Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Promowanie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród mieszkańców Wielkopolski - II EDYCJA

Reklama
Nabór od 10.09.2020 do 02.10.2020 15:30
Departament Zdrowia
Łączny budżet 13,35 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 13,35 tys. PLN
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Promowanie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród mieszkańców Wielkopolski - II EDYCJA.

II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) w 2020 roku pn.: "Promowanie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród mieszkańców Wielkopolski"

Celem konkursu jest wyłonienie ofert, a następnie zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań promocyjno-edukacyjnych o zasięgu ponadlokalnym dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku. Pozwoli to na:

 • podniesienie wiedzy na temat roli i znaczenia krwi, krwiodawstwa i krwiolecznictwa w polskim systemie ochrony zdrowia,
 • zwiększenie stopnia społecznego zaangażowania w honorowe krwiodawstwo oraz dawstwo szpiku i ich upowszechnianie,
 • podniesienie wiedzy na temat roli i znaczenia dawstwa szpiku.

 

 

Planowane wydatki w 2020 roku z rozdziału 85149 § 2360 (II Edycja)

13 350,00 zł

Poniesione wydatki w 2019 r.

0,00 zł

 

Koszty kwalifikowane

 

 • wynagrodzenie specjalistów odpowiedzialnych za realizację zadania pod względem merytorycznym,
 • koszty realizacji spotu edukacyjno-społecznego,
 • opracowanie merytoryczne i wytworzenie materiałów promocyjno-edukacyjnych niezbędnych do realizacji zadania,
 • pozaosobowe koszty administracyjne (np. telefon, korespondencja, materiały biurowe),
 • koszty promocji projektu,
 • zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące itp.),

Uwagi

 1. W przypadku planowania realizacji warsztatów, webinariów działania powinny mieć zasięg regionalny.
 2. Preferowane będą oferty promujące krwiodawstwo oraz dawstwo szpiku poprzez realizację spotu edukacyjno-społecznego.
 3. Oferent jest zobowiązany zapewnić min. 10% finansowych środków własnych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji.
 4. Podczas planowania realizacji zadania, Oferent powinien dostosować działania do obecnej sytuacji epidemicznej oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.
 5. Zawarcie w „Zestawieniu kosztów realizacji zadania”, w kolumnie „Rodzaj kosztu” informacji
  o wnioskowanej dotacji/ środkach finansowych własnych/ wkładu osobowego/ wkładu rzeczowego.

 

Termin realizacji zadania: konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 2 listopada 2020 roku, a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2020 roku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama