Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Świadczenie usługi indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 10.09.2020 do 02.10.2020 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 810,7 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego: Świadczenie usługi indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 810 700,00 zł (słownie: osiemset dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100) w tym:

  • w 2020 roku: 84 700,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych 00/100),

  • w 2021 roku: 537 240,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100),

  • w 2022 roku: 188 760,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków: miejsce zamieszkania i aktywności osób niepełnosprawnych oraz lokal, do którego podmiot posiada tytuł prawny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2019 przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 414 182,68 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Odbiorcami zadania zleconego są skierowane przez Realizatora osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) znajdujące się w wieku aktywności zawodowej. Celem usługi jest stworzenie możliwości otrzymania przez uczestnika pomocy, która w istotny sposób poprawi jego sytuację społeczno-zawodową, szczególnie poprzez minimalizowanie barier w aktywności osób niepełnosprawnych, kształtowanie ich kompetencji życiowych oraz umiejętności społecznych przybliżających do rynku pracy.

2. Zlecenie usługi indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie” i obejmuje nie mniej niż 90 osób niepełnosprawnych w okresie trwania zadania w sposób określony w ust. 12 pkt 1.

3. Koszt realizacji jednej godziny usługi indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych wynosi:

1) w 2020 r. – 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100);

2) w 2021 r. – 37,00 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych 00/100);

3) w 2022 r. – 39,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych 00/100).

4. Zlecenie usługi indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych wyniesie:

1) w 2020 r. – szacunkowo 2 420 godzin;

2) w 2021 r. – szacunkowo 14 520 godzin;

3) w 2022 r. – szacunkowo 4 840 godzin.

5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia kosztu realizacji jednej godziny usługi, o którym mowa w ust. 3, co może się wiązać ze zmianą zakresu rzeczowego zadania, tj. zmniejszeniem szacunkowej liczby godzin na realizację zadania, o której mowa w ust. 4. Zleceniodawca zastrzega sobie również możliwość zmiany liczby godzin zlecanych w danym roku realizacji zadania publicznego, o których mowa w ust. 4 – w takim przypadku zmianie ulega także wysokość dotacji w danym roku. Każda ze zmian, o której mowa w niniejszym ustępie wymaga aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

6. Dotacja:

1) za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 84 700,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych 00/100) zostanie wypłacona w jednej transzy płatnej w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy na realizację zadania;

2) w 2021 roku przekazana zostanie w trzech równych transzach w wysokości po 179 080,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100) każda, płatnych:

a) w terminie do 20 lutego 2021 r. za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia tego roku,

b) w terminie do 20 maja 2021 r. za okres od 1 maja do 31 sierpnia tego roku,

c) w terminie do 20 września 2021 r. za okres od 1 września do 31 grudnia tego roku;

3) w 2022 r. w wysokości 188 760,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) przekazana zostanie w jednej transzy płatnej do 20 lutego tego roku;

z zastrzeżeniem ust. 7-9.

7. Zleceniodawca uzależnia przekazanie kolejnych transz dotacji od wydatkowania co najmniej 50% przekazanych środków.

8. Ostateczna kwota dotacji stanowi iloczyn ceny za 1 godzinę usługi oraz faktycznej liczby godzin wykonanych przez Zleceniobiorcę w okresie realizacji zadania. Wysokość transzy dotacji może zostać zwiększona lub zmniejszona w danym roku budżetowym, w sytuacji gdy w poprzednim okresie rozliczeniowym została zrealizowana odpowiednio większa lub mniejsza liczba godzin, niż wynikająca z iloczynu liczby 1210 godzin i liczby miesięcy w danym okresie rozliczeniowym. Wysokość ewentualnego zwiększenia lub zmniejszenia ustala się jako iloczyn liczby godzin, za które przysługuje zwiększenie lub zmniejszenie, oraz stawki na jedną godzinę usługi obowiązującej w danym roku realizacji zadania publicznego. Ostateczną wysokość należnej dotacji w danym roku i wysokość transz dotacji ustala Realizator zadania

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Wzmocnienie kompetencji życiowych osób niepełnosprawnych oraz umiejętności społecznych przybliżających do rynku pracy.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Zleceniobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia co najmniej wskaźników określonych w warunkach realizacji zadania publicznego, tj.:

1. Objęcie wsparciem co najmniej 90 Uczestników zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 12 pkt. 1 a-b.

2. Osiągnięcie wskaźników określonych w ust. 26 pkt 9-10.

Zleceniobiorca może wskazać dodatkowe możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania publicznego wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 403/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Oferta oraz załącznik(-i) składana(-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej(-ych) statutowo osoby(-ób) oraz pieczątką(-mi) imienną(-ymi).

5. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

6. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 2 października 2020 r. o godz. 9.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pokój nr 004 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

7. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama