Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Reklama
Nabór od 15.09.2020 do 30.09.2020 23:59
Fundacja Inqubator Teatralny, Stowarzyszenie Manuffaktura
lokal w Bytomiu: https://www.facebook.com/events/328541141701479
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 2,5 tys. do 5 tys. PLN
Osoby bezrobotne, Chorzy, Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci
O mikrodotacje mogą się ubiegać: a. organizacje pozarządowe z siedzibą lub oddziałem w Bytomiu (maksymalnie 5 wniosków, w tym również w roli Patrona, przy czym każdy wniosek musi odpowiadać na inne zapotrzebowanie społeczne), b. grupy nieformalne, czyli nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie Bytomia, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego; grupa nieformalna musi posiadać swojego Patrona, czyli organizację pozarządową z siedzibą w Bytomiu, realizującą projekty wspierające przedsięwzięcia podejmowane i prowadzone przez grupy nieformalne; członkowie grupy nieformalnej nie mogą wchodzić w skład organów Patrona.

Mikrodotacje można przeznaczyć na dofinansowanie: a. niewielkich projektów inwestycyjnych (m.in. mała architektura, drobne remonty np. klatek schodowych, materiały do drobnych prac remontowych, modernizacyjnych, urządzanie zieleni, podwórek) - mikrodotacja do 5 tys zł, b. projektów społecznych (np. aktywizujące wydarzenia lokalne, integracyjne spotkania sąsiedzkie) - mikrodotacja do 2,5 tys zł, realizowanych na obszarze lub skierowanych do mieszkańców obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Bytom 2020+. Mapa obszaru rewitalizacji: http://sitplan.um.bytom.pl/iuip/mapa.php?profile=5454 Realizując projekt należy pamiętać o dokumentowaniu jego przebiegu oraz dbać o jego promocję zgodnie z wytycznymi Operatora. 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY Nabór wniosków trwa od 15 września do 15 października, a w tym: I etap od 15 do 30 września II etap od 1 do 15 października (chyba, że w I etapie wyczerpano całość środków). Realizacja projektów trwa od podpisania umowy o przyznaniu mikrodotacji do 30 listopada 2020 r. Przedstawienie sprawozdania z realizacji projektu i rozliczenie mikrodotacji, w tym zwrot niewykorzystanych środków, następuje najpóźniej do 10 grudnia 2020 r. II. PODMIOTY KONKURSU 

Organizatorem konkursu na mikrodotacje w ramach Bytomskiego Funduszu Regrantingowego jest Miasto Bytom. Konkurs organizowany jest w celu utrzymania trwałości projektu pn. „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Bytomia. Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”. 

Operatorem konkursu, wyłonionym w otwartym konkursie ofert Prezydenta Bytomia, jest konsorcjum organizacji pozarządowych z Bytomia: Stowarzyszenie Manuffaktura i Fundacja Inqubator Teatralny, nazywane razem również “lokal w Bytomiu”. 

Patronem w konkursie jest organizacja pozarządowa lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, posiadająca siedzibę lub oddział w Bytomiu i realizująca projekty wspierające przedsięwzięcia podejmowane i prowadzone przez grupy nieformalne, która podpisała z grupą nieformalną porozumienie o objęciu patronatem. 

Wnioskodawcą w konkursie jest: 

a) organizacja pozarządowa lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, posiadająca siedzibę lub oddział w Bytomiu lub, 

b) organizacja pozarządowa jako Patron grupy nieformalnej tj. nie mniej niż trzech osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujących na terenie Bytomia, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadających osobowości prawnej i które podpisały wspólne oświadczenie o zawiązaniu grupy nieformalnej.

Źródło: Miasto Bytom
Reklama