Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20

Reklama
Nabór od 13.10.2020 do 05.11.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15.00 w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków w pok. nr 20 lub pod numerem tel. 12/616-78-03 lub 12/616-78-11 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania, w pokoju nr 21 lub pod numerem tel. 12/616-52-71 lub 12/616-78-23 w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 -32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego: Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 1 000 000,00 zł (500 000,00 zł na rok 2021 i 500 000,00 zł na rok 2022)

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku

Miejsce realizacji zadania:

następujące pomieszczenia o łącznej powierzchni 172,49 m2 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, ul. Reymonta 20:

 1. pomieszczenie Nr 1w038 o powierzchni 35,39 m2,
 2. pomieszczenie Nr 1w039 o powierzchni 34,04 m2,
 3. pomieszczenie Nr 1w040 o powierzchni 103,06 m2

położone na I piętrze trybuny wschodniej Stadionu, wyposażone w meble biurowe, sprzęt komputerowy i router.

Ponadto w ramach umowy najmu Oferent/Oferenci będzie/będą mieli prawo do korzystania z pomieszczenia nr 1w014 o powierzchni ok. 200,00 m2 dostępnego w dni parzyste każdego miesiąca w godz. od 7.30 do 21.00 oraz pomieszczeń sanitarnych na I piętrze.

Koszty miesięcznych opłat za użytkowanie udostępnionych na czas realizacji zadania pomieszczeń oraz koszty zużycia mediów, będą ponoszone przez Oferenta/Oferentów zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • czynsz: 6,89 zł brutto za m2 (w tym 23% VAT),
 • koszty eksploatacyjne: 40,59 zł brutto za m2 (w tym 23% VAT) obejmujące opłatę za dostawę energii elektrycznej, dostawę wody i odprowadzenia ścieków, dostawę ciepła, ochronę obiektu, dostęp do Internetu i koszty utrzymania części wspólnych: sprzątanie pomieszczeń sanitarnych, korytarzy i klatki schodowej oraz otoczenia obiektu, sprzątanie otoczenia obiektu, odśnieżanie, prawo korzystania z pomieszczeń sanitarnych oraz ich wyposażenie w środki higieny i środki czystości,
 • miejsce parkingowe przy Stadionie: 123,00 zł (w tym 23% VAT).

Wysokość wykazanych opłat może ulec zmianie w trakcie realizacji zadania publicznego. Oferent (-ci) sporządzając zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego powinien/powinni w nim uwzględnić możliwość wzrostu stawek czynszu i mediów.

Opłaty miesięczne nie obejmują:

 • usługi sprzątania w pomieszczeniach, w których realizowane będzie zadanie publiczne
 • pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20,
 • kosztów obsługi informatycznej,
 • podatku od nieruchomości naliczanego za okres korzystania z udostępnionych pomieszczeń.

Oferent/Oferenci powinien/powinni zaplanować te wydatki w kalkulacji realizacji zadania publicznego.

Przedstawiciele Oferenta/Oferentów może/mogą obejrzeć przeznaczone na realizację zadania publicznego pomieszczenia wraz z wyposażeniem wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu pod numerem telefonu: 518-015-744.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:
Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2019 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 790 231,44 zł.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Podczas realizacji zadania publicznego oferent/ci musi/szą uwzględniać wprowadzony w okresie od dnia 20 marca br. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii i wynikające z tego faktu ograniczenia i obostrzenia.

Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20 powinno być otwarte co najmniej 5 dni w tygodniu i przynajmniej 6 godzin dziennie. Centrum ma być prowadzone we wskazanych w ogłoszeniu pomieszczeniach, wyposażonych w meble biurowe i sprzęt komputerowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Oferent/Oferenci zobowiązany jest/zobowiązani są do załączenia do oferty projektu Regulaminu funkcjonowania Centrum Obywatelskiego – ul. Reymonta 20 wraz z zasadami nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń Centrum, z uwzględnieniem m.in. zakazu prowadzenia: agitacji politycznej, działalności formacji religijnych oraz działalności komercyjnej.

Centrum Obywatelskie powinno realizować następujące cele:

1. zwiększanie skuteczności organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w realizacji ich misji:

1.1. wzrost kompetencji potrzebnych do prowadzenia organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej wśród osób zaangażowanych w ich działania (np.: w zakresie prawa, przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania, finansów, fundraisingu, księgowości, wykorzystywania w codziennej pracy ngo ogólnodostępnych narzędzi, metod i aplikacji tele-informatycznych);

1.2. wzmocnienie współpracy i komunikacji wewnątrz sektora obywatelskiego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych) zmierzające do np. tworzenia partnerstw, dzielenia się zasobami, wymiany doświadczeń, wspólnej realizacji działań, koordynacji działań, wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach ważnych dla Krakowa;

1.3. rozwijanie kultury współpracy, usprawnianie komunikacji oraz wdrażanie nowych kierunków i narzędzi współpracy między przedstawicielami różnych sektorów;

1.4. ułatwianie dostępu do różnorodnych zasobów niezbędnych do prowadzenia organizacji pozarządowej (w szczególności młodej) lub grupy nieformalnej (np. infrastruktura/lokal, kontakty, promocja wydarzeń, “know-how” dotyczące logistyki, współpracy lokalnej, zagadnień branżowych, pośrednictwo wolontariatu).

1.5. Prowadzenie systematycznego (raz na kwartał) badania potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie działań edukacyjnych, zakończonego sporządzeniem Raportu.

2. wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkańców Krakowa:

2.1. podniesienie skuteczności i skali oddziaływania liderów społecznych/aktywistów poprzez rozwój ich kompetencji;

2.2. wzmocnienie potencjału istniejących lub tworzących się inicjatyw społecznych mieszkańców Krakowa poprzez wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne;

2.3. zwiększanie dostępu mieszkańców Krakowa do zasobów wspierających podejmowanie aktywności społecznej i obywatelskiej (m.in. infrastruktura/lokal, kontakty, informacje o możliwych formach aktywności).

poprzez:

 1. działania edukacyjne, w tym także w formie on-line, m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty, grupy wymiany doświadczeń, wizyty studyjne, spotkania z ekspertami, spotkania tematyczne, spotkania branżowe, uczestnictwo w procesie konsultacji rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, popularyzacja standardów realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków określonych w obowiązującym w Krakowie Wieloletnim Programie Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi;
 2. działania wspierające, w tym także w formie on-line, m.in. doradztwo, mentoring, coaching, przygotowanie i wdrażanie zmian w organizacji np. planów rozwoju, planów naprawczych, wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych zasobów przez organizacje i grupy nieformalne (m.in. inwentaryzacja i stworzenie bazy zasobów będących w posiadaniu krakowskich organizacji pozarządowych możliwych do udostępniania innym krakowskim organizacjom pozarządowym w związku z realizowanymi zadaniami na rzecz mieszkańców Krakowa);
 3. animacja współpracy, sieciowanie i budowanie partnerstw między mieszkańcami/ grupami nieformalnymi/organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym, biznesem, nauką m.in. spotkania, konferencje, grupy robocze, networking, wymiana zasobów (m.in. poprzez przeprowadzenie badania ankietowego w środowisku trzeciego sektora w zakresie potrzeb i oczekiwań związanych z udzielaniem przez Miasto ewentualnych pożyczek dla organizacji pozarządowych).
 4. animacja lokalnej aktywności mieszkańców/grup nieformalnych/organizacji pozarządowych m.in. spotkania, grupy wymiany doświadczeń, wsparcie lub wspólna realizacja inicjatywy lokalnej w oparciu o ustawę, działania motywacyjne i inspiracyjne;
 5. działania informacyjno-promocyjne, w tym prowadzenie strony internetowej Centrum Obywatelskiego – ul. Reymonta 20 pod adresem: http://co.krakow.pl/ poprzez: promocję postaw obywatelskich, wolontariatu, budowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, kampanie informacyjno – promocyjne; tworzenie baz danych np. baza źródeł finansowania, baza publikacji (linków) kalendarz wydarzeń realizowanych w Krakowie przez NGO/ grup nieformalnych/ mieszkańców, newsletter, mapowanie organizacji pozarządowych działających na terenie danej dzielnicy Krakowa, popularyzację form współpracy Urzędu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi (programy współpracy, Komisje Dialogu Obywatelskiego, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada Krakowskich Seniorów, Rada ds. Równego Traktowania, Rada ds. Bezdomności);
 6. pośrednictwo wolontariatu m.in. tworzenie bazy ofert i wolontariuszy, pośredniczenie w kontaktach między organizacją pozarządową a wolontariuszami, organizacja szkoleń dla opiekunów wolontariuszy i dla samych wolontariuszy w zakresie uświadamiania ich praw i obowiązków w świetle obowiązujących przepisów prawa;
 7. udostępnianie i wynajem powierzchni (np. sale, przestrzeń biurowa i coworkingowa do pracy biurowej oraz prowadzenia działalności, inkubator NGOs;

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 403/2020 z dnia 17 lutego 2020r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresemhttps://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lubwww.nawikus.krakow.ploraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 5 listopada 2020 roku o godz. 1500. Wygenerowane przez system NAWIKUS oferty (wraz z załącznikami) w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferentów kopertach – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta należy:
 • wrzucić do urny w holu na parterze siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków

lub

 • wysłać pocztą lub kurierem wyłącznie na wskazany powyżej adres.
 1. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
Reklama