Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a upowszechnianie kultury fizycznej, połączone z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a upowszechnianie kultury fizycznej, połączone z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej w 2020 roku
Nabór od 21.09.2020 do 03.12.2020 12:39
Departament Kultury, Promocji i Sportu
Łączny budżet 62,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej w 2020 roku, prowadzone w formie organizacji imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym w Białymstoku.

Na wniosek organizacji pozarządowej organ wykonawczy może zlecić realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000zł.,
b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość zadania publicznego przez organizację pozarządową składa ona ofertę na jego realizację. Wówczas w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy zamieszcza ofertę do publicznej wiadomości na okres 7 dni: na stronach internetowych: www.bip.bialystok.pl - Postępowania - Konkursy, www.bialystok.pl – Dla mieszkańców - Sport i Rekreacja – Wsparcie sportu - Dotacje oraz w siedzibie organu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wskazanego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag organ wykonawczy zawiera umowę o wsparcie bądź też powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta organizacji pozarządowej stanowi załącznik do umowy. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000zł.

 

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama