Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs ofert: „Zdrowy i aktywny senior"

Reklama
Nabór od 16.09.2020 do 30.10.2020 15:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów pn. „Zdrowy i aktywny senior".

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów.

W ramach Konkursu przewiduje się wspieranie zadań publicznych mających na celu utrzymanie jak najdłużej  osób starszych w dobrej kondycji fizycznej, psychicznej i intelektualnej.

Głównym celem podejmowanych działań jest skuteczna edukacja prozdrowotna seniorów na rzecz ich pomyślnego starzenia się, zapobieganie typowym dla wieku starszego chorobom somatycznym, jak i psychicznym, zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych oraz zwiększenie różnorodności oferty edukacyjnej dla tej grupy wiekowej.

W ramach Konkursu zlecane będą zadania polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu zajęć w różnorodnych formach mających na celu edukację osób starszych (tj. w wieku 50 lat i więcej) w zakresie zdrowego stylu życia, tj. zarówno w odniesieniu do aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego i relacji społecznych.

Rodzaje i charakter przewidywanych działań w ramach realizacji zadania publicznego:

 1. tematyka zajęć dla seniorów: zdrowie psychiczne, w tym najczęściej występujące choroby psychiczne w wieku starszym, profilaktyka zaburzeń psychicznych, wspieranie różnych funkcji poznawczych, profilaktyka typowych chorób wieku starczego, unikanie zachowań ryzykownych pod względem zdrowotnym, zdrowe żywienie, dostosowane do zmieniającego się organizmu starszego człowieka, znaczenie aktywności fizycznej w celu utrzymania jak najdłużej sprawności i samodzielności,
 2. inicjatywy mające na celu świadome, celowe obalanie fałszywych, krzywdzących stereotypów i przekonań dotyczących starości, osób starszych,
 3. działania stymulujące funkcje poznawcze, takie jak pamięć, koncentracja, percepcja, spostrzegawczość, twórczość (kreatywność, przełamywanie nawyków, szukanie rozwiązań), pozytywne myślenie, funkcje zarządcze (planowanie, kontrola, organizacja, podejmowanie decyzji) z wykorzystaniem odpowiednich sposobów i narzędzi, np. technik relaksacyjnych, mnemotechnik, kontakt z naturą),
 4. działania wspierające aktywność społeczną, kontakty interpersonalne, edukację w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów, przełamywania stereotypów i uprzedzeń we współpracy w grupie
 5. forma zajęć: kursy, wykłady, prelekcje uzupełnionych zajęciami praktycznymi, takimi jak: warsztaty, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia sportowe, w tym gimnastyka, sesje treningowe funkcji poznawczych, warsztaty psychologiczne, warsztaty z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, zajęcia w przestrzeni otwartej,
 6. indywidualne konsultacje medyczne, psychologiczne, terapeutyczne jako uzupełnienie innych zajęć,
 7. zajęcia praktyczne prowadzone w niewielkich grupach (np. 10-15 osób), czas trwania 1-1,5 godziny, powinny mieć charakter spotkań cyklicznych,
 8. zajęcia w zależności od tematyki i formy przygotowane oraz prowadzone przez odpowiednich specjalistów: lekarz pierwszego kontaktu/rodzinny, lekarz specjalista w odpowiednich dziedzinach medycznych odnoszących się do zdrowia fizycznego i psychicznego, fizjoterapeuta, psycholog,  trener funkcji poznawczych,
 9. zatrudnieni do przeprowadzenia zajęć specjaliści powinni wykazać się udokumentowanym doświadczeniem w swojej dziedzinie, w tym w prowadzeniu zajęć z osobami starszymi. (W przypadku trenera funkcji poznawczych powinien wykazać się certyfikacją trenerską/odpowiednimi studiami podyplomowymi),
 10. zajęcia dostosowane pod względem formy, treści i metod prezentacji do możliwości poznawczych osób starszych, przeprowadzone w sposób interaktywny, praktyczny, tak by osoba starsza zdobytą wiedzę, umiejętności mogła wykorzystać w przyszłości,

Oferent zobowiązany jest do osiągnięcia przy realizacji zadania rezultatów obligatoryjnych: tj.

 1. zrealizowane zajęcia dla seniorów w ramach zadania publicznego - min. 80 godzin zajęć,
 2. frekwencja seniorów na organizowanych zajęciach/konsultacjach -min. 50%,
 3. całkowita liczba seniorów biorących udziału w zajęciach- min. 30 osób
 4. różnorodne formy zajęć - min. 3 różne rodzaje.

Oferent może dodatkowo wykazać autorskie rezultaty, specyficzne dla zadania, wraz z podaniem informacji o planowanym poziomie ich osiągnięcia i sposobie monitorowania rezultatów/źródle informacji o osiągnięciu wskaźnika.

Zlecenie zadania publicznego odbywać się będzie w formie wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.01.2021 r., a kończyć nie później niż 31.12.2022 r.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym lub wkładem własnym finansowym i niefinansowym (osobowym i/lub rzeczowym) na poziomie co najmniej 5 % wszystkich kosztów realizacji zadania.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację poszczególnych zadań w ramach składanych ofert nie może być wyższa niż 95% całkowitej wartości zadania.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Szczegółowe zasady przyznawania terminy i warunki realizacji zadania, kwalifikowalności wydatków, zasady konstrukcji budżetu, terminy i warunki składania ofert, zasady, tryb i kryteria wyboru ofert, zawarcia i realizacji umowy, kontroli i oceny realizacji zdania zawarte zostały w Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert – Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 1262/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2020 roku.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią Uchwały i Regulaminu konkursu (Ogłoszenia otwartego konkursu ofert).

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zrównoważonego Rozwoju
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów pn. „Zdrowy i aktywny senior"

Termin składania wniosków:

2020-10-30

O terminowym złożeniu wniosków decyduje data wpływu do Urzędu. W przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama