Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Inicjatywy ekologiczne Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Rzeszowskiej w roku 2020

Reklama
Nabór od 14.09.2020 do 15.10.2020 23:59
Caritas Laudato si'
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 12,5 tys. PLN

Konkurs jest realizowany przez Caritas Polska w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

Miejscem realizacji konkursu jest Dziecezja Rzeszowska.

Tematyka inicjatywy powinna zawierać się w jednym lub kilku spośród poniższych obszarów:

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej członków lokalnej wspólnoty;
 2. Popularyzacja encykliki “Laudato si’ – w trosce o wspólny dom” i społecznej nauki Kościoła w obszarze ekologii;
 3. Zmiana modelu konsumpcji – ekonomia dzielenia, ograniczenie konsumpcji, promowanie wielokrotnego wykorzystywania przedmiotów;
 4. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza;
 5. Odpowiedzialna konsumpcja żywności, w tym przeciwdziałanie jej marnowaniu;
 6. Ochrona i/lub przywracanie bioróżnorodności;
 7. Przeciwdziałanie zmianom klimatu – ograniczenie lokalnej emisji CO2 i metanu;
 8. Ograniczanie marnowania wody, zwiększanie lokalnej retencji.

Pomysłodawcami oraz wykonawcami danego projektu są członkowie Parafialnych Zespołów Caritas i/lub inni współpracownicy Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Inicjatywy mogą obejmować następujące formy działań:

 1. Kampanie społeczne, edukacyjne lub medialne na poziomie lokalnym, w tym:
 • szkolenia, warsztaty lub spotkania z ekspertami lub praktykami;
 • tworzenie materiałów edukacyjnych lub kampanijnych;
 • tworzenie materiałów medialnych/ informacyjnych i ich publikacja
 • imprezy lub wydarzenia ogólnodostępne;
 • badanie stanu świadomości lokalnej społeczności;
 • inne formy popularyzacji wiedzy i rozwiązań ekologicznych.
 1. Wdrażanie konkretnych rozwiązań ekologicznych służących zmianie dotychczasowych praktyk danej społeczności lokalnej lub jej poszczególnych mieszkańców, na przykład:
 • utworzenie systemu wykorzystania i dystrybucji wśród potrzebujących żywności o ograniczonym  terminie przydatności do spożycia;
 • organizacja szkolnej giełdy rzeczy używanych, która umożliwi wymianę zbędnych urządzeń lub wyposażenia;
 • organizacja zbiórki sprzętu i narzędzi; nawiązanie współpracy z zakładem utylizującym zużyty sprzęt;
 • założenie ogrodu dla motyli pszczół i ptaków;
 • ratowanie zagrożonych populacji zwierząt żyjących na terenie zurbanizowanym, np. przez budowę budek dla jerzyków czy sów, domków dla trzmieli lub schronień dla drobnych ssaków, np. nietoperzy czy jeży;
 • utworzenie pokazowego systemu paneli fotowoltaicznych, czy innych OZE, zamontowanych w obiekcie szkolnym;
 • przywracanie miedz i zadrzewień śródpolnych oraz rosnących wzdłuż dróg i rzek;
 • zastąpienie krótko-strzyżonych trawników rzadko koszonymi łąkami kwietnymi;
 • rekultywacja i przywrócenie naturalnego charakteru miejsc zdegradowanych przyrodniczo, zwłaszcza miejsc użyteczności publicznej – parków, terenów zielonych;
 • przywrócenie zieleni i chłonnej gleby na utwardzonym placu, skwerze lub ulicy;
 • przywrócenie naturalnego biegu wybranego odcinka rzeki lub przywrócenie do życia starej młynówki lub stawu czy oczka wodnego;
 • zmiana sposobu dystrybucji wody i napojów polegająca na rezygnacji z napojów, zwłaszcza słodkich,  konfekcjonowanych w plastikowych butelkach, kartonach, puszkach i zastąpienie ich systemem filtrowania i dystrybucji wody.  
 1. Tworzenie sieci osób lub instytucji angażujących się w działania na rzecz ekologii integralnej, w tym:
 • poszerzenie bazy społecznej działań ekologicznych, poprzez włączanie osób spoza zespołu projektowego (szerszej społeczności lokalnej) w korzystanie z wypracowanych rozwiązań.
 1. Upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez Wspólnotę Caritas Laudato Si’, w tym:
 • eksponowanie istniejących lub nowych rozwiązań ekologicznych w przestrzeni publicznej – uczynienie ich widocznymi i dostępnymi dla ogółu społeczności lokalnej.
 1. Inne praktyczne działania propagujące nauczanie Kościoła Katolickiego odnoszącego się do zagadnień ekologicznych.

Termin realizacji projektów od 30 października 2020 roku – 30 marca 2021 roku.

Kwota dotacji na inicjatywę: do 12.500,00 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Na zgłoszenia czekamy  do 15 października 2020 roku (ogłoszenie wyników 30 października 2020 r).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama