Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa zachodniopomorskiego
Nabór od 13.10.2020 do 26.10.2020 14:00
Wydział Współpracy Społecznej
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 10 tys. PLN

 

Informacja o możliwości  składania ofert w trybie art. 19a

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.)  na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa zachodniopomorskiego

 

Dział I Rodzaj zadania

Realizacja zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa zachodniopomorskiego.  

 

Dział II

Planowane środki na realizację ww. zadań to 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) według stanu na dzień ogłoszonego naboru.

 

Dział III

Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji to organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) – realizujące zadania statutowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020).

 

Dział IV

Wymagania w zakresie składanych ofert:

Aby oferta mogła być rozpatrzona w trybie małego grantu musi spełniać następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł;

2) zadanie publiczne musi być zrealizowane najpóźniej do 11 grudnia 2020 r.

3) jedna organizacja (podmiot) w danym roku nie może otrzymać więcej niż 20.000 złotych  w uproszczonym trybie (tryb poza konkursowy),

4) wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego) w omawianym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 tej ustawy,

5) zadanie przedstawione do realizacji musi mieć charakter regionalny, w ramach  grantu obszar objęty zasięgiem to województwo zachodniopomorskie.

6)Szczegółowe wytyczne w ramach realizacji zadania zawiera załącznik nr 1 do informacji
o  naborze.

 

Dział V

Składanie ofert:

1) Wszystkie oferty składane są do Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora witkac.pl

2) Każda oferta złożona w generatorze otrzymuje swój numer indentyfikacyjny tzw. sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną złożoną w generatorze.

3) Podmiot składający ofertę przez generator zobowiązany jest do złożenia w formie załącznika do oferty „potwierdzenia złożenia oferty” w postaci skanu stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszonego naboru.

4) „Potwierdzenie złożenia oferty”, wymaga podpisania zgodnie ze sposobem reprezentacji  w zakresie oświadczenia woli podmiotu i składane jest w generatorze w postaci skanu.

5) O złożeniu oferty do Urzędu decyduje data złożenia oferty w generatorze wraz z potwierdzeniem jej złożenia.

6) Oferty składane poza generatorem lub złożone bez „potwierdzenia ich złożenia” nie będą podlegały rozpatrzeniu.

7) Załączniki do oferty składane są wyłącznie w formie skanu tj. przed złożeniem oferty w generatorze należy załączyć załączniki do oferty i następnie złożyć ofertę.

Dział VI

Nabór oferty prowadzony jest w trybie ciągłym do czasu wyczerpania środków przeznaczonych
na  ich realizację o których mowa w Dziale II, nie dłużej jednak niż do  20 października 2020 r.

 

Dział VII

Szczegółowych informacji w zakresie ogłoszonego naboru udziela Wydział Współpracy Społecznej, Biuro ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, Maria Szumiłowicz,

tel. 91 31 14 919 (mszumilowicz@wzp.pl), Jagoda Ziomka Tel. 91 31 14 913 ( jziomka@wzp.pl).

 

Wymagane załączniki do oferty:

a) Załącznik nr 1 – potwierdzenie złożenia oferty (skan) - załącznik obligatoryjny,

b) Załącznik nr 2 - W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta (skan) – załącznik.2

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama