Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs PFRON: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” - nabór uzupełniający

Reklama
Nabór od 29.09.2020 do 05.10.2020 23:59
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wnioski można składać od 29 września do 05 października 2020 roku. 

Nabór uzupełniający przeznaczony jest dla odbiorców wsparcia:

  • którzy nie złożyli wniosków dotyczących danego warsztatu terapii zajęciowej lub umowy o zlecenie realizacji zadań przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - kierunek pomocy 1 i 2 w ramach pierwszego naboru, tj. od 11 do 31 sierpnia 2020 r.;
  • którzy wycofali złożone wnioski;
  • których wnioski zostały ocenione negatywnie

UWAGA! Dla każdej umowy dotyczącej prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej oraz każdej umowy na realizację w roku 2020 zadań zlecanych należy złożyć ODDZIELNY wniosek.

Wnioski należy pobrać (wzór) oraz wypełnić komputerowo i w wersji edytowalnej przesłać na adres: bezpieczne@pfron.org.pl pisząc w tytule wiadomości: WNIOSEK.

Szczegółowe informacje nt. naboru można uzyskać bezpośrednio w oddziałach PFRON właściwych dla siedziby odbiorcy wsparcia.  

Pytania można również kierować na adres: bezpieczne@pfron.org.pl, pisząc w tytule wiadomości: PYTANIE.

Dla przypomnienia

Projekt ma przyczynić się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Z uzyskanych w ramach projektu grantów można dokonać zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Wysokość grantu uzależniona jest od deklarowanego okresu wsparcia oraz liczby pracowników, przy stawce dziennej w wysokości 12 zł na pracownika. 

WAŻNE – szczególnie dla tych odbiorców wsparcia, którzy wycofali złożone w I terminie wnioski lub których wnioski uzyskały negatywną ocenę:

Zmianie uległy zapisy procedury dotyczącej realizacji projektu grantowego oraz załączników (nr 1 i 3 do procedury oraz oświadczenia o kwalifikowalności VAT).

Aktualne dokumenty zostały na stronie internetowej PFRON

Reklama