Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MON: "Wdzięczni Bohaterom - Świąteczne wsparcie dla kombatantów"

Reklama
Nabór od 18.09.2020 do 16.10.2020 16:15
Ministerstwo Obrony Narodowej
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. "Wdzięczni Bohaterom - Świąteczne wsparcie dla kombatantów".

I.         Warunki składania oferty

1.      Ofertę należy wypełnić w języku polskim, maszynowo/komputerowo, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) oraz załącznik do Otwartego Konkursu Ofert.

2.      Obowiązkowe jest wypełnienie tabeli z dodatkowymi informacjami dotyczącymi rezultatów realizacji zadania, ze wskazaniem wskaźników rezultatu, sposobu monitorowania oraz źródła danych.

3.      Kosztorys zadania musi być czytelny i logiczny. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy wpisać wszystkie działania, które zaplanowane zostały do realizacji.

4.      Na realizację zadania oferent zobowiązany jest przeznaczyć środki finansowe w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji, które mogą pochodzić z:

1) wkładu własnego finansowego;

2) środków finansowych z innych źródeł publicznych;

3) pozostałych środków finansowych;

4) świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

Sumę wkładu własnego finansowego, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych środków finansowych należy wykazać w pkt. 3.1 tabeli V.B. oferty „wkład własny finansowy”. Poszczególne wartości ww. środków należy wykazać w części VI. 3 (Inne informacje).

5.      Wymagany jest wkład własny niefinansowy (łącznie osobowy i rzeczowy) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji. W części VI. 3 (Inne informacje) należy wskazać szacunkową wartość wkładu niefinansowego z podziałem na wkład osobowy i wkład rzeczowy.

6.      Niezachowanie wymaganego wkładu finansowego, o którym mowa w części III.4 Regulaminu i wkładu własnego niefinansowego powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

7.      Oferent zobowiązany jest do złożenia deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego (cz. VI. Inne informacje) oraz złożyć wszystkie oświadczenia zawarte w części VII oferty.

8.      Wpłaty od uczestników zadania mogą pobierać wyłącznie oferenci, którzy prowadzą działalność odpłatną pożytku publicznego zgodnie z zakresem określonym w Statucie organizacji.

9.      Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji.

10.  Oferty realizacji zadań publicznych związanych z wykorzystaniem broni i amunicji muszą zawierać szczegółowe informacje na temat planowanej liczby i rodzaju wykonywanych strzelań wraz z podaniem liczby i rodzaju amunicji wykorzystywanej podczas przedmiotowych strzeleń, liczby adresatów zadania publicznego ze wskazaniem ich przynależności organizacyjnej (np. organizacja pozarządowa, szkoła) oraz planowanego miejsca wykonania strzelania (strzelnica). Niezachowanie powyższych wymogów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty realizacji zadania publicznego.

11.  W przypadku, kiedy oferent planuje zlecić określoną część zadania innemu podmiotowi, zobowiązany jest do wskazania w harmonogramie (część III.4 oferty) zakresu działania realizowanego przez podmiot niebędący stroną umowy. Jeżeli oferent nie planuje powierzyć realizacji poszczególnego działania podmiotowi niebędącemu stroną umowy należy wpisać „Nie dotyczy” w rubryce „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.

12.  Podpisy pod ofertą składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu oferenta. W przypadku braku pieczęci imiennych, ofertę podpisuje się czytelnie (pełnym imieniem i nazwiskiem).

13.  Do oferty należy dołączyć kopie aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/ pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.

14.  Dopuszcza się złożenie maksymalnie dwóch ofert przez tego samego oferenta.

15.  Wydrukowany (jeden) egzemplarz oferty, w zamkniętej kopercie, opatrzonej informacją „Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. …” należy złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej mieszczącym się w Warszawie, przy al. Niepodległości 218 (wejście od ulicy Filtrowej) lub przesłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00‑911 Warszawa

Datą złożenia oferty jest data jej wpływu do adresata.

Reklama