania  czasu pracy placówki oraz wszystkich pracowników bez względu na przyjętą formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia, samozatrudnienie),  

- dokumentowania pracy merytorycznej (np. dzienniki zajęć, karty zapisu dzieci                          i młodzieży, karty diagnostyczne i dotyczące spraw podopiecznych, dokumenty dotyczące współpracy z rodzinami i instytucjami),

- posiadania zgód rodziców/opiekunów na uczęszczanie dzieci i młodzieży do placówki      i udział w zajęciach,

- odnośnie dokumentów związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem                                  i przekazywaniem danych osobowych, organizacja jest zobowiązana do odbioru stosownych oświadczeń od osób, których dane dotyczą , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. zwany dalej RODO) oraz wydawanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych,

- ewaluacji programu,

- rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka, sposób jej prowadzenia określa regulamin organizacyjny placówki, który podmiot musi dostarczyć zleceniodawcy przed podpisaniem umowy wraz z kopią zezwolenia na prowadzenie placówki wydanego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 Uwaga:
 

 • Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 152), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na  Tle  Seksualnym z  dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i  poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:
 1. widnieją w Rejestrze lub;
 2. nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
 3. co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama