Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MSWiA: Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - Budowa lub...

Reklama
Konkurs MSWiA: Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - Budowa lub modernizacja stron internetowych
Nabór od 14.09.2020 do 04.10.2020 16:15
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Budowa lub modernizacja stron internetowych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowania i rozwoju języka regionalnego.

I. Rodzaj zadania

W ramach zadania mogą być podejmowane, w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia, 2020 r., działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego związane ze stworzeniem stron internetowych lub modernizacją już istniejących stron internetowych organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujących zadania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych lub użytkowników języka regionalnego.

Wymienione wyżej cele powinny zostać osiągnięte poprzez zaprojektowanie, uruchomienie i prowadzenie stron internetowych poszczególnych organizacji pozarządowych lub podmiotów ewentualnie modernizację już istniejących witryn internetowych.

II. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania, o którym mowa w rozdz. I, określa:

a)      ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)      zarządzenie nr 53 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecania zadań publicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wewn. i Ad. poz. 71).

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy zł).

IV. Wymagania formalne

1.       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w sposób określony w rozdz. IX ust. 2, w terminie 21 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Ministerstwem” albo „MSWiA”) - tj. do 4 października 2020 r., oferty realizacji zadania publicznego na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

2.       Do oferty realizacji zadania publicznego Oferenci, o których mowa w rozdz. VI ust. 3 dołączają pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa rozdz. VI ust. 4.

3.       W przypadku zamiaru realizacji części działań planowanych w ramach realizacji zadania publicznego przez Oferenta we współpracy z innym podmiotem, zakres działań realizowanych przez podmiot inny niż Oferent powinien zostać przedstawiony w ofercie, w części III. Opis zadania, pole 4. Plan i harmonogram działań na rok …, kolumna Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy.

4.       W ofercie realizacji zadania publicznego, w części IV. Charakterystyka oferenta, pole: Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, Oferenci są zobowiązani do przedstawienia, w szczególności informacji o realizowanych dotychczas zadaniach na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych lub zachowania i rozwoju języka regionalnego.

5.       Oferenci przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie potwierdzającą możliwość wykonania pełnego zakresu zadania, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w Biurze Podawczym MSWiA, przy ulicy Rakowieckiej 2a w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.

Reklama