Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkus RPOWK-P: Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne - małe projekty

Reklama
Nabór od 30.09.2020 do 29.01.2021 13:30
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.
Łączny budżet 2,053 mln PLN
Do 92% dofinansowania
Dotacje od 100 tys. PLN
Niepełnosprawni
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Nabór dedykowany jest projektom małym o wartości dofinansowania nieprzekraczającej 100 000 euro.

Komunikat z dnia 16października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursunr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20. W odpowiedzi na prośby podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie w konkursie nr PRKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na lata 2014-2020informuje, że Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko -Pomorskiego Nr 41/1709/20 z dnia 15 października2020 r. wydłuża termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ww. konkursie z 30 października 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 września 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 29 stycznia 2021 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30, w piątki od 8:00 do 13:30.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą lub partnerem musi być podmiot ekonomii społecznej.

W przypadku gdy liderem jest podmiot ekonomii społecznej to partnerem/mi może być:

jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną;

podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) posiadające osobowość prawną;

podmioty ekonomii społecznej.

W przypadku gdy partnerem jest podmiot ekonomii społecznej to liderem oraz (jeżeli dotyczy) innymi partnerami mogą być:

jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną;

podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) posiadające osobowość prawną;

podmioty ekonomii społecznej.

Wniosek o dofinansowanie projektu nie może być złożony przez podmiot, co do którego ogłoszono upadłość lub znajdujący się w stanie likwidacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:

a. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,

b. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,

c. Program Aktywności Lokalnej i/lub,

d. inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;

z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej i/lub zdrowotnej.

2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:

a. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

b. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ) .

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 92%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł i maksymalna wartość dofinansowania nie przekracza 100 000 euro. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:

2.053.369,56 zł

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych pod nr tel. 56 621 82 68 w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

(pozostałe numery telefonów dla lokalnych punktów informacyjnych wskazano w Regulaminie konkursu)

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 65
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Reklama