Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się

Reklama
Nabór od 12.10.2020 do 04.11.2020 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Dział Pomocy Dzieciom
Łączny budżet 269,5 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w okresie od 1.12.2020 r. do 31.10.2023 r. zadania publicznego w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania:

„Prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej”

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Dział Pomocy Dzieciom.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 269 500,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym:

1. w 2020 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania łącznie wynosi: 7 700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100):

1) dla mieszkania chronionego treningowego na os. Kolorowym dla 4 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na postawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej – 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100);

2) dla mieszkania chronionego treningowego przy ul. Zygmunta Augusta dla 7 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na postawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej – 4 900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100).

2. w 2021 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania łącznie wynosi: 92 400,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych 00/100):

1) dla mieszkania chronionego treningowego na os. Kolorowym dla 4 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na postawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej – 33 600,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych 00/100);

2) dla mieszkania chronionego treningowego przy ul. Zygmunta Augusta dla 7 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na postawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej – 58 800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych 00/100).

3. w 2022 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania łącznie wynosi: 92 400,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych 00/100):

1) dla mieszkania chronionego treningowego na os. Kolorowym dla 4 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na postawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej – 33 600,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych 00/100);

2) dla mieszkania chronionego treningowego przy ul. Zygmunta Augusta dla 7 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na postawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej – 58 800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych 00/100).

4. w 2023 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania łącznie wynosi: 77 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100):

1) dla mieszkania chronionego treningowego na os. Kolorowym dla 4 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na postawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej – 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100);

2) dla mieszkania chronionego treningowego przy ul. Zygmunta Augusta dla 7 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na postawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej – 49 000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 grudnia 2020 r. do 31 października 2023 r.

Miejsce realizacji zadania:

1) Gmina Miejska Kraków, mieszkanie na os. Kolorowym.

2) Gmina Miejska Kraków, mieszkanie przy ul. Zygmunta Augusta.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Na realizację zadań publicznych polegających na prowadzeniu w lokalach Gminy Miejskiej Kraków mieszkań chronionych dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej. Gmina Miejska Kraków przekazała na realizację zadania 83 160,00 zł w roku 2019 oraz 76 230,00 zł w roku 2020 r.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Realizacja zadania publicznego obejmuje prowadzenie od 12.2020 r. do 31.10.2023 r. mieszkania chronionego treningowego dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej:

1) mieszkania chronionego treningowego na os. Kolorowym dla 4 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na postawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej;

2) mieszkania chronionego treningowego przy ul. Zygmunta Augusta dla 7 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na postawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Zapewnienie usług bytowych oraz nauki, rozwijania lub utrwalania samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym treningowym dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej;

2. Objęcie pracą socjalną wszystkich mieszkańców;

3. Objęcie wszystkich skierowanych mieszkańców usługami o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 r. poz. 822).

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 4.11.2020 r. o godz. 9:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/ Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, Dziennik Podawczy z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone
po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

7. Oferta powinna zawierać tytuł zadania oraz wskazywać, którego mieszkania chronionego dotyczy np.:

„Prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej: zadanie nr 1 mieszkanie chronione treningowe na os. Kolorowym dla 4 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na postawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej ”

Na prowadzenie każdej z placówek należy złożyć osobną ofertę.

Reklama