Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MSWiA: Prezentacja kultury karaimskiej mniejszości etnicznej w Internecie

Reklama
Nabór od 14.09.2020 do 04.10.2020 16:15
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Prezentacja kultury karaimskiej mniejszości etnicznej w Internecie

I. Rodzaj zadania

Zadanie dotyczy działań podejmowanych w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r., związanych z popularyzacją kultury Karaimów w sieci. Efektem realizacji zadania, przy pozostawionej swobodzie wyboru działań, ma być ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości karaimskiej. Zakłada się, że w trakcie realizacji zadania jak najszerszy krąg odbiorców, zarówno należących do mniejszości karaimskiej, jak i do innych mniejszości oraz społeczeństwa większościowego, będzie miał zapewnioną możliwość zapoznania się, co najmniej, z:

1)      świadectwami muzycznej kultury karaimskiej;

2)      wpływami innych tradycji muzycznych na kulturę karaimską;

3)      dorobkiem kulturalnym mniejszości karaimskiej.

Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w formie, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 Ustawy.

II. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania, o którym mowa w pkt I, określa:

a)      Ustawa,

b)      zarządzenie Nr 53 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecania zadań publicznych (Dz.Urz.MSWiA z 2020 r. poz. 71).

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (zwany dalej „Ministrem”) planuje przekazać środki w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).

IV. Wymagania formalne

1.       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 21 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Ministerstwem” albo „MSWiA”) - tj. od 14 września 2020 r, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

2.       Oferenci przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy potwierdzającą możliwość wykonania pełnego zakresu zadania, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w Biurze Podawczym MSWiA, przy ulicy Rakowieckiej 2a w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.

Reklama