Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020”

Reklama
Nabór od 15.09.2020 do 09.10.2020 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 350 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 r. pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020”.

Opis konkursu:

W ramach konkursu wspierane będą zadania przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup: instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych, z przeznaczeniem dla wyposażenia orkiestr dętych – połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztatów, szkoleń, koncertów małego składu zespołu, spotkań, prelekcji), które będą się odbywać i będą dostępne dla odbiorców w wersji on-line (np. w formie relacji on-line, webinarium itp.) – z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i konieczność zachowania ostrożności).

Z uwagi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19 proponowane przedsięwzięcia muszą być realizowane z uwzględnieniem aktualnych wytycznych rządowych i sanitarnych (rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa podczas prowadzenia działalności kulturalnej, znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – www.gov.pl oraz Głównego Inspektora Sanitarnego – www.gis.gov.pl.). Co do zasady nie rekomenduje się organizacji przedsięwzięć kumulujących duże skupiska osób, imprez masowych, takich jak np. koncerty, przeglądy, dni miast itp.; w przypadku udziału w proponowanych przedsięwzięciach większej grupy osób, konieczne jest zachowanie aktualnych na dzień realizacji wydarzenia wytycznych i obostrzeń, wydanych przez służby rządowe i sanitarne; za realizację wydarzeń, zgodnie z w/w wytycznymi odpowiedzialność i skutki ewentualnych uchybień czy nieprawidłowości ponosi Oferent.

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)    organizacji co najmniej jednego wydarzenia związanego z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztatu, szkolenia, koncertu małego składu zespołu, spotkania, prelekcji), które będzie się odbywać i będzie dostępne dla odbiorców w wersji on-line (np. w formie relacji on-line, webinarium itp.);

b)    zakupu co najmniej jednego instrumentu muzycznego lub jednego elementu będącego akcesorium muzycznym lub jednego elementu stroju lub sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych (np. sprzętu nagłaśniającego) oraz wydawnictw muzycznych (np. partytur) – z przeznaczeniem dla wyposażenia orkiestr dętych. Wartość jednostkowa zakupionych instrumentów, elementów akcesoriów muzycznych, strojów lub sprzętów, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl.

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważnione wersję papierową oferty (tożsamą z wersją elektroniczną) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020” do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego najpóźniej w terminie do 9 października 2020 roku, do godz. 16.00.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Każda kolejna oferta złożona przez ten sam podmiot będzie traktowana jako oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.09.2020 r. i nie później niż 31.12.2020 r.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmnie5% wszystkich kosztów realizacji zadania. Przy czym wysokość „innych środków finansowych” oraz wartość „wkładu osobowego” może się zmieniać, o ile nie zmniejszy się wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji. Udział wkładu własnego finansowego w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania nie może być niższy niż 1%.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 20 000 złotych.

Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania – natomiast informację o wkładzie rzeczowym Oferenta należy wpisać w cz. IV pkt. 2 oferty.

Poziom kosztów obsługi zadania publicznego nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

„Małopolskie Orkiestry Dęte 2020”

Termin składania wniosków:

2020-10-09

O terminowym złożeniu wniosków decyduje data wpływu do Urzędu. W przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama