Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji

Reklama
Nabór od 08.09.2020 do 30.09.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 190 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych podmiotów celem promocji działań na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich.

W ramach priorytetu „Wzmacnianie organizacyjne, infrastrukturalne i edukacyjne podmiotów programu” zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne: 

1) wspieranie działań instytucjonalnych i infrastrukturalnych na rzecz wzmocnienia i rozwoju organizacji pozarządowych/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w województwie opolskim, poprzez:

a) wdrażanie nowych technologii i działań służących ucyfrowieniu organizacji (np. zaplanowanie wdrożenie strategii cyfrowej, zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego), zakup oprogramowania i licencji;

b) uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań doposażenie w sprzęt lub wyposażenie, niezbędne do realizacji zadań statutowych;

c) wykonanie remontów w siedzibie organizacji / podmiotu, niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

Ofertę dotyczącą wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 30 września 2020 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 lub w sekretariacie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Hallera 9w Opolu - segment B pok. nr 302.1.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama