Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Powierzenie realizacji zadania wyłonionego w głosowaniu w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego...

Reklama
Powierzenie realizacji zadania wyłonionego w głosowaniu w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn. "Dni Wielkowiślanina"- Impreza plenerowa dla mieszkańców sołectwa Wisła Wielka, powiatu pszczyńskiego oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego
Nabór od 05.10.2020 do 28.10.2020 23:59
Departament Promocji
Łączny budżet 215,98 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 215,98 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Promocji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania wyłonionego w głosowaniu w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn. "Dni Wielkowiślanina"- Impreza plenerowa dla mieszkańców sołectwa Wisła Wielka, powiatu pszczyńskiego oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Nazwa konkursu

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania wyłonionego w głosowaniu w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn. "Dni Wielkowiślanina"- Impreza plenerowa dla mieszkańców sołectwa Wisła Wielka, powiatu pszczyńskiego oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Cel konkursu

Celem zadania jest promocja lokalnych elementów kultury i produktów regionalnych, integracja i aktywizacja społeczności lokalnych, kultywowanie tradycji i budowanie tożsamości regionalnej, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, ich aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym oraz promocja atrakcyjności województwa śląskiego.

Zadanie skierowane jest do mieszkańców województwa śląskiego w tym sołectwa Wisła Wielka, powiatu pszczyńskiego oraz bieruńsko-lędzińskiego.

Wydarzenie należy przeprowadzić w na Boisku LKS przy ul. Mlecznej 12, 43-243 Wisła Wielka.

Zadanie musi zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi w terminie realizacji zadania przepisami prawnymi, obostrzeniami oraz wytycznymi dot. wprowadzonego na terenie kraju stanu epidemii.

Podmioty uprawnione

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

Oferty w formie elektronicznej należy składać w terminie do 28 października 2020r. Termin dostarczenia wersji papierowych do 30 października 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  26 listopada 2020r.

Oferty muszą być składane w formie elektronicznej przy użyciu elektronicznego generatora wniosków[1], jak i papierowej (zamiast formy papierowej dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, ale data wpływu oferty (również za pośrednictwem operatora pocztowego) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy  ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7)  lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (adresy elektronicznych skrzynek podawczych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.slaskie.pl/). W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

 

[1] Elektroniczny generator wniosków – należy przez to rozumieć oprogramowanie do obsługi otwartych konkursów ofert i dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej „WITKAC” (www.witkac.pl).

Zadania przewidziane do finansowania/dofinansowania

Zadanie polega na:

Zorganizowaniu dwudniowego wydarzenia plenerowego dla mieszkańców województwa śląskiego w tym sołectwa Wisła Wielka, powiatu pszczyńskiego oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

 

Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2020 r. (2 dni)

Miejsce: Boisko LKS przy ul. Mlecznej 12 w Wiśle Wielkiej

 

Na zadanie składa się:

a) organizacja występów/koncertów co najmniej 6 artystów/wykonawców podczas 2 dni wydarzenia – tj. co najmniej 3 każdego dnia wydarzenia (tj. kabaret, DJ, gwiazda muzyczna, co najmniej 3 zespoły muzyczne prezentujące kulturę regionalną),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

b) zapewnienie zadaszonej sceny (o wymiarach co najmniej 5 m x 6 m x 5 m), nagłośnienia, oświetlenia, obsługi technicznej podczas 2 dni wydarzenia,

c) zapewnienie bezpłatnych atrakcji dla dzieci wraz z obsługą podczas 2 dni wydarzenia tj. duża zjeżdżalnia dmuchana, zamek dmuchany, mały zamek dmuchany, malowanie twarzy profesjonalnymi antyalergicznymi farbami, karuzela dla dzieci, tor przeszkód dla młodzieży i dzieci starszych, zapewnienie maszyny do waty cukrowej (wata wydawana bezpłatnie bez limitu) wraz z obsługą, zapewnienie maszyny do popcornu (popcorn wydawany bezpłatnie bez limitu) wraz z obsługą,

d) zapewnienie bezpłatnych atrakcji dla dzieci przez 1 wybrany dzień wydarzenia wraz z obsługą tj. balonowe zoo, ogromne bańki mydlane, gry i zabawy sportowe, stanowisko z kolorowymi warkoczykami, warsztaty kreatywne,

e) zapewnienie wystawy „Mini zoo” wraz z obsługą podczas 2 dni wydarzenia,

f) zapewnienie 60 zestawów ław/stołów podczas 2 dni wydarzenia,

g) zabezpieczenie wydarzenia w tym ochrona, sanitariaty, parkingi, pomoc medyczna, ubezpieczenie podczas 2 dni wydarzenia przy założeniu udziału min. 1000 osób zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

h) uwzględnienie infrastruktury dedykowanej osobom niepełnosprawnym podczas 2 dni wydarzenia,

i) promocja wydarzenia (np. posty sponsorowane w social mediach, plakaty, media lokalne),

j) zapewnienie co najmniej 6 wystawców produktów regionalnych z województwa śląskiego (wraz ze zwrotem kosztów za przygotowane produkty, które będą wydawane bezpłatnie uczestnikom wydarzenia) w każdym dniu wydarzenia,

k) najem 6 drewnianych domków wystawowych/handlowych dla wystawców produktów regionalnych z województwa śląskiego podczas 2 dni wydarzenia,

l) zapewnienie konferansjera podczas 2 dni wydarzenia.

 

Wejście na wydarzenie bezpłatne dla wszystkich uczestników.

 

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany jest w szczególności do uwzględnienia

obligatoryjnych rezultatów:

a) organizacji i przeprowadzenia dwudniowego wydarzenia plenerowego,

b) organizacji występów/koncertów co najmniej 6 artystów/wykonawców podczas 2 dni wydarzenia,

c) zapewnienie co najmniej 6 wystawców produktów regionalnych z województwa śląskiego w każdym dniu wydarzenia.

 

Na Oferencie zadania spoczywa obowiązek dochowania wszystkich wymogów prawnych przy realizacji zadania, w tym w szczególności dotyczących ogłoszenia epidemii na terenie kraju, organizacji imprez masowych, jak również pozyskania wszelkich ubezpieczeń, pozwoleń i zgód właścicieli/zarządców terenu oraz tantiem autorskich i innych. Oferent w całości odpowiada za prawidłową realizację zadania.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 215 980,00 zł brutto.

 

Kryteria oceny

Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego będzie oceniała złożone oferty pod względem merytorycznym według następujących kryteriów:

1) organizacyjne - doświadczenie Oferenta w  realizacji imprez/wydarzeń, deklarowane zasoby kadrowe (planowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków), deklarowane zasoby rzeczowe, realność zaplanowanych działań oraz harmonogramu, terminowość i rzetelność rozliczenia środków otrzymanych  z budżetu Województwa Śląskiego w ubiegłych latach, o ile były przyznane, jakość wykonania zadania (zaangażowanie dodatkowych podmiotów związanych z kultywowaniem dziedzictwa regionalnego), kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą  realizować zadanie publiczne) – od 0 do 7 pkt.;

2) finansowe (racjonalność i zasadność przedstawionych kosztów, rzetelność i realność wysokości przyjętych kalkulacji stawek) – od 0 do 4 pkt.;

3) merytoryczne (zgodność oferty z celami i zadaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu) – od 0 do 1 pkt;

 

Kwoty dotacji 

Zarząd Województwa Śląskiego przeznacza na realizację zadania środki finansowe do kwoty 215 980,00 zł brutto

 

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

Wydatki zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

1) są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,

2) są uwzględnione w budżecie zadania,

3) są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,

4) odzwierciedlają koszty rzeczywiste,

5) zostały poniesione w okresie kwalifikowania wydatków,

6) zostały faktycznie poniesione i udokumentowane, są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej.

 

Niedopuszczalne jest wykazywanie w kosztorysie kosztów, które zostaną poniesione przez podmioty inne niż Oferent (tj. rachunki/faktury będą wystawione na inny podmiot).

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

1) zakup usług niezbędnych dla wykonania zadania,

2) wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji zadania na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,

3) usługi poligraficzne,

4) zakup materiałów i elementów niezbędnych dla wykonania zadania,

5) wynajem elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania (np. nagłośnienie, oświetlenie, scena itd.),

6) wynajem urządzeń rekreacyjnych,

7) usługi pocztowe (na podstawie faktur),

8) koszty promocji przedsięwzięcia,

9) koszty ubezpieczenia przedsięwzięcia,

10) koszty zabezpieczenia technicznego przedsięwzięcia,

11) koszt utrzymania i prowadzenia biura podmiotu (np. czynsz, media, opłaty bankowe, obsługa administracyjno-biurowa, księgowość itp.) bezpośrednio związane z realizacją zadania; koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% budżetu.

Koszty niekwalifikowane:

1) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

2) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,

3) leasing,

4) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

5) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

6) koszty kar i grzywien,

7) koszty procesów sądowych,

8) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,

9) koszty obsługi konta bankowego,

10) wynagrodzenie pracowników podmiotu realizującego zlecone zadanie na podstawie umowy o pracę,

11) przejazdy służbowe rozliczne w oparciu o tzw. kilometrówkę,

12) działalność polityczna, gospodarcza i religijna.

 

Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, wspólnotowych lub krajowych.

 

Oferta i załączniki

 1. Podmiot uprawniony składając ofertę winien wskazać konkurs, w którym oferta ma zostać rozpatrzona.
 2. Ta sama oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego konkursu organizowanego

przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub jego jednostkę organizacyjną.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w formie elektronicznej przy użyciu elektronicznego generatora wniosków oraz w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej (pokój 164) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7, za pośrednictwem operatora pocztowego lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (adresy elektronicznych skrzynek podawczych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu: https://bip.slaskie.pl/ - oferty składane do Urzędu drogą elektroniczną poprzez w/w platformy wymagają opatrzenia ich podpisem elektronicznym).
 2. Do oferty dołącza się dokument stanowiący o podstawie działalności: aktualny odpis                    z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób reprezentujących go (np. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; innego rejestru lub ewidencji; w przypadku kościelnych osób prawnych np. dekretu powołującego kościelną osobę prawną etc.). Dokument musi być zgodny z obecnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
 3. W przypadku, kiedy w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności brak jest informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu należy obowiązkowo dołączyć do oferty dokument upoważniający tę osobę do reprezentowania podmiotu (np. imienne upoważnienie do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania, w tym rozliczenia dotacji, o którego dofinansowanie stara się podmiot, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie ze statutem podmiotu, bądź innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji).
 4. W przypadku złożenia załączników do oferty będących kserokopiami oryginałów, obowiązkowo muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie kopii przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.
 5. W przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w art. 14 ust.2  ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy w części VI.2 oferty wskazać jakie działania w ramach zadania publicznego będą wykonywać poszczególni  oferenci oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
 6. Oferent do oferty obowiązkowo dołącza zgodę zarządcy terenu na którym będzie realizowane zadanie w określonym przez Oferenta terminie.

 

Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej

 1. Złożenie oferty na obowiązującym formularzu.
 2. Złożenie oferty w elektronicznym generatorze wniosków.
 3. Złożenie oferty w terminie wraz z wymaganymi załącznikami.
 4. Złożenie oferty przez podmioty uprawnione.
 5. Podpisanie oferty przez osoby uprawnione (pieczęć + podpis lub czytelny podpis).

Uwaga! Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątka imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem, składającym się z imienia i nazwiska, umożliwiającym swobodną weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, że ww. dokument został prawidłowo podpisany.

      6. Czytelne wypełnienie oferty.

      7. Wypełnienie wszystkich pól, tabel oraz oświadczeń.

      8. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego ogłoszenia.

 

Tryb wyboru

 1. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Departament Promocji. Oferty prawidłowe pod względem formalnym, opiniowane są przez komisję konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego, po zapoznaniu
  się z opinią komisji konkursowej.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 6. Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.slaskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.
 7. W ramach konkursu zostanie wyłoniony jeden oferent.

 

Warunki zawarcia umowy

 1. Termin realizacji zadań publicznych ustala się nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy dotacyjnej i nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji projektu. Umowa określi zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia, w tym wymagane dokumenty. Środki pochodzące z dotacji będą mogły być wydatkowane po zawarciu umowy.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie 2 egzemplarzy aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu, a w przypadku oferty wspólnej również umowy pomiędzy Oferentami, określającej zakres ich świadczeń. Umowa zostanie zawarta po akceptacji załączników przez pracownika merytorycznego Departamentu Promocji.
 4. Oferent, który uzyska dotację na realizację zadania, zobowiązany jest do informowania,                              że zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego oraz do umieszczania oznakowania Województwa Śląskiego zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zleceniodawcę na wszystkich materiałach.
 5. Realizacja projektu powinna przebiegać zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w szczególności  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). 
 6. Na Oferencie zadania spoczywa obowiązek dochowania wszystkich wymogów prawnych przy realizacji zadania, w tym dotyczących ogłoszenia epidemii na terenie kraju, organizacji imprez masowych, jak również pozyskania wszelkich ubezpieczeń, pozwoleń i zgód właścicieli/zarządców terenu oraz tantiem autorskich i innych. Oferent w całości odpowiada za prawidłową realizację zadania.
 7. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych”.
 8. Zleceniodawca może odmówić Oferentowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert podpisania umowy i przekazania dotacji w sytuacji, kiedy okaże się, że dany podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych lub zaistniały istotne przesłanki stwarzające ryzyko niezrealizowania zadania publicznego.
 9. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 20% wymagają uprzedniej zgody Województwa.
 10. Realizując zadanie, Oferent nie może przekroczyć kwoty dotacji wynikającej z zatwierdzonego umową zadania.
 11. Wszelkie zmiany związane z kosztorysem i harmonogramem oraz zmiany merytoryczne wynikłe w trakcie realizacji zadania powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie do Departamentu Promocji. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji, tylko po uzyskanej akceptacji w formie pisemnego aneksu do umowy.
 12. Niedopuszczalne są zmiany w zakresie realizowanego zadania, które stanowiły przedmiot oceny merytorycznej i miały wpływ na wybór oferty.
 13. Akceptacja sprawozdania końcowego z realizacji zadania polega na weryfikacji określonych przez oferenta rezultatów i działań, a także prawidłowości poniesionych wydatków.
 14. Oferent zobowiązany jest do sporządzania i złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie.
 15. Województwo ma prawo kontroli merytorycznej (sposobu realizacji zadania) oraz finansowej zadania. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.

 

Zadania zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim /załącznik do ogłoszenia/

Wybrane w ramach procedury budżetu obywatelskiego zadania po raz pierwszy realizuje się w roku 2020.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 1. Przeprowadzenia naboru i oceny wniosków w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia)

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności dział II, rozdział 2);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (art. 14);
 • uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok oraz Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w ramach organizacji otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.
 1. W przypadku przyznania dotacji i przyjęcia zlecenia realizacji zadania publicznego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z:
 • realizacją zawartej umowy (w szczególności rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, kontrola, sprawozdawczość oraz ewentualne ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń);
 • wykonywaniem obowiązków prawnych związanych z realizacją procesów księgowo-podatkowych oraz zapewnieniem adekwatności, skuteczności i efektywności wydawania środków publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów prawa.

 1. Prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji, podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę bankową oraz teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w tym dostawca elektronicznej platformy obsługi konkursów na dotacje na realizację zadań publicznych.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

Po upływie tych okresów akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Promocji pod nr tel. 32/ 77 40 017.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama