Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Prowadzenie w ośrodków wsparcia – klubów samopomocy przeznaczonych dla osób starszych

Reklama
Nabór od 14.10.2020 do 05.11.2020 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia
Łączny budżet 1,881 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych w zakresie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego:

Przedmiotem zadania jest prowadzenie w lokalach Podmiotów od 01.12.2020 r. do 30.11.2023 r. ośrodków wsparcia – klubów samopomocy przeznaczonych dla osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w tym:
prowadzenie od 01.12.2020 r. do 30.11.2023 r. na terenie Dzielnicy XVIII ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 45 osób starszych;
prowadzenie od 01.12.2020 r. do 30.11.2023 r. na terenie Dzielnicy VIII ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 30 osób starszych;
prowadzenie od 01.12.2020 r. do 30.11.2023 r. na terenie Dzielnicy I ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 20 osób starszych.

Komórka realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań publicznych wynosi łącznie:
1 881 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), w tym:
w 2020 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań łącznie wynosi: 52 250,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100);

 • dla ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 45 osób starszych na terenie Dzielnicy XVIII - 24 750,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100);
 • dla ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 30 osób starszych na terenie Dzielnicy VIII – 16 500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100);
 • dla ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 20 osób starszych na terenie Dzielnicy I – 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy zł 00/100);
  w 2021 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań łącznie wynosi: 627 000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100);
 • dla ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 45 osób starszych na terenie Dzielnicy XVIII – 297 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);
 • dla ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 30 osób starszych na terenie Dzielnicy VIII – 198 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100);
 • dla ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 20 osób starszych na terenie Dzielnicy I – 132 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące zł 00/100);
  w 2022 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań łącznie wynosi: 627 000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100);
 • dla ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 45 osób starszych na terenie Dzielnicy XVIII – 297 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);
 • dla ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 30 osób starszych na terenie Dzielnicy VIII – 198 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100);
 • dla ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 20 osób starszych na terenie Dzielnicy I – 132 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące zł 00/100);
  w 2023 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań łącznie wynosi: 574 750,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100);
 • dla ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 45 osób starszych na terenie Dzielnicy XVIII – 272 250,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100);
 • dla ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 30 osób starszych na terenie Dzielnicy VIII – 181 500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100);
 • dla ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 20 osób starszych na terenie Dzielnicy I – 121 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy zł 00/100);

Wysokość dotacji w latach 2020-2023 za pobyt jednego uczestnika ośrodka wsparcia – klubu samopomocy wynosi 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie.

Termin realizacji zadania:

Od 01.12.2020 r. do 30.11.2023 r.

Miejsce realizacji zadania:

Lokale położone na terenie Gminy Miejskiej Kraków w Dzielnicy I, VIII oraz XVIII, do których oferent / oferenci będą posiadali tytuł prawny.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w latach poprzednich przeznaczyła na realizację zadania tego samego typu tj. prowadzenia ośrodków wsparcia – klubów samopomocy dla osób starszych przez podmioty niepubliczne środki finansowe w wysokości 1 096 921,35 zł w roku 2018 oraz w wysokości 831 999,91 zł w roku 2019.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

 1. Podtrzymywanie kondycji fizycznej uczestników.
 2. Wzmocnienie aktywności życiowej i samodzielności osób objętych pomocą.
 3. Edukacja w zakresie relacji międzyludzkich.
 4. Umożliwienie wcielania w życie własnych pomysłów na spędzanie czasu.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 1. Objęcie usługami i wsparciem o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2) wszystkich uczestników;
 2. Zapewnienie uczestnictwa w życiu społecznym wszystkim uczestnikom.
 3. Wzrost kompetencji społecznych osób objętych pomocą.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.
2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 5 listopada o godz. 9:00 Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, Dziennik Podawczy z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama