Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z PWD

Reklama
Nabór od 14.09.2020 do 06.10.2020 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Północ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z PWD jako element całorocznej i udokumentowanej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej.
  1. Zakres realizacji zadania:
  1. różnorodne zajęcia sportowe, realizowane w obiektach sportowych, pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane na terenie szkół i placówek systemu oświaty oraz placówek wsparcia dziennego, nieodpłatne dla adresatów, prowadzone przez trenera lub instruktora;
  2. zajęcia rozwijające zainteresowania własne dzieci i młodzieży, takie jak koła zainteresowań, sekcje merytoryczne, fakultety problemowe prowadzone nieodpłatnie, w formie zajęć grupowych przez nauczyciela, trenera, instruktora lub wychowawcę w szkołach i placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub innych placówkach edukacyjno-kulturalnych oraz organizacjach pozarządowych;
  3. zajęcia turystyczne i rekreacyjne organizowane w formie aktywnego wypoczynku, w czasie pozalekcyjnym i w dni wolne od nauki, prowadzone nieodpłatnie dla adresatów w szczególności w takich formach, jak rajdy, wycieczki, obozy i spływy.

2. Zajęcia powinny stanowić element systematycznej udokumentowanej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

3. Adresaci: dzieci i młodzież w szczególności sprawiająca problemy wychowawcze, zagrożona demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem objęta działaniami profilaktycznymi lub socjoterapeutycznymi z obszarów kumulacji problemów społecznych określonych w załączniku do uchwały nr XXIII/658/2019 Rady
m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.

4. Wymagania dotyczące realizacji zadania:

  1. kadra merytoryczna: trener, instruktor, nauczyciel lub wychowawca posiadający potwierdzone dokumentami kwalifikacje, przy czym co najmniej jeden prowadzący zajęcia winien dysponować odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie profilaktyki;
  2. dobór zajęć zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami i oczekiwaniami dzieci i młodzieży;
  3. przeprowadzenie naboru uczestników – przedstawienie w ofercie trybu i zasad naboru adresatów do uczestnictwa w programie;
  4. bieżące prowadzenie dokumentacji realizacji zadania, w tym dziennika zajęć, zawierającego listy obecności lub list obecności uczestników oraz ich udostępnianie na żądanie zlecającego realizację zadania;
  5. uzyskanie od rodziców lub opiekunów prawnych adresatów zgody na ich uczestnictwo w programie (zajęciach);
  6. zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami, nakazami i zakazami w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 obecnie).

Zagospodarowanie czasu wolnego nie może stanowić samodzielnej strategii profilaktycznej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama