Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

Reklama
Nabór od 28.09.2020 do 20.10.2020 12:00
Urząd Miejski Wrocławia
Łączny budżet 4,441 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Niepełnosprawni
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Forma: wsparcie.

Rozpoczęcie od 01.11.2020 roku, zakończenie do 31.12.2022 roku.

Uwaga! W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych na zlecenie Gminy Wrocław.

Podmiot prowadzący dom pomocy społecznej zobowiązany będzie do prowadzenia placówki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 734 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(tj. Dz. U. z 2019, poz.1507 z późn. zm.) oraz innymi przepisami właściwymi do realizowania zleconego zadania.

Dom pomocy społecznej będzie zaspokajać potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu usług, w tym m.in.:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości,
e) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
f) pielęgnację,
g) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
h) umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
i) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu,
j) umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
k) zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
l) stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
m) działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
n) pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie
mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
o) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
p) dostęp do informacji prawnej i poradnictwa specjalistycznego.

Dom ma funkcjonować w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul.
G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama