Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs MSWiA: Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Reklama
Nabór od 14.09.2020 do 04.10.2020 16:15
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Film edukacyjny prezentujący poszczególne mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługującą się językiem regionalnym.

I. Rodzaj zadania

W ramach zadania mogą być podejmowane, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r., działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego związane z szeroko rozumianym procesem zmierzającym do wytworzenia i udostępnienia jak najszerszemu gronu odbiorców 45-minutowego filmu edukacyjnego prezentującego, w przystępny i atrakcyjny sposób, podstawowe dane i informacje o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, przysługujące im prawa oraz przykładowe formy działalności, służące podtrzymaniu, zachowaniu i rozwojowi ich tożsamości kulturowej albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego oraz ok. 30-sekundowy zwiastun reklamujący film, o którym mowa wyżej.

Zakres tematyczny filmu powinien mieć na celu działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu, w tym w propagowanie wiedzy o mniejszościach poprzez poszerzenie i upowszechnienie wiedzy odbiorcy na temat ich liczebności, największych skupisk, kluczowych z perspektywy mniejszości i użytkowników języka regionalnego wydarzeniach, wkładu jaki mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym wniosły do kultury polskiej, praw przysługujących osobom należącym do mniejszości lub posługujących się językiem kaszubskim, a także przedstawiać najpopularniejsze formy działalności.

II. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania, o którym mowa w rozdz. I, określa:

a)      ustawa,

b)      zarządzenie nr 53 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecania zadań publicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wewn. poz. 71).

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (zwany dalej „Ministrem”) planuje przekazać środki w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł).

IV. Wymagania formalne

1.       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w sposób określony w rozdz. IX ust. 2, w terminie 21 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Ministerstwem” albo „MSWiA”) - tj. od 14 września 2020 r, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), wstępnej koncepcji kreatywnej zawierającej komunikat strategiczny oraz wstępnego scenariusza.

2.       Wstępna koncepcja kreatywna, o której mowa w ust. 1, uwzględnia wyprodukowanie oraz rozpowszechnienie na wybranych przez siebie polach eksploatacji 14 krótkich utworów audiowizualnych (filmów), których łączny czas trwania nie przekracza 45 minut oraz jeden krótki utwór audiowizualny (film), którego czas trwania nie przekracza 30 sekund (zwiastun).

3.       Do oferty realizacji zadania publicznego Oferenci dołączają pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa rozdz. VI pkt 3.

4.       Oferenci przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy potwierdzającą możliwość wykonania pełnego zakresu zadania, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w Biurze Podawczym MSWiA, przy ulicy Rakowieckiej 2a w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.

Reklama