Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

EOG: trwa drugi nabór w ramach Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży

Reklama
Nabór od 02.10.2020 do 05.01.2021 12:00
ECORYS Polska, JCP
ECORYS Polska and JCP (fund operator), tel +48 22339 45 40, www.ecorys.pl/eeagrants •East Hub Information Unit(Warsaw): +48 22339 45 40 •West Hub Information Unit(Reggio Emilia): +39 0522 501 157 •South Hub Information Unit(Sofia): +35 9281 55 680
Łączny budżet 11,5 mln EUR
Do 85% dofinansowania
Dotacje od 1 mln do 2 mln EUR
Bezrobotni, Młodzież, Kobiety
Fundusze norweskie i EOG uruchomiły drugi nabór w ramach Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Fund for Youth Employment) pod nazwą "Uwalnianie potencjału młodzieży" (Unlocking Youth Potential). Celem naboru jest wsparcie zatrudnienia oraz dostępu do edukacji i szkoleń młodych osób w Europie.

W drugim naborze wyznaczono trzy główne obszary wsparcia: 

  1. Innowacje i eksploracja: projekty, które koncentrują się na nowych, eksperymentalnych rozwiązaniach w celu zwalczania bezrobocia wśród grup docelowych i zwiększania liczby trwałych miejsc pracy dla młodych ludzi.   
  2. Transfer know-how i dobrych praktyk: projekty, które koncentrują się na przekazywaniu know-how i dobrych praktyk w zakresie inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w krajach europejskich w celu tworzenia lepszej jakości miejsc pracy i niższych wskaźników bezrobocia wśród młodzieży w grupach docelowych.   
  3. Analiza i badania: ponadnarodowe sieci badawcze, które dzielą się pomysłami, teoriami, praktykami i doświadczeniami w zakresie oceny i przeprowadzania badań wpływu inicjatyw mających na celu zatrudnienie młodzieży; a także wspólne wnioski współpracujących instytucji badawczych planujących zwiększenie swoich możliwości poprzez wspieranie doktorantów w zakresie badań wpływu. Międzynarodowe analizy i oceny interwencji skierowanych do starszych (25+) młodzieży NEET, młodych kobiet NEET, długotrwale bezrobotnych i grup defaworyzowanych, a także badania nad wpływem pandemii COVID-19 na grupy docelowe to szczególne priorytety Funduszu.

Grupy docelowe 

Finansowanie jest udostępniane na inicjatywy mające na celu zapewnienie dostępu do zatrudnienia, edukacji lub szkolenia następującym grupom docelowym: 

• Młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się (NEET) w wieku od 25 do 29 lat mieszkająca w małych miastach, na przedmieściach lub na obszarach wiejskich; 

• młode matki, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (NEET) w wieku od 25 do 29 lat; oraz 

• długotrwale bezrobotni w wieku od 25 do 29 lat. 

Młodzi NEET, która nie jest zarejestrowana w publicznych służbach zatrudnienia, ma niskie kwalifikacje, porzuciła naukę i napotyka liczne bariery wejścia na rynek pracy (np. ubóstwo, wykluczenie społeczne, dyskryminacja, niepełnosprawność i / lub zły stan zdrowia psychicznego) mają najwyższy priorytet wśród grup docelowych. 

Partnerami projektów mogą być podmioty mające siedzibę w jednym z 15 Państw-Beneficjentów Funduszy Norweskich lub EOG lub w Irlandii, Włoszech lub Hiszpanii. Konsorcjum projektu potrzebuje co najmniej jednego partnera-beneficjenta, aby mogło zostać uznane za kwalifikowalne. Nie ma ograniczeń co do maksymalnej liczby partnerów-beneficjentów. Za korzystne uważa się utworzenie konsorcjów projektowych z większą liczbą członków niż minimum. Jednak wielkość partnerstwa musi być należycie uzasadniona, aby odzwierciedlić konkretny zakres projektu, a także umożliwić zarządzanie.

W projekcie jeden podmiot partnerski ma być wyznaczony jako partner wiodący. 

Kwalifikowalnymi partnerami projektu mogą być podmioty, organizacje publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne i pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne, w tym między innymi: 

• gminy, organizacje będące częścią gmin, związki gmin; 

• regiony, organizacje będące częścią struktur regionalnych; stowarzyszenia regionów; 

• jednostki organizacyjne rządu centralnego, organizacje częściowo finansowane przez jednostki administracji centralnej, przedsiębiorstwa państwowe, organizacje państwowe; 

• publiczne i prywatne instytucje edukacyjne i badawcze; 

• organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje non-profit, przedsiębiorstwa społeczne, stowarzyszenia interesów osoby prawne, fundacje i fundusze kapitałowe 

• spółki komercyjne 

• spółdzielnie (produkcyjne, mieszkaniowe, konsumenckie); 

• organizacje wspierające biznes (inkubatory, centra start-upów itp.); oraz 

• partnerzy społeczni (związki zawodowe, stowarzyszenia branżowe, stowarzyszenia pracodawców, izby handlowo-przemysłowe).

Kwota dostępna w ramach naboru wynosi 11,5 mln euro

Wniosek należy złożyć w języku angielskim drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu operatora funduszu (EGREG) do dnia 05.01.2021 (godz. 12:00 czasu brukselskiego). Żadna modyfikacja wniosku nie jest dozwolona po upływie terminu składania wniosków.

System EGREG jest dostępny pod adresem https://www.egregsystem.info/fundforyouthemployment/ 

Rejestracja partnerów w EGREG jest możliwa tylko do czterech tygodni przed terminem złożenia pełnego propozycji, tj. do 11 grudnia 2020 r.

Reklama